Μελέτη: ασαφής ο κοινωνικός αντίκτυπος της Συνοχής στους πολίτες

[ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ]

Τα κοινωνικά αποτελέσματα στην πολιτική συνοχής παραμένουν σχετικά ασαφή για το ευρύ κοινό σε σύγκριση με τις οικονομικές εξελίξεις, υπογραμμίζει πρόσφατη μελέτη του πρότζεκτ PERCEIVE, μιας κοινοπραξίας ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και ερευνητικών ιδρυμάτων.

Η διαδικασία δε, προσέγγισης του τοπικού κοινού παραμένει ακόμη και σήμερα πρόκληση για τους φορείς χάραξης πολιτικής και τους οργανισμούς στις ευρωπαϊκές περιφέρειες.

Η ανάπτυξη σταθερών μακροπρόθεσμων στρατηγικών επικοινωνίας αποτελεί το κλειδί για την καλύτερη κατανόηση της Συνοχής σε ολόκληρη την Ευρώπη, υπογραμμίζει η μελέτη, η οποία βασίστηκε στη διεθνή και την στατιστική ανάλυση μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Ωστόσο, η εφαρμογή τέτοιων στρατηγικών θα πρέπει να συνεχίζεται ακόμη και όταν οι περιφέρειες φτάσουν σε υψηλότερα αναπτυξιακά επίπεδα με τη διαρθρωτική χρηματοδότηση της ΕΕ να μειώνεται σταδιακά, προκειμένου να επιτευχθεί μια «βιώσιμη επίγνωση» και να διατηρηθούν τα επίπεδα εκτίμησης των πολιτών.

Από τη Συνοχή στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση

Η γνώση της πολιτικής συνοχής συνδέεται περαιτέρω με την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και την καλύτερη κατανόηση της βασικής λειτουργίας της ΕΕ. «Όσοι γνωρίζουν την πολιτική τείνουν να εκτιμούν σε μεγαλύτερο βαθμό τις αναπτυξιακές πολιτικές της ΕΕ και, όταν οι δύο αυτές συνθήκες ταυτίζονται, τείνουν να αισθάνονται πιο πιο ευρωπαίοι», αναφέρεται στη μελέτη.

Το ποσό κατά κεφαλήν της επένδυσης στην επικοινωνία επίσης επηρεάζει σημαντικά το αίσθημα ικανοποίησης των πολιτών σε σχέση με τις δράσεις της ΕΕ που εφαρμόζονται μέσω της πολιτικής συνοχής.

Στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο, το ποσό που σχετίζεται με τα περιφερειακά επιχειρησιακά σχέδια καθιστά πιθανότερο για τους πολίτες να αντιληφθούν τα προσωπικά οφέλη που απορρέουν από ενέργειες της ΕΕ, αλλά αυτό συχνά δεν συνοδεύεται και από πολιτική εκτίμηση, σύμφωνα με τη μελέτη.

Σε σύγκριση ειδικά με την προηγούμενη περίοδο, τα αποτελέσματα των προσπαθειών προσέγγισης στις περιφέρειες είναι ακόμη λιγότερο φιλόδοξα, καθώς κατά το 2007-2013 η «θετική επίγνωση» ​​επιτεύχθηκε σε «ιδιαίτερα μέτριο» βαθμό, ενώ δεν προέκυψε ούτε το αίσθημα προσωπικού οφέλους, ούτε και η πολιτική εκτίμηση.

Από την κριτική στον ευρωσκεπτικισμό

Και ενώ τα θέματα συνοχής παραμένουν συνήθως τοπικά προσδιορισμένα, σε άλλες περιπτώσεις τα μηνύματα διαδίδονται καλύτερα σε διεθνές επίπεδο, όπως αποδεικνύεται στη μελέτη.

«Σε μεγάλο βαθμό, οι δημόσιες σφαίρες εμφανίζουν πάντα κάποιο βαθμό διεθνοποίησης σε περιφερειακό επίπεδο», αναφέρει η ανάλυση, όπως ο διαμοιρασμός αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε συγκεκριμένα θέματα πέρα ​​από τα εθνικά σύνορα.

Ωστόσο, η τάση αυτή σχετίζεται επίσης με την κριτική και τον ευρωσκεπτικισμό. Σύμφωνα, λοιπόν, με την έρευνα του PERCEIVE, η επικριτική γλώσσα και τα αρνητικά συναισθήματα στα κοινωνικά μέσα κερδίζουν μεγαλύτερη προσοχή από το κοινό και είναι επίσης αυτά που αποτελούν συχνότερα αντικείμενο διαμοιρασμού διεθνώς.

Η μελέτη αποκάλυψε επίσης ότι η αποτελεσματικότητα των τοπικών διαχειριστικών αρχών σε ολόκληρη την Ένωση δεν αντιστοιχεί πάντα στο μέγεθος μιας συγκεκριμένης περιοχής ή στην προβολή που αυτές κερδίζουν στα κοινωνικά μέσα.

Τέλος, διαπιστώθηκαν διαφορές μεταξύ των τομέων εστίασης των επικοινωνιακών πολιτικών, καθώς σε ορισμένες περιπτώσεις η εστίαση παρέμεινε σε επίπεδο τοπικής περιφερειακής αρχής, ενώ σε άλλες επεκτάθηκε στο επιχειρησιακό σχέδιο μιας ευρύτερης περιοχής.

X