Με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ το έργο τηλεελέγχου και τηλεχειρισμού της ύδρευσης στον δήμο Πύδνας – Κολινδρού

Στο πλαίσιο της αναβάθμισης της ζωής των κατοίκων και της προστασίας του περιβάλλοντος, ο Δήμος Πύδνας-Κολινδρού, κατόπιν σχετικής πρότασής του, πέτυχε την ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του ΕΣΠΑ 2014-2020, του έργου «Προμήθεια – εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεελεγχου, τηλεχειρισμού και έλεγχου διαρροών εγκαταστάσεων ύδρευσης του δήμου Πύδνας-Κολινδρού». Ο προϋπολογισμός της μελέτης του συγκεκριμένου έργου ανέρχεται σε 1.494.200 ευρώ (με ΦΠΑ).

Στρατηγικός στόχος του προγράμματος του ΥΜΕΠΕΡΑΑ (Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη) του ΕΣΠΑ 2014-2020, το οποίο είναι από τα σημαντικότερα στην εφαρμογή της πολιτικής συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι η διασφάλιση της ορθολογικής διαχείρισης των υδατικών πόρων της χώρας καθώς και η βελτίωση της ποιότητας και της επάρκειας των αποθεμάτων με ταυτόχρονη μείωση των διαρροών.

 

Το αντικείμενο του έργου

Το έργο αφορά στην προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεελέγχου, τηλεχειρισμού και ελέγχου διαρροών του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Πύδνας-Κολινδρού. Το σύστημα συγκέντρωσης πληροφοριών, εποπτικού ελέγχου, αυτοματισμού, διαχείρισης και επεμβάσεως στην λειτουργία των εγκαταστάσεων θα αποτελείται από τον Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου (ΚΣΕ), εγκατεστημένο στα κεντρικά γραφεία του Δήμου Πύδνας- Κολινδρού και διασυνδεδεμένο, μέσω ασυρμάτων επικοινωνιακών διατάξεων, με 34 Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου (ΤΣΕ), οι οποίοι θα συνδεθούν σε επιλεγμένα σημεία του δικτύου ύδρευσης (αντλιοστάσια, γεωτρήσεις, δεξαμενές).

Η τοποθέτηση του συστήματος θα συμβάλλει στον έλεγχο τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά του νερού που εισέρχεται στο δίκτυο από τις γεωτρήσεις του Δήμου και από τον Σύνδεσμο Ύδρευσης Δήμων Ν. Πιερίας.

 

Ο σκοπός του έργου

Ο αντικειμενικός σκοπός είναι η συλλογή δεδομένων, όπως η τιμή της παροχής σε σωλήνες, η τιμή της στάθμης σε δεξαμενές, η τιμή της πίεσης σε αγωγούς μεταφοράς του νερού, ο έλεγχος των ηλεκτρικών μεγεθών κάθε αντλιοστασίου (καταναλισκόμενη ισχύς, ένταση ρεύματος κλπ) αλλά και η παρακολούθηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του νερού, όπως λειτουργία χλωριωτών, μέτρηση υπολειμματικού χλωρίου κ.λ.π. από τα αντλιοστάσια και τις δεξαμενές και η μεταβίβασή τους με σύστημα τηλεπικοινωνίας ή ραδιοεπικοινωνίας σε κεντρικό σταθμό ελέγχου που θα βρίσκεται στα γραφεία του Δήμου. Το σύστημα επικοινωνίας θα είναι τέτοιο που θα εξασφαλίζει την αδιάλειπτη λειτουργία του.

Η συλλογή και παρακολούθηση των παραπάνω πληροφοριών, θα επιτρέπει, στον Δήμο μέσω της κατάλληλης αξιολόγησης και επεξεργασίας αυτών, να έχει πάντα σαφή γνώση της λειτουργικής κατάστασης του όλου συστήματος και να προβαίνει σε επιθυμητές διορθωτικές ενέργειες ή και να προρυθμίζει παραμέτρους λειτουργίας της εγκατάστασης, ώστε αυτή να λειτουργεί με βάση προκαθορισμένα «σενάρια» λειτουργίας.

Με την λειτουργική εγκατάσταση του Συστήματος και σε συνδυασμό με το σύστημα διαχείρισης Υδατικών Πόρων και την ηλεκτρονική αποτύπωση του δικτύου μεταφοράς και διανομής νερού, οι Υπηρεσίες του Δήμου θα έχουν στην διάθεσή τους την σφαιρική παρουσίαση των αποθεμάτων, της κατανάλωσης, του ισοζυγίου νερού, την παρακολούθηση της ποιότητας του νερού με παράλληλη δραστική μείωση του λειτουργικού κόστους. Ακολούθως και μέσα από την αποκτηθείσα εμπειρία στην κατάστρωση καθημερινού πλάνου οι υπεύθυνοι επιτυγχάνουν την βέλτιστη λειτουργία του υδροδοτικού συστήματος.

