Νέα μονάδα απορριμμάτων Αμαρίου Ρεθύμνου με προδιαγραφές μέλλοντος

Dimos Amariou [apopsilive.gr]

Με το βλέμμα στραμμένο σε ένα μέλλον -καθόλου μακρινό πια- όπου η προστασία του περιβάλλοντος θα αποτελεί το κύριο μέλημα όλων μας, η ορθή και ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων ασφαλώς πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα, κάτι που ήδη συμβαίνει στο Νομό Ρεθύμνου!

Οι νέες υποδομές που δημιουργούνται στο Αμάρι θα συμβάλλουν τα μέγιστα -με προδιαγραφές «νέας εποχής» που σέβονται το περιβάλλον, τη φύση και τον άνθρωπο- στον εκσυγχρονισμό διαχείρισης των στερεών αποβλήτων στο νησί μας.

Το σημαντικό περιβαλλοντικό έργο για την κατασκευή της νέας Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων καθώς και του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) Αμαρίου με ανάδοχο την «Θαλής Περιβαλλοντικές Υπηρεσίες ΑΕ», έχει κόστος 31,2 εκατ. ευρώ ενώ η πενταετής λειτουργία της θα κοστίσει περί τα 12 εκατομμύρια ευρώ.

Ο χώρος βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αμαρίου, στη θέση «Κουλέ Μασχάλια», εκεί όπου βρίσκεται ήδη εγκαταστημένος  ο υφιστάμενος Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) Αμαρίου που αναβαθμίστηκε το 2018.

Το έργο αφορά την κατασκευή και λειτουργία -για μια πενταετία – της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων και του ΧΥΤΥ Αμαρίου, καθώς και όλες τις αναγκαίες υποδομές και την προμήθεια κινητού εξοπλισμού, συνολικής δυναμικότητας 43 χιλ. κ.μ./έτος, για την εξυπηρέτηση των Δήμων του Νομού Ρεθύμνου. Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ, με πόρους της Πολιτικής Συνοχής της ΕΕ.

Ο στόχος

Στόχος του περιβαλλοντικού έργου είναι η ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων με:

  • Ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών,
  • Παραγωγή κομπόστ από τα προδιαλεγμένα οργανικά απορρίμματα καθώς και
  • Βιολογική σταθεροποίηση του οργανικού που διαχωρίζεται από τα σύμμεικτα Αστικά Στερεά Απόβλητα (ΑΣΑ) μέσω μηχανικής διαλογής.

Αναμφισβήτητα ο Νομός Ρεθύμνου και η Κρήτη θα έχουν μια σύγχρονη Μονάδα Επεξεργασίας με καίριο μέλημα ένα περισσότερο καθαρό και προστατευμένο περιβάλλον

Το έργο

Πιο αναλυτικά, το έργο περιλαμβάνει τη μελέτη, κατασκευή και δοκιμαστική λειτουργία της Μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων και του ΧΥΤΥ Αμαρίου, την απαλλοτρίωση της απαιτούμενης έκτασης γης, τη σύνδεση της Μονάδας με το δίκτυο μέσης τάσης της περιοχής, τεχνική βοήθεια και δράσεις δημοσιότητας Η Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ) Αμαρίου, που προβλέπει την εφαρμογή τεχνολογίας μηχανικής διαλογής και αναερόβιας κομποστοποίησης, θα εξυπηρετεί το σύνολο του Νομού Ρεθύμνου και θα δέχεται τόσο προδιαλεγμένα οργανικά απόβλητα από τα Σύμμεικτα Αστικά Στερεά Απόβλητα (ΑΣΑ), όσο και σύμμεικτα από τον συμβατικό κάδο συλλογής ΑΣΑ.

Περιλαμβάνει μονάδα υποδοχής και προσωρινής αποθήκευσης των εισερχόμενων ΑΣΑ, μονάδα υποδοχής και προσωρινής αποθήκευσης των εισερχόμενων προδιαλεγμένων οργανικών, μονάδα μηχανικής επεξεργασίας των ΑΣΑ με στόχο την ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών και το διαχωρισμό του οργανικού κλάσματος προς βιολογική επεξεργασία, μονάδα βιολογικής επεξεργασίας του οργανικού κλάσματος των ΑΣΑ και των προδιαλεγμένων οργανικών με τη μέθοδο της ξηρής αναερόβιας χώνευσης, μονάδα αξιοποίησης βιοαερίου, μονάδα αερόβιας βιολογικής επεξεργασίας του χωνεύματος, μονάδα εξευγενισμού – ραφιναρίας του υλικού μετά την αερόβια επεξεργασία και μονάδες περιβαλλοντικής προστασίας για την επεξεργασία των παραγομένων αερίων ρύπων και υγρών αποβλήτων.

[το άρθρο δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα Άποψη του Νότου και το apopsilive.gr και αναδημοσιεύεται στην EURACTIV.gr στο πλαίσιο του έργου «Η Συνοχή Δίπλα μας»]