ΕΣΠΑ: «Η συνοχή δίπλα μας» – Το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο δίπλα στο ΚΔΑΠ ΜΕΑ «ΣΤΗΡΙζω»

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ Όλες οι θέσεις σε αυτή τη στήλη αποτελούν απόψεις των συντακτών, όχι της EURACTIV.gr

ΣΤΗΡΙζω [foni-visaltias.gr]

*του Σαράντη Τρεβλόπουλου και του Χρήστου Τριανταφύλλου

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) είναι το κύριο χρηματοδοτικό εργαλείο μέσω του οποίου η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) επενδύει στον άνθρωπο. Το ΕΚΤ στο ΕΣΠΑ 2014-2020 συγχρηματοδοτεί δράσεις σε 4 Τομεακά και 13 Περιφερειακά προγράμματα.

 

Το σχετικό τμήμα δαπανών του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου είναι ποσοστιαία ενισχυμένο στο ΕΣΠΑ της περιόδου 2014-2020, σε σχέση με το προηγούμενο. Ενώ δηλαδή το Κοινωνικό Ταμείο μέσω του προηγούμενου ΕΣΠΑ είχε μια συμμετοχή στο συνολικό προϋπολογισμό κατά 25%, στο καινούριο ΕΣΠΑ μέσω των δράσεων που θα αναπτυχθούν, το ποσοστό αυτό προβλέπεται να φτάσει στο 31%, ακριβώς λόγω του έντονου κοινωνικού προβλήματος.

 

Ένα από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ στο ΕΣΠΑ 2014-2020 είναι το Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» που περιλαμβάνει παρεμβάσεις σχετικές με την ανάπτυξη και την αξιοποίηση των ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού και την κοινωνική ενσωμάτωση και καλείται να αντιμετωπίσει τις πλέον αρνητικές επιπτώσεις της κρίσης και της ύφεσης, την ανεργία και τη φτώχεια.

Η στρατηγική του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» 2014-2020 εστιάζεται στη βραχυπρόθεσμη καταπολέμηση των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης στον παραγωγικό και κοινωνικό ιστό της χώρας και στη μεσοπρόθεσμη δημιουργία βιώσιμων θέσεων απασχόλησης, ιδίως σε τομείς αιχμής για την ελληνική οικονομία στο πλαίσιο του αναπτυξιακού υποδείγματος της χώρας. Επίσης, εστιάζεται στη βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού συστήματος και την ανάπτυξη των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, ώστε να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις εξειδικευμένες ανάγκες μιας σύγχρονης και ανταγωνιστικής οικονομίας.

 

Στο άρθρο αυτό θα σταθούμε σε μια από τις προτεραιότητες του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» 2014-2020 που υλοποιούνται την τρέχουσα προγραμματική περίοδο και αφορά την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και τη συμφιλίωση της επαγγελματικής και της ιδιωτικής ζωής.

Στο πλαίσιο της παρούσας προτεραιότητας, υποστηρίχθηκαν τα προγράμματα για την εναρμόνιση της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής. Στο πλαίσιο αυτό θα αναφερθούμε σε μια καλή πρακτική που προέκυψε μέσα από τα προγράμματα αυτά και αφορούν στη λειτουργία των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρίες (ΚΔΑΠ ΜΕΑ).

Τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρίες (ΚΔΑΠ ΜΕΑ) αποτελούν μονάδες δημιουργικής απασχόλησης ατόμων με αναπηρίες – με νοητική υστέρηση και κινητική αναπηρία. Τα πρώτα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρίες ήταν δημοτικά, ενώ στην πορεία άρχισαν να εμφανίζονται και τα ιδιωτικά ΚΔΑΠ ΜΕΑ, τα οποία μέσα από τον ανταγωνισμό έδωσαν ώθηση ώστε να μάθει περισσότερα ο κόσμος για αυτού του είδους τις δομές αλλά και να διευρυνθεί σημαντικά τον αριθμό των ωφελουμένων (βλ. σχετ. παρακάτω πίνακα).

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΕ ΚΔΑΠ ΜΕΑ
Περίοδος Κεντρική Μακεδονία Σύνολο Χώρας
2012-2013 480 1.396
2013-2014 613 1.706
2014-2015 668 1.835
2015-2016 555 1.670
2016-2017 1.130 2.934
2017-2018 1.374 3.429
2018-2019 1.459 3.886
2019-2020 1.749 4.531
2020-2021 5.600
(Πηγή: ΕΕΤΑΑ)

 

Τα Κέντρα αυτά παρότι εντάσσονται σε δράσεις που στοχεύουν μέσω της φροντίδας και φιλοξενίας στην αύξηση της απασχόλησης των γυναικών που είναι μητέρες παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, εξυπηρετούν παράλληλα την ισότιμη πρόσβαση των ευπαθών ομάδων (παιδιά και άτομα με αναπηρία) σε ποιοτικές κοινωνικές υπηρεσίες και την ανάπτυξη ενός δικτύου κοινωνικής αλληλεγγύης. Μέσω των Κέντρων ενισχύεται ο θεσμός της οικογένειας, διαφυλάσσεται η οικογενειακή αλληλεγγύη, εναρμονίζεται η οικογενειακή και εργασιακή ζωή και προετοιμάζεται η ένταξη των παιδιών / εφήβων με αναπηρίες στην κοινωνική και οικονομική ζωή.

