Tο Erasmus+ κάνει καλύτερα τα πανεπιστήμιά μας – τί δείχνει η έρευνα της Κομισιόν

[emvolos]

Εκσυγχρονισμένα εκπαιδευτικά, διεθνώς προσανατολισμένα και με καλύτερη διασύνδεση με την αγορά εργασίας γίνονται τα πανεπιστήμια στην Ευρώπη χρόνο με το χρόνο, σύμφωνα με έρευνα που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την περασμένη εβδομάδα (20 Μαίου).

Η μελέτη ανέλυσε δύο είδη σχεδίων συνεργασίας στα πλαίσια του Erasmus+: τις λεγόμενες Στρατηγικές Εταιρικές Σχέσεις Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και τις Συμμαχίες Γνώσης. Στην ουσία, η μελέτη αξιολόγησε τις επιπτώσεις αυτών των έργων σε συστηματικά, οργανωτικά και ατομικά επίπεδα και το πώς αυτά έχουν συνεισφέρει στον εκσυγχρονισμό των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ευρώπη.

Τα πορίσματα της μελέτης βασίστηκαν στην έρευνα 258 σχεδίων στρατηγικής εταιρικής σχέσης και Συμμαχιών γνώσης κατά την περίοδο 2014-2016. Συγκριτικά, εκτιμάται ότι έως σήμερα, περισσότερα από 1000 έργα έχουν χρηματοδοτηθεί μέσω αυτών των δράσεων. Η έρευνα βασίστηκε επίσης στα αποτελέσματα έρευνας των Εθνικών Υπηρεσιών Erasmus+ και των εθνικών αρχών, και σε ευρήματα από 26 χαρακτηριστικά case-studies.

Συνοπτικά, η μελέτη έδειξε ότι η διαπανεπιστημιακή συνεργασία που υποστηρίζεται μέσω όλων αυτών των έργων οδηγεί σε αύξηση της ποιότητας, της συνάφειας, της καινοτομίας και της προσβασιμότητας της ευρωπαϊκής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Τα ίδια τα αποτελέσματα της έρευνας χαρακτηρίστηκαν καινοτόμα και εξαιρετικά μεταβιβάσιμα και στις δύο δράσεις: το 55% των στρατηγικών συμπράξεων ενίσχυσε την παραγωγή ενημερωμένων ή και τη δημιουργία νέων μαθημάτων ή προγράμματων σπουδών, το 40% παρήγαγε καινοτόμα εκπαιδευτικά υλικά και περίπου το 33% των πρότζεκτ ανέπτυξαν ψηφιακές πλατφόρμες και εργαλεία ηλεκτρονικής μάθησης.

Το αποτέλεσμα που επιδιώκουν οι Στρατηγικές Συμπράξεις στην Ανώτατη Εκπαίδευση είναι η βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης έτσι, ώστε αφενός τα ιδρύματα να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των φοιτητών και της αγοράς εργασίας και αφετέρου να ενισχυθεί μια στενότερη συνεργασία μεταξύ πανεπιστημίων, επιχειρήσεων και ερευνητικών κέντρων. Στόχος για το 2020 είναι η ουσιαστική συμβολή των ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης στην οικονομική ανάπτυξη και στη μείωση της ανεργίας, κυρώς μέσω της σύνδεσης της Ανώτατης Εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας και της αύξησης της κινητικότητας φοιτητών και προσωπικού.

Παράλληλα, οι Συμμαχίες Γνώσης (Knowledge Alliances) αποτελούν εταιρικές σχέσεις μεταξύ των επιχειρήσεων και του ακαδημαϊκού χώρου, με σκοπό την ενίσχυση της καινοτομίας και του επιχειρηματικού πνεύματος. Σκοπός είναι να επιτευχθεί μια αμφίδρομη ανταλλαγή και συν-δημιουργία νέας γνώσης μεταξύ ιδρυμάτων και επιχειρήσεων, η διαθεματική προσέγγιση της μάθησης και της διδασκαλίας, καθώς και η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και των επιχειρηματικών δεξιοτήτων.

Η μελέτη καταλήγει ότι τα έργα αυτά στα πλαίσια του Erasmus+ ενισχύουν και κινητοποιούν την περαιτέρω διεθνοποίηση των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, τη διευκόλυνση της διαπολιτισμικής μάθησης και τη διασυνοριακή συνεργασία, ενώ παράλληλα προωθούν και στηρίζουν την ευρύτερη ενσωμάτωση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών (ΤΠΕ) και της ανάμικτης μάθησης στα προγράμματα σπουδών.

Τί κερδίζουν από το Erasmus+ νέοι και φοιτητές – αναλυτικά στοιχεία

Το Erasmus+ αποτελεί βασικό εργαλείο για τη βελτίωση του προσωπικού και εργασιακού μέλλοντος των φοιτητών και των επαγγελματιών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, καθώς επίσης ενισχύει τον Ευρωπαϊκό τους αυτοπροσδιορισμό, δείχνει νέα μελέτη που δημοσίευσε στις 20 Μαίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Υλοποίηση διοικητικών, εκπαιδευτικών και καινοτόμων στόχων

Όσον αφορά τις Στρατηγικές Συνεργασίες της Ανώτατης Εκπαίδευσης, η μελέτη κατέληξε ότι συμβάλλουν σημαντικά στην υλοποίηση των στόχων της Ατζέντας Eκσυγχρονισμού για την Ανώτατη Εκπαίδευση και την ενίσχυση της συμβολής των ιδρυμάτων στην περιφερειακή ανάπτυξη, καθώς επιτρέπουν την πιο ενεργή μεταφορά γνώσεων και καινοτομίας, ιδίως μεταξύ των εταίρων του έργου.

