Να μην εγκαταλειφθεί η ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία από τη Συνοχή ζητά η CPMR

Η Ελένη Μαριάνου, Γενική Γραμματέας της Διάσκεψης Παράκτιων Περιφερειών της Ευρώπης [European Committee of the Regions]

Να διατηρήσει την ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία ως βασικό πυλώνα της Πολιτικής Συνοχής μετά το 2020 ζητά η Διάσκεψη των Απομακρυσμένων και Παράκτιων Περιφερειών (CPMR) από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Στην ανοιχτή της επιστολή προς την Κομισιόν, η CPMR υπογραμμίζει ότι ο μειωμένος προϋπολογισμός που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την περίοδο μετά το 2020 θα θέσει σε κίνδυνο την ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία στο σύνολο της, συμπεριλαμβανομένων των θαλάσσιων συνόρων και με τρίτες χώρες.

Η θέση αυτή συμμερίζεται το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων για τη Συνοχή, το οποίο στις 12 Απριλίου αναγνώρισε την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας. Τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων απαιτούν απλούστερους κανόνες σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο, μεγαλύτερη ευθύνη για τα κράτη μέλη στη διαδικασία εφαρμογής και έγκαιρη προετοιμασία των νέων προγραμμάτων, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση στην επόμενη περίοδο προγραμματισμού.

Σύμφωνα με την CPMR, εάν τα προγράμματα θαλάσσιας διασυνοριακής συνεργασίας για την Ευρώπη εγκαταλειφθούν από τον επόμενο προϋπολογισμό, οι θάλασσες θα μετατραπούν σε εμπόδια για τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών.

«Τα θαλάσσια κράτη μέλη και οι περιφέρειες, συμπεριλαμβανομένων των νησιών και των εξόχως απόκεντρων περιφερειών, δεν πρέπει να τιμωρούνται λόγω των γεωγραφικών μειονεκτημάτων τους, καθώς αυτό θα αυξήσει περαιτέρω τις περιφερειακές ανισότητες σε ολόκληρη την Ευρώπη» σημειώνει η CPMR.

Τέλος, στην επιστολή της η CPMR αναφέρει ότι οι περιφέρειες πρέπει να έχουν μεγαλύτερη συμμετοχή και να παραμείνουν στο στο επίκεντρο των προγραμμάτων συνεργασίας, των μακροπεριφερειακών στρατηγικών και των στρατηγικών για τις θαλάσσιες λεκάνες, αλλά η ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο πρέπει να απλοποιηθεί.

«Η συζήτηση για την πολιτική συνοχής μετά το 2020 αποτελεί ουσιαστικό μέρος της γενικής συζήτησης για το μέλλον της Ευρώπης. Η εδραίωση της σχέσης μεταξύ των δύο είναι πολύ σημαντική – δεν μπορούμε να αποφασίσουμε πώς να διαθέσουμε χρήματα για τη Συνοχή χωρίς να έχουμε καθορίσει πρώτα τις προτεραιότητές μας – χωρίς να έχουμε καθορίσει το είδος της Ευρώπης που θέλουμε να έχουμε σε δέκα χρόνια ή ίσως ακόμη και την Ευρώπη που θέλουμε για τα παιδιά μας και τα παιδιά τους» δήλωσε ο Tomislav Donchev, Αντιπρόεδρος της Βουλγαρίας.

X