Κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου προωθεί η Κομισιόν

Πρόσφυγες περιμένουν στο λιμάνι της Μυτιλήνης [European Parliament]

Προτάσεις για την ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου υπέβαλε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στόχος είναι να αντικατασταθεί η οδηγία για τις διαδικασίες ασύλου από κανονισμό που θα θεσπίζει μια πλήρως εναρμονισμένη κοινή διαδικασία διεθνούς προστασίας στην ΕΕ. Οι προτάσεις αυτές επιδιώκουν να απλουστεύσουν και να συντομεύσουν τη διαδικασία χορήγησης ασύλου και τη λήψη των αποφάσεων, να αποτρέψουν τις δευτερογενείς μετακινήσεις των αιτούντων άσυλο και να αυξήσουν τις προοπτικές ένταξης όσων δικαιούνται διεθνή προστασία.

Σύμφωνα με την πρόταση, απλουστεύονται και συντομεύονται οι διαδικασίες χορήγησης ασύλου. Οι αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται εντός έξι μηνών, ενώ θεσπίζονται μικρότερες προθεσμίες (από έναν έως δύο μήνες) ιδίως για περιπτώσεις στις οποίες οι αιτήσεις κρίνονται απαράδεκτες ή αβάσιμες, ή στις περιπτώσεις όπου εφαρμόζεται η διαδικασία ταχείας διεκπεραίωσης. Θεσπίζονται επίσης προθεσμίες για την άσκηση προσφυγών (από μία εβδομάδα έως έναν μήνα) και για αποφάσεις επί της πρώτης προσφυγής (από δύο έως έξι μήνες).

Εξασφαλίζονται αυστηρότεροι κανόνες για την καταπολέμηση της κατάχρησης. Θεσπίζονται νέες υποχρεώσεις συνεργασίας με τις αρχές, καθώς και αυστηρές κυρώσεις σε περίπτωση μη τήρησης αυτών των υποχρεώσεων. Επίσης, καθιερώνονται κοινές εγγυήσεις για τους αιτούντες άσυλο. Τα άτομα που ζητούν άσυλο θα έχουν δικαίωμα σε προσωπική συνέντευξη και δωρεάν νομική συνδρομή και εκπροσώπηση, ήδη από το στάδιο της διοικητικής διαδικασίας. Προβλέπονται ενισχυμένες εγγυήσεις για τους ασυνόδευτους ανηλίκους, για τους οποίους πρέπει να ορίζεται κηδεμόνας το αργότερο πέντε ημέρες μετά την υποβολή της αίτησης.

Επιπλέον, εναρμονίζονται οι κανόνες για τις ασφαλείς χώρες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθιστά υποχρεωτική την εφαρμογή της έννοιας της ασφαλούς τρίτης χώρας. Προτείνει επίσης να δημιουργηθούν κοινοί ευρωπαϊκοί κατάλογοι εντός πέντε ετών από την έναρξη ισχύος του κανονισμού.

Οι δευτερογενείς μετακινήσεις

Για να εναρμονιστούν τα πρότυπα προστασίας στην ΕΕ και να δοθεί τέλος στις δευτερογενείς μετακινήσεις και στην αναζήτηση του ευνοϊκότερου κράτους υποδοχής από τους αιτούντες άσυλο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει να αντικατασταθεί η ισχύουσα οδηγία για τις ελάχιστες απαιτήσεις ασύλου από νέο κανονισμό.

Τα κράτη μέλη θα είναι υποχρεωμένα να λαμβάνουν υπόψη τις κατευθύνσεις που παρέχει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για το Άσυλο σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα προέλευσης του αιτούντος άσυλο, καθώς και να αξιολογούν τις πιθανές εναλλακτικές λύσεις εγχώριας προστασίας, σεβόμενα ταυτόχρονα την αρχή της μη επαναπροώθησης. Επίσης, θα χορηγείται προστασία μόνο για όσο διάστημα χρειάζεται.

Ακόμη, διασφαλίζεται ότι οι αιτούντες άσυλο θα παραμένουν διαθέσιμοι και εμποδίζει την εξαφάνισή τους παρέχοντας στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να ορίζουν γι’ αυτούς συγκεκριμένο τόπο διαμονής ή να τους υποχρεώνουν να εμφανίζονται στις αρχές.

Σε περιπτώσεις όπου ο αιτών άσυλο δεν συμμορφώνεται με την υποχρέωση να διαμένει σε συγκεκριμένο τόπο, καθώς και όταν υφίσταται κίνδυνος διαφυγής, τα κράτη μέλη μπορούν να κάνουν χρήση της κράτησης. Παράλληλα εξασφαλίζεται η ταχύτερη πρόσβαση στην αγορά εργασίαςτο αργότερο έξι μήνες μετά την υποβολή της αίτησης ασύλου.

X