Συγκεκριμένα, περισσότερο από το 90% των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ανέφεραν ότι οι στρατηγικές εταιρικές σχέσεις βελτιώνουν την ποιότητα και τη συνάφεια των προγραμμάτων σπουδών, της μάθησης και της διδασκαλίας. Επιπλέν, πάνω από το 40% των σχεδίων ανέπτυξαν εργαλεία και προσεγγίσεις για καινοτόμο διδασκαλία, οι οποίες, σε συνδυασμό με την καλύτερη ενσωμάτωση των ΤΠΕ, συνέβαλαν στη βελτίωση του εργατικού δυναμικού στα ιδρύματα, ενώ μάλιστα, τρία από τα πέντε πρότζεκτ πιστεύεται ότι συνέβαλαν στην κοινωνική ένταξη και την αποφυγή διακρίσεων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Εννέα, δε, στους δέκα 10 οργανισμούς που συμμετείχαν στις στρατηγικές εταιρικές σχέσεις Erasmus+ διαμόρφωσαν περισσότερο διεθνή προσανατολισμό ως αποτέλεσμα της συνεργασίας που δημιουργήθηκε μέσω των έργων.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί επίσης η διαπίστωση ότι τέσσερα από πέντε ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ανέφεραν ότι αισθάνονται πλέον καλύτερα εξοπλισμένα για την αντιμετώπιση των προκλήσεων στην αγορά εργασίας. Μάλιστα, το 20% των έργων που μελετήθηκαν στην έρευνα, ανέφεραν ότι συνέβαλαν στην εισαγωγή και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της επιχειρηματικής μάθησης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, παρά την περιορισμένη επιχειρηματική παρουσία στα έργα υπό τη μορφή της εταιρικής σχέσης.

Από την άλλη, οι Συμμαχίες Γνώσης παρήγαγαν παρόμοια οφέλη, τόσο κοινωνικά όσο και εκπαιδευτικά και επαγγελματικά, καθώς επιτεύχθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

  • Ενίσχυση του τριγώνου της γνώσης, το οποίο εξυπηρετεί τόσο τις ανάγκες των συμμετεχουσών επιχειρήσεων όσο και των συμμετεχόντων ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
  • Βελτίωση της ποιότητας και της συνάφειας των προγραμμάτων σπουδών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μέσω της ανάπτυξης νέων προσεγγίσεων διδασκαλίας και μάθησης
  • Ανάπτυξη και εφαρμογή μεθόδων που σχετίζονται με την εκμάθηση με επίκεντρο τον μαθητή και χαρακτηρίζονται από ανοικτό πνεύμα απέναντι στον πειραματισμό και την καινοτομία
  • Ενίσχυση της ανταπόκρισης του συστήματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στις μακροοικονομικές προκλήσεις, όπως η απασχόληση και η οικονομική ανάπτυξη. Αυτό συμβαίνει κυρίως στην αποτελεσματική συνεργασία πανεπιστημίων και επιχειρήσεων.
  • Αντιμετώπιση των αναντιστοιχιών των δεξιοτήτων και της αυξημένης «ανθεκτικότητας» των αποφοίτων, τονίζοντας τις επιχειρηματικές ανάγκες και εστιάζοντας στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και εγκάρσιων δεξιοτήτων.

Προχωρώντας πέρα από τα όρια του έργου

Τόσο οι Στρατηγικές Συνεργασίες της Ανώτατης Εκπαίδευσης όσο και οι Συμμαχίες Γνώσης αποδείχτηκαν εξίσου σημαντικές για τα ιδρύματα και τους συμμετέχοντες οργανισμούς, καθώς ενθάρρυναν και πέτυχαν τη δημιουργία βιώσιμης συνεργασίας στο πλαίσιο των νεοσυσταθεισών κοινοπραξιών και ενίσχυση των ήδη υφιστάμενων εταιρικών σχέσεων.

Ιδιαίτερα θετική εντύπωση προκαλεί δε, το γεγονός ότι στο 90% των περιπτώσεων, η συνεργασία μεταξύ πανεπιστημίων που χρηματοδοτούνται από στρατηγικές εταιρικές σχέσεις συνεχίστηκε πέρα ​​από το πεδίο εφαρμογής του σχεδίου τους.

Φυσικά, οι στρατηγικές εταιρικές σχέσεις της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης συνέβαλαν στη μεταφορά γνώσεων μεταξύ διαφόρων τομέων και εταίρων, καθώς και στην ανταλλαγή γνώσεων και καλών πρακτικών μεταξύ οργανισμών από διαφορετικούς τομείς, περιφέρειες και χώρες.

Μάλιστα, ένα τρίτο των έργων των Στρατηγικών Συνεργασιών, οδήγησε στη δημιουργία spin-offs και νεοσύστατων επιχειρήσεων, τουλάχιστον σε κάποιο βαθμό, συμβάλλοντας άμεσα στην ανάδυση επιχειρηματιών.

Τέλος, όσον αφορά τους ίδιους τους φοιτητές, οι σπουδαστές που συμμετείχαν σε σχέδια στρατηγικής εταιρικής σχέσης βελτίωσαν τις κοινωνικές, πολιτικές και διαπολιτισμικές τους ικανότητες αλλά επίσης τις ψηφιακές και επιχειρηματικές τους δεξιότητες, σύμφωνα με το 82% των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Το ίδιο ισχύει και για το διδακτικό προσωπικό, καθώς σε πάνω από το 60% των έργων, το διδακτικό προσωπικό προώθησε περαιτέρω τις παιδαγωγικές του δεξιότητες και ικανότητες.

X