Τα Κέντρα αυτά εξυπηρετούν παιδιά και άτομα με αναπηρίες από 6 ετών και πάνω. Λειτουργούν δε τα περισσότερα σε δύο βάρδιες προκειμένου να εξυπηρετήσουν διαφορετικές ανάγκες. Η μια βάρδια εξυπηρετεί παιδιά και εφήβους με αναπηρία που βρίσκονται ενταγμένα στις ειδικές σχολικές μονάδες και τα ειδικά εκπαιδευτήρια, ενώ η άλλη κυρίως ενήλικα άτομα με αναπηρία τα οποία έχουν αποφοιτήσει από τα ειδικά σχολεία και εκπαιδευτήρια και τα οποία δυστυχώς τα περισσότερα παραμένουν έγκλειστα στα σπίτια τους.

Ειδικά για αυτή τη δεύτερη κατηγορία πολλοί γονείς περιγράφουν μια δύσκολη κατάσταση που βιώνουν τα παιδιά τους συχνά μετά την αποφοίτησή τους. Μιλούν για την έλλειψη κατάλληλων προγραμμάτων για τα παιδιά τους. Χωρίς δημιουργική απασχόληση, αντιμετωπίζουν δυνητικά, ανεπαρκείς ευκαιρίες να δημιουργήσουν φιλίες και μια δυστυχώς καθιστική ζωή ταινιών, βιντεοπαιχνιδιών και ανθυγιεινών φαγητών.

Μέσα από τη χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ των ΚΔΑΠ ΜΕΑ προωθείται:

Η συμφιλίωση/εναρμόνιση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής ως η εξισορρόπηση επαγγελματικών και οικογενειακών υποχρεώσεων. Με αυτό εννοούμε πως τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες, δεν μπορούν να είναι μόνο φροντιστές των ατόμων με αναπηρία αλλά είναι αναγκαίο να διαδραματίσουν και ρόλους ως εργαζόμενοι και αυτοί οι ρόλοι δεν μπορεί να βρίσκονται μεταξύ τους σε σύγκρουση.

Ηαύξηση του βιοτικού επιπέδου της οικογένειας, αλλά και η πρόοδος της οικονομίας για την επίτευξη της κοινωνικής συνοχής μέσα από τη συμμετοχή στην αγορά εργασίας των γυναικών  και των φροντιστών των ατόμων με αναπηρία.

Η ισότιμη πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας και δημιουργικής απασχόλησης και η κοινωνική ένταξη των ατόμων με αναπηρία

Περά από τους παραπάνω βασικούς στόχους η χρηματοδότηση των ΚΔΑΠ ΜΕΑ από το ΕΣΠΑ διαμέσου του προγράμματος «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» βοήθησε να υπάρξουν σοβαρές επενδύσεις ιδιωτικές και δημόσιες σε υποδομές προκειμένου να εξυπηρετηθούν τα άτομα με αναπηρία. Προκειμένου ένας χώρος να αδειοδοτηθεί ως ΚΔΑΠ ΜΕΑ απαιτούνται το λιγότερο επενδύσεις 50.000,00 ευρώ. Παράλληλα προκειμένου να λειτουργήσει ένα ΚΔΑΠ ΜΕΑ σε δύο βάρδιες απαιτούνται το λιγότερο δέκα (10) άτομα προσωπικό με συνέπεια το 50% του κόστους λειτουργίας τους να αφορούν δαπάνες προσωπικού. Επομένως η χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ των ΚΔΑΠ ΜΕΑ συνέβαλε:

Στην αύξηση των άμεσων επενδύσεων αφού η ζήτηση υπηρεσιών ενθαρρύνει την ιδιωτική επένδυση

Στην αύξηση της απασχόλησης

Στην στήριξη της οικονομικής ανάπτυξης

Βασική προϋπόθεση για την επίτευξη όλων αυτών των στόχων και στο μέλλον είναι η συνέχιση της χρηματοδότησης και κατά τη νέα προγραμματική περίοδο.

*Ο Σαράντης Τρεβλόπουλος (Κοινωνιολόγος) και ο Χρήστος Τριανταφύλλου (Επιχειρηματίας) είναι Συνιδιοκτήτες του ΚΔΑΠ ΜΕΑ ΣΤΗΡΙΖΩ

[το άρθρο δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Η Φωνή της Βισαλτίας και το foni-visaltias.gr και αναδημοσιεύεται στην EURACTIV.gr στο πλαίσιο του έργου «Η Συνοχή Δίπλα μας»]

 

X