Οι Θεματικοί Στόχοι του ΕΣΠΑ 2014-2020 και η εικόνα για το Ν. Δράμας

Νέο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ [Reuters]

Ενδιαφέροντα στοιχεία και αναλυτική πληροφόρηση για την πορεία υλοποίησης του ΕΣΠΑ 2014-2020 (Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης) παρέχει ο επίσημος διαδικτυακός τόπος του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ΑΝΑΠΤΥΞΗ.gov.gr. Μέσα από τη συγκεκριμένη ιστοσελίδα, η οποία αναπτύχθηκε με στόχο τη διασφάλιση της διαφάνειας και τη διάχυση πληροφόρησης, κάθε πολίτης μπορεί να λάβει πληροφορίες για την πορεία του προγράμματος τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε τοπικό, είτε πρόκειται για μια Περιφέρεια, μια Περιφερειακή Ενότητα ή ένα Δήμο.

Έτσι, από την ανάλυση των ποσών που αξιοποιούνται ανά θεματικό στόχο εξάγονται συμπεράσματα για την στόχευση και για τις προτεραιότητες που τίθενται ανά περιοχή. Για να γίνει περισσότερο κατανοητή η έννοια των θεματικών στόχων, θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, ο Κανονισμός Κοινών Διατάξεων καθορίζει 11 Θεματικούς Στόχους οι οποίοι υποστηρίζονται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ). Αυτοί είναι οι εξής:

 1. Ενίσχυση της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας
 2. Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών
 3. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και του γεωργικού τομέα (για το ΕΓΤΑΑ) και του τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας (για το ΕΤΘΑ)
 4. Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς
 5. Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης κινδύνων
 6. Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
 7. Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και άρση των εμποδίων σε βασικές υποδομές δικτύων
 8. Προώθηση της βιώσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων
 9. Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας και των διακρίσεων
 10. Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη δια βίου μάθηση
 11. Ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας των δημόσιων αρχών και των ενδιαφερόμενων φορέων και της αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης.

Στο Νομό Δράμας υλοποιηθήκαν ή υλοποιούνται, μέσω ΕΣΠΑ, έργα που παραπέμπουν στους πρώτους 10θεματικούς στόχους, ενώ για τον 11ο, σχετικά με την μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης, δεν υπάρχει κάποιο σχετικό έργο.

Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι τα έργα, δηλαδή ομάδες δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στην υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου και λειτουργικά αυτοτελούς αντικειμένου/αποτελέσματος, προσμετρούνται στην Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ή στους Δήμους του Νομού, ανεξάρτητα από τους δικαιούχους τους, αλλά ως γεωγραφική περιοχή.

 

Τα ποσά ανά Θεματικό Στόχο των μέσω ΕΣΠΑ έργων στο Ν. Δράμας

 

Στο Ν. Δράμας ο προϋπολογισμός των εγκεκριμένων έργων του ΕΣΠΑ 2014-2020 ανά Θεματικό Στόχο έχει ως εξής:

-Έρευνα – Τεχνολογία και Καινοτομία 649.464 ευρώ

-Τεχνολογίες Πληροφορίας κι Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 1.330.520 ευρώ

-Ανταγωνιστικότητα Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) 8.842.576 ευρώ

-Οικονομία Χαμηλών Ρύπων 6.301.970 ευρώ

-Κλιματική αλλαγή – Πρόληψη 431.098 ευρώ

-Προστασία Περιβάλλοντος 51.066.368 ευρώ

-Βιώσιμες Μεταφορές 26.141.452 ευρώ

-Απασχόληση 2.783.330 ευρώ

-Κοινωνική Ένταξη 12.366.457 ευρώ

-Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2.069.661 ευρώ

-Χωρίς Θεματικό Στόχο 197.000 ευρώ

Ανά Δήμο του Ν. Δράμας, ο προϋπολογισμός των εγκεκριμένων έργων του ΕΣΠΑ 2014-2020 ανά Θεματικό Στόχο έχει ως εξής:

