REBUS: Μετατρέποντας τα δημόσια κτίρια της Ευρώπης πιο ενεργειακά αποδοτικά

EU Commission [ΑΠΕ - ΜΠΕ]

Οκτώ εταίροι από οκτώ χώρες βοηθούν τις τοπικές αρχές να βελτιώσουν τον τρόπο σχεδιασμού, εφαρμογής και παρακολούθησης ανακαινίσεων για να καταστήσουν τα δημόσια κτίρια πιο ενεργειακά αποδοτικά. Το έργο REBUS ευαισθητοποιεί και αναπτύσσει δεξιότητες πάνω σε θέματα που σχετίζονται με την ενέργεια, μεταξύ των δημοσίων υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού του δημόσιου τομέα. Ένας από τους στόχους είναι να δοθεί στις τοπικές αρχές η αναγκαία γνώση για τον σχεδιασμό Διαδρομής Ενεργειακής Ανακαίνισης (ΔΕΑ) για δημόσια κτίρια.

Ο Sergio Gatteschi, συντοντιστής έργου για την περιοχή της Τοσκάνης επισημαίνει ότι: “Η εύρεση τρόπων για τη χρήση λιγότερης ενέργειας και για την εξοικονόμηση χρημάτων, παρέχοντας καλύτερες υπηρεσίες στους πολίτες – αυτοί είναι οι κύριοι λόγοι για τους οποίους οι υπεύθυνοι για τη λήψη αποφάσεων από οκτώ ευρωπαϊκές χώρες συμμετείχαν στο Rebus.”

Ο γενικός στόχος του έργου REBUS είναι η βελτίωση της ικανότητας των δημοσίων αρχών στις ευρωπαϊκές περιφέρειες, η εκτέλεση αποτελεσματικών έργων ανακαίνισης του δημόσιου κτιρίου τους, εξοικονομώντας έτσι ενέργεια και δημόσιους πόρους.

Ως εκ τούτου, το REBUS υποστηρίζει τις τοπικές αρχές στο σχεδιασμό μιας Διαδρομής Ανακαίνισης Ενέργειας (ERP) για το σχεδιασμό, την εφαρμογή και την παρακολούθηση των εργασιών ανακαίνισης σε δημόσια κτίρια, η οποία περιλαμβάνει την παροχή αξιόπιστων πληροφοριών, δεξιοτήτων και αποτελεσματικών δομών λήψης αποφάσεων για την προτεραιότητα των ανακαινισμένων κτιρίων.

Το REBUS ERP, που αναπτύχθηκε στη βάση μιας διαπεριφερειακής ανταλλαγής, βοηθά επίσης τις δημόσιες αρχές να βελτιώσουν τις ακόλουθες πτυχές του περιεχομένου και της διαχείρισης της ενεργειακής τους πολιτικής:

  • Ευαισθητοποίηση σχετικά με την πιθανή εξοικονόμηση και την αποτελεσματική χρήση των πόρων
  • Συλλογή και βελτίωση των δεδομένων σχετικά με τις ανάγκες ενεργειακής απόδοσης στα δημόσια κτίρια
  • Εργασίες ανακαίνισης που περιλαμβάνουν βασικές γραμμές ενεργειακής απόδοσης, στόχους και μέτρα παρακολούθησης
  • Διαχείριση τα κτίρια με πιο αποτελεσματικό τρόπο μετά την ανακαίνιση

Το REBUS αντιμετωπίζει μια ανάγκη, η οποία είναι κοινή για τις τοπικές αρχές της ΕΕ, καθώς η ανακαίνιση ενέργειας σε δημόσια κτίρια αποτελεί καθορισμένη προτεραιότητα. Χάρη στα δίκτυα των ενδιαφερομένων που ενεργοποιούνται από τους εταίρους του έργου, ο αντίκτυπος στην περιοχή είναι τεράστιος. Το REBUS τους εμπλέκει σε όλες τις φάσεις του έργου: μάθηση, ανάπτυξη και παρακολούθηση σχεδίων δράσης.

