ΕΕ: Καθυστερεί η Ελλάδα να εισάγει μέτρα προστασίας των δανειοληπτών

[Reuters]

Προειδοποίηση εξέδωσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα κράτη μέλη τα οποία δεν έχουν συμμορφώθει με τις οδηγίες που διέπουν το ενωσιακό δίκαιο, και οι οποίες αφορούν διάφορους τομείς και πεδία της νομοθεσίας της ΕΕ. Τα κράτη μέλη έχουν προθεσμία δύο μηνών μέχρι να εφαρμόσουν τα μέτρα που ορίζει η Επιτροπή, ειδάλλως θα παραπεμφθούν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, όπως προβλέπεται από την Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αναφορικά με την Ελλάδα εκδόθηκαν τρεις προειδοποιήσεις οι οποίες εντάσσονται στους τομείς της προστασίας του περιβάλλοντος και της διατήρησης της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Πιο αναλυτικά, η Επιτροπή είχε καλέσει την Ελλάδα να λάβει μέτρα για την προστασία από τις πλημμύρες. Βάσει της οδηγίας, τα κράτη μέλη έπρεπε να είχαν υποβάλει χάρτες επικινδυνότητας πλημμύρας στην Επιτροπή έως τις 22 Μαρτίου 2014. Επειδή η Ελλάδα αθέτησε την αρχική προθεσμία, η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή τον Νοέμβριο του 2015. Η Επιτροπή αποστέλλει πλέον αιτιολογημένη γνώμη, με την οποία δίνει στην Ελλάδα διορία δύο μηνών για να απαντήσει.

Επιπλέον, η Ελλάδα καλείται να εφαρμόσει τους ενωσιακούς κανόνες περί λογιστικού ελέγχου. Σύμφωνα με την οδηγία, προβλέπεται η περαιτέρω εναρμόνιση των κανόνων λογιστικού ελέγχου σε επίπεδο ΕΕ, προκειμένου να υπάρξει μεγαλύτερη διαφάνεια και προβλεψιμότητα όσον αφορά τα πρόσωπα που εκτελούν ελέγχους, καθώς και να ενισχυθούν η ανεξαρτησία και η αντικειμενικότητά τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Ειδικότερα, οι κανόνες περιλαμβάνουν τους όρους αδειοδότησης και εγγραφής σε μητρώο των προσώπων που διενεργούν υποχρεωτικούς ελέγχους, καθώς και ένα πλαίσιο για τη δημόσια εποπτεία τους.

Τέλος, η Ελλάδα και η Κύπρος μαζί με άλλα 7 κράτη υποχρεούνται να μεταφέρουν πλήρως τους ενωσιακούς κανόνες για τα ενυπόθηκα δάνεια, βάσει της οδηγίας της ΕΕ για την ενυπόθηκη πίστη. Η εν λόγω οδηγία έχει ως στόχο τη βελτίωση των μέτρων προστασίας των καταναλωτών σε ολόκληρη την ΕΕ με την καθιέρωση πρακτικών δανεισμού.

Όπως ορίζει η οδηγία, οι καταναλωτές θα πρέπει να ενημερώνονται πληρέστερα, μετά τη θέσπιση του τυποποιημένου ευρωπαϊκού δελτίου πληροφοριών (ESIS), το οποίο θα επιτρέπει στους δανειολήπτες να κατανοούν καλύτερα τους κινδύνους που συνδέονται με μία ενυπόθηκη σύμβαση, καθώς και να εντοπίζουν το καλύτερο προϊόν που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους, μέσω της σύγκρισης των τιμών και των προσφορών.

Οι εν λόγω κανόνες έπρεπε να είχαν εφαρμοστεί στα κράτη μέχρι τις 21 Μαρτίου 2016. Σε περίπτωση που τα κράτη δεν λάβουν τα σχετικά μέτρα εντός δύο μηνών, θα παραπεμφθούν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.