Πρωτοπορεί στη διαχείριση βιοαποβλήτων ο δήμος Μεσολογγίου

καφέ κάδοι απορριμμάτων [aixmi-news.gr]

Στη διαλογή των βιοαποβλήτων προχωρά ο Δήμος Μεσολογγίου, με στόχο να πετύχει την μέγιστη δυνατή ανακύκλωση των οργανικών απορριμμάτων, αλλά και να προστατεύσει το περιβάλλον.

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και το διαχειρίζεται η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, όπου ο Δήμος Μεσολογγίου κατέθεσε πρόταση, η οποία εγκρίθηκε. Στο πλαίσιο αυτό ανατίθεται στην δήμο για 8 χρόνια η Υπηρεσία Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος (Υ.Γ.Ο.Σ.) που αφορά, αφενός στη χωριστή συλλογή προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων και τη μεταφορά τους σε αδειοδοτημένη μονάδα υποδοχής και αφετέρου στη σχετική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των δημοτών. Επισημαίνεται ότι η ΥΓΟΣ αφορά σε οικιακά αστικά απόβλητα και προσομοιάζοντα σε αυτά. Με απλά λόγια, αν πετύχει όλη αυτή η προσπάθεια, ο δήμος θα εξοικονομεί χρήματα, αφού στον ΧΥΤΑ θα πηγαίνει μικρότερη ποσότητα απορριμμάτων, αλλά προφανώς θα έχει και κάποια ανταποδοτικά, έστω και λίγα, από την διάθεση των βιοαποβλήτων. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 450.000 ευρώ περίπου.

Βασικός πυλώνας για την επίτευξη των στόχων του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ), είναι, τόσο η χωριστή συλλογή των δημοτικών βιοαποβλήτων, όσο και η μεγιστοποίηση της χωριστής συλλογής επιμέρους ρευμάτων αποβλήτων με σκοπό την επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση, με δράσεις κοντά στην παραγωγή των αστικών αποβλήτων από τους οικείους Δήμους. Η οργάνωση και εφαρμογή της διαλογής στην πηγή και ειδικότερα η χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων, προκειμένου αυτά να προωθηθούν προς αξιοποίηση μέσω της κομποστοποίησης, αποτελεί θεσμική υποχρέωση των Δήμων, στο πλαίσιο υλοποίησης της στρατηγικής και των πολιτικών του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων και του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων.

Παρατηρείται επομένως η αναγκαιότητα σε εθνικό επίπεδο της επέκτασης του δικτύου συλλογής για μια σειρά ρευμάτων αποβλήτων, προκειμένου να καλυφθούν τα «κενά» αναφορικά με την επίτευξη των στόχων συλλογής και προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση.

Για το σκοπό αυτό, πρέπει να επιληφθεί η πολιτεία προκειμένου να ενισχυθεί οικονομικά η δημιουργία των κατάλληλων υποδομών για τη χωριστή συλλογή, με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, με σκοπό την αποδοτική διαχείριση των πόρων, αφού τα απόβλητα αποτελούν χαρακτηριστικό παράδειγμα προκλήσεων αλλά και ευκαιριών.

Η Υπηρεσία Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος (Υ.Γ.Ο.Σ.) προσδοκά να καλύψει σε επίπεδο Δήμου το κενό της συλλογής των προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων με σκοπό την επαναχρησιμοποίησή τους μέσω της κομποστοποίησης. Ο Δήμος προκειμένου να επιτύχει όλα αυτά, είναι υποχρεωμένος να πραγματοποιεί κατά το δυνατόν χωριστή αποκομιδή των επιμέρους ρευμάτων των αστικών του αποβλήτων. Η εν λόγω Υπηρεσία έχει χαρακτήρα Δημόσιας Υποχρέωσης, δεδομένου ότι απευθύνεται στους πολίτες του Δήμου, καθώς το σύστημα συλλογής προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων αφορά τη χωριστή συλλογή των παραγόμενων οργανικών αποβλήτων (υπολειμμάτων τροφών και πρασίνων) των πολιτών, μέσω δικτύου καφέ κάδων και λοιπών μέσων συλλογής που προβλέπονται για την εξυπηρέτηση των δημοτών.

