Ειδικές μονάδες για πάταξη της φοροδιαφυγής στην Κύπρο

eidikes-monades-gia-ti-forodiafygi [Ο Φιλελεύθερος]

Μια νέα στρατηγική για τη φορολογική συμμόρφωση έχει τεθεί σε ισχύ από το Τμήμα του Εφόρου Φορολογίας. Ο Τομέας Σχεδιασμού και Παρακολούθησης -που αποτελείται από έξι μονάδες- έχει ως κύρια αποστολή τον σχεδιασμό της στρατηγικής που αφορά τη φορολογική συμμόρφωση και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Τμήματος. Στρατηγικές για την ανάκτηση των διαφυγόντων εσόδων αλλά και τρόποι για την επίλυση του προβλήματος των καθυστερημένων φορολογιών είναι ανάμεσα στις προτεραιότητες του Εφόρου Φορολογίας.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο του Τμήματος Φορολογίας, βασικό εργαλείο αποτελεί η Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων της οποίας κύρια ευθύνη είναι ο εντοπισμός και η διαχείριση των μεγαλύτερων κινδύνων (εσωτερικών και εξωτερικών) προς το Τμήμα, όπως για παράδειγμα η μη υποβολή φορολογικών δηλώσεων, οι υποδηλώσεις εισοδημάτων κ.ά.

Η Μονάδα, χρησιμοποιώντας κυρίως μηχανογραφικά εργαλεία, εντοπίζει τους φορολογούμενους με φορολογική συμπεριφορά που εμπερικλείει κινδύνους όσον αφορά την ορθή συμμόρφωσή τους και εισηγείται τρόπους αντιμετώπισής τους από τις αρμόδιες Μονάδες ή Επαρχιακά Γραφεία.

Σημαντικό ρόλο στο Τμήμα Φορολογίας έχει και η Μονάδα Διαχείρισης Χρέους όπου καλείται να εφαρμόσει όλα τα μέτρα είσπραξης άμεσων και έμμεσων φόρων που προνοούνται από τις σχετικές νομοθεσίες, με στόχο τη μείωση των καθυστερημένων εσόδων του Τμήματος.

Στη συνέχεια η Μονάδα Φορολογικού Ελέγχου και Συμμόρφωσης βασισμένη στα αποτελέσματα των εργασιών της Μονάδας Διαχείρισης Κινδύνων, αναλαμβάνει τον σχεδιασμό και την υλοποίηση διαφόρων εκστρατειών που αποσκοπούν στη βελτίωση της συμμόρφωσης. Η Μονάδα εξήγγειλε τη διενέργεια ελέγχων για την έκδοση νόμιμων αποδείξεων κατά το 2016 αλλά κι άλλων συντονισμένων και στοχευμένων εκστρατειών συμμόρφωσης όπως ο συντονισμός για τη διερεύνηση της λίστας Λαγκάρντ.

Παράλληλα, σύμφωνα με το Τμήμα Φορολογίας, για την επίλυση του προβλήματος των καθυστερημένων φορολογιών, έχει συσταθεί Ομάδα Έργου, η οποία ανέλαβε τον συντονισμό και παρακολούθηση της έκδοσης όλων των καθυστερημένων φορολογιών, ώστε οι πολίτες να έχουν εκκαθάριση των φορολογιών τους μέχρι και το πιο πρόσφατο έτος. Μάλιστα, για το 2015 η Μονάδα δεν απέστειλε έντυπα Δηλώσεων Εισοδήματος Μισθωτών στους χρήστες Taxisnet, οι οποίοι ειδοποιήθηκαν ηλεκτρονικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τόσο για σκοπούς οικονομίας, όσο και για σκοπούς ενίσχυσης της ηλεκτρονικής υποβολής δήλωσης.

Επιπρόσθετα, όπως αναφέρεται, με στόχο να ενισχυθούν τα κανάλια επικοινωνίας με τον πολίτη, η Μονάδα Εξυπηρέτησης και Εκπαίδευσης Φορολογουμένων φροντίζει για τη σταδιακή αναβάθμιση της εξυπηρέτησης του φορολογουμένου, ώστε να αυξηθεί η εμπιστοσύνη του προς το Τμήμα Φορολογίας.

Πρώτα βήματα της νεοσυσταθείσας Μονάδας, ήταν η μελέτη των καναλιών επικοινωνίας με τον πολίτη και η επικαιροποίηση του Οδηγού Συμπλήρωσης της Δήλωσης Εισοδήματος Μισθωτού.

Για επίτευξη του πιο πάνω εφαρμόζονται ποινικές και αστικές διώξεις, επιβολή εμπράγματου βάρους σε ακίνητη ιδιοκτησία (memo), επιβολή εμπράγματου βάρους σε άλλη περιουσία (writ) και κατάσχεση τραπεζικών λογαριασμών (garnishing of bank accounts).

Παράλληλα, το Τμήμα καταβάλλει προσπάθειες να βοηθηθούν οι επιχειρήσεις να επιβιώσουν με την υιοθέτηση συγκεκριμένων διευθετήσεων (δόσεων) που θα τους επιτρέψουν να λειτουργούν, αλλά να μπορεί να πάρει και το Κράτος τα οφειλόμενα.

Η διαδικασία διευθετήσεων είναι καταγραμμένη και εφαρμόζεται κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις. Κατά το 2015, εφαρμόστηκε πιλοτικά το μέτρο της κατάσχεσης ποσών από τραπεζικούς λογαριασμούς κατά το οποίο διερευνήθηκαν 90 υποθέσεις από τις οποίες οι 11 κατέληξαν στη δέσμευση περίπου €900 χιλ.

Τέλος, η Μονάδα Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων ανακτά σαφή εικόνα των αποτελεσμάτων του Τμήματος στις κυριότερες συμπεριφορές συμμόρφωσης (π.χ. εισπράξεις, υποβολή δηλώσεων, πληρωμές, καθυστερημένα έσοδα), ετοιμάζει εκθέσεις σε τακτά χρονικά διαστήματα και ενημερώνει τη Διεύθυνση του Τμήματος με εισηγήσεις για διορθωτικές πράξεις όπου χρειάζονται.

X