 

Τα οφέλη

Μετά την πλήρη λειτουργία του συστήματος τηλεελέγχου και τηλεχειρισμού η μείωση των διαρροών που θα επιτευχθεί θα είναι της τάξης του 80%.

Πέραν της εξοικονόμησης των υδατικών πόρων θα επιτευχθεί σημαντική εξοικονόμηση οικονομικών πόρων και ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου σε μία πολύ δύσκολη οικονομική συγκυρία τόσο για την χώρα όσο και για τον Δήμο αφού θα υπάρξει: Μείωση των λειτουργικών δαπανών μέσω ορθολογικού προγραμματισμού της λειτουργίας των εγκαταστάσεων και βελτίωσης των λειτουργικών παραμέτρων του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού.

Ελαχιστοποίηση των κινήσεων του προσωπικού για τον χειρισμό των διατάξεων. Μείωση των δαπανών συντήρησης, προσωπικού, ενέργειας και μεταφορικών. Μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας µέσω της συνεχούς παρακολούθησης και αυτοματοποιημένης εποχικής λειτουργίας του συνόλου των Πιεστικών Αντλιοστασίων. Μείωση του ατιμολόγητου νερού. Απώτερος σκοπός της προμήθειας του συστήματος, είναι η μείωση της διαφοράς μεταξύ τιμολογούμενου και ατιμολόγητου νερού και η μείωση των απωλειών νερού.

Από το προτεινόμενο έργο θα ωφεληθούν τόσο οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού όσο και ο μεγάλος αριθμός των επισκεπτών και τουριστών που τον επισκέπτονται κάθε χρόνο.

Αναλυτικά:

 • Με την λειτουργία αυτού του συστήµατος επιδιώκεται η επίτευξη των παρακάτω στόχων:
 • η περιστολή των ετήσιων απωλειών πόσιµου ύδατος και της συνολικής κατανάλωσης στα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήµου, µέσω της αποτελεσµατικής αντιµετώπισης των διαρροών και της αποφυγής υπερχειλίσεων
 • ο συνακόλουθος περιορισµός της επιβάρυνσης των υδατικών αποθεµάτων και υδροληψιών της περιοχής 
 • η συµβολή, µέσω της ηπιότερης υδροληψίας, στη βελτίωση της ποιότητας των αποθεµάτων και την ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων της περιοχής
 • ο έγκαιρος εντοπισµός της προέλευσης των απωλειών πόσιµου ύδατος και η υποστήριξη των χειριστών κατά τη διαδικασία αποµόνωσης των τµηµάτων του δικτύου και εποµένως, περιστολή της απώλειας νερού
 • η υποστήριξη των τεχνικών υπηρεσιών στο ακριβή εντοπισµό και την ταχεία αντιµετώπιση των διαρροών και υπερχειλίσεων, µε µικρή διαταραχή της κανονικής εξυπηρέτησης της υδροδότησης και διανοµής.
 • η αναβάθµιση της στάθµης εξυπηρέτησης του καταναλωτή µέσω του περιορισµού της διαταραχής από διαρροές ή άλλες αστοχίες (π.χ. υπερχείλιση δεξαµενών, βλάβη των αντλιών, βλάβη των συσκευών χλωρίωσης κλπ)
 • η µείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των αντλιοστασίων και των γεωτρήσεων
 • η µείωση της απασχόλησης σε εργασίες χαµηλής προτεραιότητας όπως π.χ. για επιτόπια επίβλεψη ή χειρισµό των τµηµάτων και οργάνων του δικτύου ύδρευσης
 • η συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων για µεσοπρόθεσµο και µακροπρόθεσµο σχεδιασµό και προγραµµατισµό της λειτουργίας του δικτύου
 • η σταδιακή µείωση των διαρροών του δικτύου µέσω της συλλογής και παρακολούθησης στοιχείων από τη λειτουργία του τις νυκτερινές ώρες.
 • η αυξηµένη ασφάλεια στη λειτουργία των εγκαταστάσεων του δικτύου

Συμπερασματικά, μέσα από την αξιοποίηση των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ και στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βελτιώνεται η ποιότητα της ζωής των κατοίκων των οικισμών του Δήμου Πύδνας-Κολινδρού, ενώ παράλληλα, η προστασία του περιβάλλοντος γίνεται πράξη μέσα από τις επενδύσεις στον τομέα των υδάτων.

[το άρθρο δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΓΓΕΛΙΕΣ και στο odelalis.gr αναδημοσιεύεται στην EURACTIV.gr στο πλαίσιο του έργου «Η Συνοχή Δίπλα μας»]