Αποβλέπει στο συμφέρον του κοινωνικού συνόλου, διότι: – συμβάλλει άμεσα στην εκτροπή των αποβλήτων από τους ΧΥΤΑ, κατ’ επέκταση στη μείωση και αποφυγή των δυσμενών επιπτώσεων από την εδαφική διάθεση αποβλήτων στο κοινωνικό σύνολο, – συμβάλλει άμεσα στη διαμόρφωση νέας προσέγγισης ως προς το τι είναι και τι δεν είναι απόβλητο, μείωση της ευκολίας απόρριψης αξιοποιήσιμων αποβλήτων όπως τα οργανικά απόβλητα, καθώς και ανάπτυξη νέων προτύπων κοινωνικής συμπεριφοράς, που συνεπάγεται όφελος στο κοινωνικό σύνολο και τέλος συμβάλλει άμεσα στη χωριστή συλλογή στην πηγή των οργανικών αποβλήτων των δημοτών και την ολοκληρωμένη διαχείρισή τους, βάσει των εθνικών και ευρωπαϊκών στόχων, που κατ’ επέκταση ωφελούν το κοινωνικό σύνολο και στην προστασία του περιβάλλοντος από την ορθολογική διαχείριση των βιοαποβλήτων.

Για την εφαρμογή του συστήματος χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων, ο πάροχος της ΥΓΟΣ θα αναπτύξει το δίκτυο χωριστής συλλογής σε αστικούς και ημιαστικούς οικισμούς, ήτοι, σε αυτούς με πληθυσμό άνω των 10.000 κατοίκων (αστικός) και με πληθυσμό 10.000-2.500 κατοίκων (ημιαστικός και αγροτικός πληθυσμός). Επομένως, ο πάροχος της ΥΓΟΣ οφείλει να παρέχει τη συγκεκριμένη υπηρεσία καλύπτοντας το Μεσολόγγι, το Αιτωλικό, το Νεοχώρι και την Κατοχή. Ο Δήμος κατά το έτος 2020, θα προμηθευθεί και τοποθετήσει τον εξοπλισμό συλλογής και θα προχωρήσει σε εκστρατεία ενημέρωσης, ώστε η υπηρεσία χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων να είναι διαθέσιμη το συντομότερο δυνατόν

Η υπηρεσία που υποχρεούται να παρέχει ο Δήμος Μεσολογγίου αφορά στην χωριστή συλλογή προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων και μεταφορά τους αρχικά σε αδειοδοτημένη μονάδα υποδοχής, και στη συνέχεια στη Μονάδα Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων Ναυπάκτου. Επίσης, η υπηρεσία περιλαμβάνει και τη σχετική ενημέρωση-ευαισθητοποίηση των δημοτών. Η αποκομιδή των υλικών αυτών θα γίνεται για πέντε ημέρες την εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Στους αστικούς και ημιαστικούς οικισμούς, επιλέγεται κατ΄ αρχάς να εφαρμοστεί το πρόγραμμα Διαλογής στην Πηγή οικιακών βιοαποβλήτων, με καφέ κάδους και χωριστή συλλογή των πράσινων αποβλήτων και αποβλήτων κήπου. Τα προδιαλεγμένα αυτά βιοαπόβλητα θα οδηγούνται στην εγκεκριμένη μονάδα παραλαβής VITALIA στην περιοχή Δοκίμι Αγρινίου μέχρι τη λειτουργία της Μονάδας Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων η οποία προβλέπεται στον ΠΕΣΔΑ. Υποχρέωση του παρόχου αποτελεί μόνο η ανάπτυξη του δικτύου καφέ κάδου, η συλλογή των βιοαποβλήτων και η μεταφορά τους στον τελικό αποδέκτη.

Για τη χωριστή συλλογή των βιοαποβλήτων του Δήμου Μεσολογγίου στο πλαίσιο παροχής της παρούσας ΥΓΟΣ θα εφαρμοσθεί η μέθοδος συλλογής σε κεντρικούς κάδους που βρίσκονται τοποθετημένοι σε πυκνό δίκτυο κοντά στα κτίρια/οικίες, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Δήμου Μεσολογγίου και των εξυπηρετούμενων οικισμών. Για τις ανάγκες της υπηρεσίας, θα αγοραστούν δυο απορριμματοφόρα και 300 κάδοι με χωρητικότητες 1100 lt και 550 lt, ενώ πιλοτικά θα δοθούν μικροί κάδοι σε νοικοκυριά για να γίνει μια πρώτη επαφή με τα νέα δεδομένα και την αποδοτικότητά τους.

[το άρθρο δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα ΑΙΧΜΗ Αιτωλοακαρνανίας και το aixminews.gr και αναδημοσιεύεται στην EURACTIV.gr στο πλαίσιο του έργου «Η Συνοχή Δίπλα μας»]