Δήμος Δράμας

Έρευνα – Τεχνολογία και Καινοτομία 276.032 ευρώ

-Τεχνολογίες Πληροφορίας κι Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 1.154.686 ευρώ

-Ανταγωνιστικότητα Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) 5.132.017 ευρώ

-Προστασία Περιβάλλοντος 18.708.978 ευρώ

-Βιώσιμες Μεταφορές 6.513.852 ευρώ

-Απασχόληση 2.460.773 ευρώ

-Κοινωνική Ένταξη7.713.423 ευρώ

-Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 90.561 ευρώ

-Χωρίς Θεματικό Στόχο 197.000 ευρώ

Δήμος Δοξάτου

-Έρευνα – Τεχνολογία και Καινοτομία 128.660 ευρώ

-Τεχνολογίες Πληροφορίας κι Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 97.449 ευρώ

-Ανταγωνιστικότητα Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) ευρώ 997.216

-Προστασία Περιβάλλοντος 13.917.386 ευρώ

-Απασχόληση 149.274 ευρώ

-Κοινωνική Ένταξη ευρώ 839.845

Δήμος Προσοτσάνης

-Έρευνα – Τεχνολογία και Καινοτομία 346.045 ευρώ

-Τεχνολογίες Πληροφορίας κι Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 33.887 ευρώ

-Ανταγωνιστικότητα Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) 546.171 ευρώ

-Οικονομία Χαμηλών Ρύπων 2.149.561 ευρώ

-Προστασία Περιβάλλοντος 9.308.569 ευρώ

-Απασχόληση 49.971 ευρώ

-Κοινωνική Ένταξη 1.194.579 ευρώ

Δήμος Κ. Νευροκοπίου

-Έρευνα – Τεχνολογία και Καινοτομία 132.581 ευρώ

-Ανταγωνιστικότητα Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) 375.632 ευρώ

-Προστασία Περιβάλλοντος 2.417.347 ευρώ

-Απασχόληση 24.912 ευρώ

-Κοινωνική Ένταξη 866.107 ευρώ

-Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 1.979.100 ευρώ

Δήμος Παρανεστίου

-Τεχνολογίες Πληροφορίας κι Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 44.498 ευρώ

-Ανταγωνιστικότητα Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) 1.791.540 ευρώ

-Προστασία Περιβάλλοντος 3.472.015 ευρώ

-Απασχόληση 5.400 ευρώ

-Κοινωνική Ένταξη 405.000 ευρώ

 

Τα σημαντικότερα έργα στο Ν. Δράμας

 

Τα σημαντικότερα έργα στο Νομό Δράμας, με προϋπολογισμό άνω του 1 εκ. ευρώ, τα οποία υλοποιούνται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 είναι τα εξής (εντός παρένθεσης ο προϋπολογισμός του κάθε έργου):