Έτσι, το REBUS αναπτύσσει δεξιότητες και εμπλέκει τα ενδιαφερόμενα μέρη που είναι υπεύθυνα για την εφαρμογή αλλαγών πολιτικής προκειμένου να επιτύχουν κατάλληλα και βιώσιμα αποτελέσματα έργων που είναι σύμφωνα με τους στόχους ενεργειακής απόδοσης της ΕΕ.

Ανάπτυξη ορθών πρακτικών

Οι εταίροι του έργου συνέταξαν μια «ανάλυση περιεχομένου» για να κατανοήσουν τις υφιστάμενες περιφερειακές διαδικασίες για την ανακαίνιση δημόσιων κτιρίων. Με βάση αυτές τις τρέχουσες θέσεις, προσδιορίστηκαν εμπειρίες και ανάγκες. Η ανάλυση αυτή χρησιμοποιήθηκε για την ενημέρωση σχετικά με την επιλογή ορθών πρακτικών που παρουσιάζουν βελτιώσεις ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια κτίρια.

Για παράδειγμα, η επικεφαλής περιφέρεια εταίρος της Τοσκάνης επικεντρώθηκε στην εμπειρία «RESHospitals», η οποία στοχεύει στη δημιουργία νοσοκομείων μηδενικών εκπομπών με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, εφαρμόζοντας την ορθολογικότερη χρήση της ενέργειας και ακολουθώντας τις αρχές της οικολογικής απόδοσης. Έχουν επιτευχθεί εξαιρετικά αποτελέσματα όσον αφορά την εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε πολλά τοπικά νοσοκομεία. Στην Ουγγαρία, ένα πρόγραμμα κατάρτισης για δημοσίους υπαλλήλους έχει πετύχει καλά αποτελέσματα στην ευαισθητοποίηση για την ανάγκη εξοικονόμησης ενέργειας.

Σχέδια δράσης

Το τελικό βήμα του έργου είναι να βοηθήσει τις συμμετέχουσες περιφέρειες να αναπτύξουν τα δικά τους σχέδια, τα οποία μπορούν να οδηγήσουν σε βελτιώσεις στα μέσα πολιτικής. Βασιζόμενα στα διδάγματα που αντλήθηκαν από τις διαπεριφερειακές δραστηριότητες του REBUS, τα σχέδια αυτά περιγράφουν τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν για τη βελτίωση της πολιτικής, μαζί με τα χρονοδιαγράμματα για την εργασία που πρέπει να αναληφθεί, τους συμμετέχοντες στη διαδικασία και το κόστος και τις πηγές πιθανής χρηματοδότησης. Κατά την κατάρτιση των σχεδίων τους, κάθε περιφέρεια μεταφέρει και προσαρμόζει ορθές πρακτικές από άλλες περιοχές εταίροι.

Το REBUS έχει διαδώσει τις ορθές πρακτικές ενεργειακής απόδοσης μέσω μιας εντατικής εκστρατείας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μέσω πάνω από 30 συναντήσεων που διοργανώνονται σε διάφορες περιφέρειες της ΕΕ. Οι δραστηριότητες αυτές έχουν συγκεντρώσει το ενδιαφέρον, για τις δραστηριότητες του έργου, εκατοντάδων ενδιαφερόμενων φορέων και δημόσιων φορέων που επιθυμούν να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση των δημόσιων κτιρίων τους.

Συνολική επένδυση και χρηματοδότηση από την ΕΕ 

Η συνολική επένδυση για το έργο «REBUS – Ανακαίνιση ενεργειακά αποδοτικών κτιρίων» είναι 1 701 557 EUR, με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της ΕΕ να συνεισφέρει 1 431 714 EUR μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Interreg Europe» για την προγραμματική περίοδο 2014-2020. Η επένδυση αυτή εμπίπτει στην προτεραιότητα «Οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα».