Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε το νέο, χωρίς αποκλεισμούς, Erasmus+ (video)

[emvolos]

Οι ευρωβουλευτές ενέκριναν το Erasmus+, το εμβληματικό πρόγραμμα της ΕΕ για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, για την περίοδο 2021-2027.

Και η χρηματοδότησή του έχει σχεδόν διπλασιαστεί (υπερβαίνοντας τα 28 δισ. ευρώ από διάφορες πηγές) σε σύγκριση με τα προηγούμενα επτά χρόνια (14,7 δισ. ευρώ). Μάλιστα, οι ευρωβουλευτές κατόρθωσαν να εξασφαλίσουν επιπλέον 2,2 δισ. ευρώ κατά τα τελευταία στάδια των διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο της ΕΕ.

Το νέο Erasmus+ θα παρέχει περισσότερα εργαλεία και πόρους για τη στήριξη της κοινωνικής ένταξης και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να καταρτίσουν σχέδια δράσης προκειμένου να βελτιωθούν η πρόσβαση στη μάθηση και η κινητικότητα για ανθρώπους που έχουν παραδοσιακά λιγότερες ευκαιρίες να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα. Για παράδειγμα, άτομα που ζουν με αναπηρίες, σε συνθήκες φτώχειας, σε απομακρυσμένες περιοχές, άτομα που προέρχονται από οικογένειες μεταναστών, και άλλες ευάλωτες κατηγορίες. Όσοι δεν διαθέτουν επαρκή μέσα για να καλύψουν τα αρχικά έξοδα συμμετοχής στο πρόγραμμα (όπως είναι η αγορά εισιτηρίου τρένου και η εξασφάλιση διαμονής) μπορούν να λάβουν πρόσθετη υποτροφία, ακόμη και με τη μορφή προκαταβολής. Δεν θα επιτρέπεται η απόρριψη αιτήσεων λόγω υψηλότερου κόστους, εάν το κόστος αυτό σχετίζεται με μέτρα που στόχο έχουν την κοινωνική ένταξη.

Κινητικότητα για ενήλικες εκπαιδευόμενους

Σε σύγκριση με το προηγούμενο Erasmus+, το νέο πρόγραμμα θα καλύπτει πλέον και σπουδαστές που συμμετέχουν σε προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων σε άλλη χώρα της ΕΕ για διαστήματα έως και έξι μηνών, ενώ θα βοηθήσει ανθρώπους κάθε ηλικίας και από κάθε υπόβαθρο να αποκτήσουν νέες δεξιότητες ζωής και εργασίας, ώστε να είναι καλύτερα προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουν τις αλλαγές που φέρνουν η επικείμενη πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, καθώς και η πανδημία του κορονοϊού.

Το νέο Erasmus+ θα είναι πιο απλό και εύκολο στη διαχείριση για όσους υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής, με λιγότερη γραφειοκρατία και θα παρέχει ένα ειδικό σύστημα χρηματοδότησης για «συμπράξεις μικρής κλίμακας», το οποίο θα απευθύνεται σε μικρότερες οργανώσεις, όπως είναι οι ενώσεις νέων και οι αθλητικοί σύλλογοι. Θα μετράει επίσης τη συμβολή του στην επίτευξη των στόχων της ΕΕ όσον αφορά τις δαπάνες για το κλίμα. Ακόμη, το πρόγραμμα θα μειώσει το περιβαλλοντικό του αποτύπωμα, για παράδειγμα με την παροχή κινήτρων στους συμμετέχοντες προκειμένου αυτοί να χρησιμοποιούν φιλικά προς το κλίμα μέσα μεταφοράς.

Καινοτόμα μοντέλα εκπαίδευσης

Η πρωτοβουλία DiscoverEU εντάσσεται πλέον στο Erasmus+. Χάρη στην πρωτοβουλία αυτή, οι νέοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για ένα δωρεάν πάσο που δίνει τη δυνατότητα να ταξιδέψουν σε ολόκληρη την Ευρώπη για εκπαιδευτικούς σκοπούς (π.χ. εντατικά μαθήματα ξένης γλώσσας, συμμετοχή σε εργαστήρια μουσείων) και να ανακαλύψουν έτσι την πολιτιστική και γλωσσική πολυμορφία της Ευρώπης.

Επιπλέον, η πρωτοβουλία για τη δημιουργία «Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων» θα επιτρέπει στους φοιτητές να παίρνουν πτυχίο συνδυάζοντας σπουδές σε διάφορες χώρες της ΕΕ, ενώ μία τρίτη πρωτοβουλία είναι τα «Κέντρα επαγγελματικής αριστείας», που θα δημιουργήσουν τοπικά οικοσυστήματα ανάπτυξης δεξιοτήτων με διεθνείς διασυνδέσεις.

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση από το πρόγραμμα της προηγούμενης περιόδου, προβλέπεται η αναδρομική ισχύ του νέου Erasmus+ από την 1η Ιανουαρίου 2021. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πολλά κράτη μέλη έχουν ήδη ξεκινήσει διαδικασίες υποβολής αιτήσεων και έχουν δημοσιεύσει προσκλήσεις υποβολής προτάσεων.