 1. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ (Π/Υ 29.608.416 €)
 2. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΜΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΙΣΟΠΕΔΗΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ (Π/Υ 19.000.000 €)
 3. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΕΛ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ (Π/Υ 8.735.000 €)
 4. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Κ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ (Π/Υ 5.294.015 €)
 5. ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΠΗΓΕΣ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΗΠΟ ΔΡΑΜΑΣ (Π/Υ 5.050.000 €)
 6. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ (Π/Υ 3.956.827 €)
 7. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ Ε.Ο. ΝΟ 14 ΔΡΑΜΑΣ – ΞΑΝΘΗΣ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ (Π/Υ 3.574.044 €)
 8. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ – ΖΩΝΗ 1 (Π/Υ 3.211.407 €)
 9. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ (Π/Υ 2.999.987 €)
 10. ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ (Π/Υ 2.813.474 €)
 11. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ (Π/Υ 2.271.372 €)
 12. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣΤΗΣ (Π/Υ 2.170.960 €)
 13. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ (Π/Υ 2.000.000 €)
 14. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ (Π/Υ 1.979.100 €)
 15. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ (Π/Υ 1.895.161 €)
 16. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ (Π/Υ 1.859.752 €)
 17. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΚ ΚΥΡΓΙΩΝ-ΠΗΓΑΔΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ (Π/Υ 1.790.323 €)
 18. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Π/Υ 1.758.908 €)
 19. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.709.800 € ΤΟΥ Γ.Ν. ΔΡΑΜΑΣ. (Π/Υ 1.709.800 €)
 20. ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ) ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ (Π/Υ 1.538.188 €)
 21. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΡΑΜΑΣ – ΖΩΝΗ 3 (Π/Υ 1.527.130 €)
 22. ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ [ΑΘ1Μ-0026259] (Π/Υ 1.486.488 €)
 23. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΜΕΝΟΥΣ “ΑΡΑΠ – ΤΖΑΜΙ” ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΔΡΑΜΑΣ (Π/Υ 1.469.300 €)
 24. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (Κ.Η.Φ.Η.) ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ (Π/Υ 1.446.862 €)
 25. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ Ε.Ο. 57 ΑΠΟ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΒΙ.ΠΕ. ΔΡΑΜΑΣ ΕΩΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΒΩΛΑΚΑ (Π/Υ 1.445.986 €)
 26. ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ (Π/Υ 1.362.375 €)
 27. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΩΝ ΣΤΕΓΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΓΙΑ 18 ΑΜΕΑ (Π/Υ 1.347.502 €)
 28. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.324.000 € ΤΟΥ Γ.Ν. ΔΡΑΜΑΣ. (Π/Υ 1.324.000 €)
 29. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΕ, ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ «Γ. ΜΑΚΡΗΣ» (Π/Υ 1.301.772 €)
 30. ΤΟΠΙΚΟ ΧΩΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΤΧΣ) ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ (Π/Υ 1.246.761 €)
 31. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΔΕΗ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ (Π/Υ 1.132.333 €)
 32. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΜΑ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ (Π/Υ 1.110.000 €)
 33. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΝΩΝ ΣΤΟ Γ.Ν. ΔΡΑΜΑΣ (Π/Υ 1.000.000 €)

Αξίζει να σημειωθεί ότι εντός λίστας έργων περιλαμβάνονται και έργα που ως χώρο υλοποίησης ξεπερνούν τα γεωγραφικά όρια του Νομού, όπως π.χ. είναι η ανάπτυξη των δικτύων φυσικού αερίου στην Α.Μ.Θ., όμως εντάσσονται σε αυτή, καθώς μέρος τους αφορά το Νομό Δράμας.

 

Η ιστοσελίδα ΑΝΑΠΤΥΞΗ.gov.gr

Το ΑΝΑΠΤΥΞΗ.gov.gr είναι ο επίσημος διαδικτυακός τόπος του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων που παρέχει αναλυτική πληροφόρηση για την πορεία υλοποίησης των έργων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ 2007-2013) και του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ 2014-2020).

Ο διαδικτυακός τόπος αναπτύχθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ), σε συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ) και τη Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ Α.Ε.), με στόχο τη διασφάλιση της διαφάνειας και τη διάχυση πληροφόρησης σχετικά με την υλοποίηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

To ΑΝΑΠΤΥΞΗ.gov.gr τροφοδοτείται από τις Διαχειριστικές Αρχές, τους Ενδιάμεσους Φορείς και τους Δικαιούχους των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος, το οποίο είναι το κεντρικό σύστημα πληροφόρησης, διαχείρισης και διαρκούς παρακολούθησης της πορείας υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων έργων.

[το άρθρο δημοσιεύθηκε στην ενημερωτική ιστοσελίδα ergasia-press.gr και αναδημοσιεύεται στην EURACTIV.gr στο πλαίσιο του έργου «Η Συνοχή Δίπλα μας»]