Κατερίνη-Παραλία: Έλεγχος στην υδροδότηση με ένα κλικ – Μέσω τηλεχειρισμού θα εντοπίζονται οι διαρροές νερού

τηλεέλεγχος [odelalis.gr]

Ο Δήμος Κατερίνης αριθμεί πάνω από 85.000 κατοίκους και αποτελεί πληθυσμιακά τον δεύτερο μεγαλύτερο δήμο της Κεντρικής Μακεδονίας, εκτός του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης. Από τις έξι συνολικά Δημοτικές Ενότητές του, οι πολυπληθέστερες είναι η Δημοτική Ενότητα Κατερίνης και η Δημοτική Ενότητα Παραλίας με πάνω από 62.000 και 6.800 κατοίκους αντίστοιχα. Πληθυσμός που κατά γενική ομολογία αυξάνεται κατά πολύ τους θερινούς μήνες, καθώς ο Δήμος Κατερίνης προσελκύει κάθε χρόνο χιλιάδες τουρίστες και επισκέπτες.

Ο αριθμός των κατοίκων με την παράλληλη προσθήκη τουριστών αυξάνει και τις ανάγκες της υδροδότησης κατοικιών, τουριστικών καταλυμάτων και επιχειρήσεων εστίασης. Έργο στο οποίο καλείται καθημερινά αλλά και διαχρονικά να ανταπεξέλθει η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κατερίνης (ΔΕΥΑΚ) εξασφαλίζοντας την απρόσκοπτη παροχή νερού. Ένα ακόμη, ωστόσο, βασικό στοιχείο σε αυτή την «εξίσωση» είναι η μείωση διαρροών, καθώς και η συλλογή, ο καθαρισμός και η διανομή του ύδατος μέσω ποσοτικής-ποιοτικής διαχείρισης και ελέγχου των υδάτινων πόρων.

 

 

Το έργο

Εδώ έρχεται να παίξει καταλυτικό ρόλο η Πολιτική Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΥΜΕΠΕΡΑΑ (Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη) του ΕΣΠΑ 2014-2020, το οποίο έχει ως στρατηγικό στόχο τη διασφάλιση της ορθολογικής διαχείρισης των υδατικών πόρων της χώρας καθώς και τη βελτίωση της ποιότητας και της επάρκειας των αποθεμάτων με ταυτόχρονη μείωση των διαρροών.

Σε αυτό το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και συγκεκριμένα στον άξονα προτεραιότητας 14 «Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος – προαγωγής της αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΣ)» είναι ενταγμένο το έργο «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ελέγχου και τηλεχειρισμού για τον έλεγχο των διαρροών ύδρευσης ΔΕ Κατερίνης και ΔΕ Παραλίας», το οποίο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Συνοχής).

Ειδικότερα, ο συνολικός προϋπολογισμός της επένδυσης ανέρχεται σε 1.499.986 ευρώ, εκ των οποίων ποσό 1.209.666,10 ευρώ είναι η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη. Ως ημερομηνία έναρξης της πράξης ορίστηκε η 25-09-2018, ενώ ημερομηνία λήξης η 30-06-2022.

 

 

Ο στόχος

Ο βασικός αντικειμενικός σκοπός της ΔΕΥΑΚ είναι η συγκέντρωση των πληροφοριών από όλες τις εγκαταστάσεις Ύδρευσης σε Κέντρο Ελέγχου και η συνολική επεξεργασία τους. Ακολούθως και μέσα από την αποκτηθείσα εμπειρία στην κατάστρωση καθημερινού πλάνου, οι μηχανικοί, εργοδηγοί και υδρονομείς θα επιτύχουν την βέλτιστη λειτουργία του υδροδοτικού συστήματος που ελέγχει η ΔΕΥΑΚ.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην παρακολούθηση της ποιότητας των αντλούμενων από τις γεωτρήσεις υδάτων, με συνεχή εποπτεία της στάθμης του υδροφόρου ορίζοντα και των ποιοτικών ιδιοτήτων των νερών. Βασική παράμετρος που λαμβάνεται υπόψη είναι ότι η περιοχή όχι μόνον παρουσιάζει τις τελευταίες δεκαετίες έντονη ανάπτυξη, με αποτέλεσμα την αύξηση της κατανάλωσης του νερού, αλλά αυτή η τάση προβλέπεται να επιταχυνθεί στην ευρύτερη περιοχή κυρίως λόγω της εντατικής τουριστικής ανάπτυξης, σε συνδυασμό με την επιδείνωση των κλιματολογικών φαινομένων.

Στο Κεντρικό Σύστημα Ελέγχου (ΚΣΕ), που προβλέπεται να δημιουργηθεί, θα γίνεται ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτινων πόρων, μέσω ηλεκτρονικής αποτύπωσης του δικτύου μεταφοράς/διανομής νερού. Έτσι μέσω εγκατάστασης κατάλληλου Η/Μ εξοπλισμού και λογισμικού συστήματος, θα συλλέγονται και θα επεξεργάζονται πληροφορίες από όλες τις εγκαταστάσεις ύδρευσης και οι οποίες θα ενημερώνουν το σύστημα για:

– Εντοπισμό Διαρροών και διαθεσιμότητα ανθρώπινου δυναμικού και εξοπλισμού για άμεσο συντονισμό εργασιών και αντιμετώπιση/ελαχιστοποίηση απωλειών

– Άμεση παρουσίαση των υδατικών αποθεμάτων

– Ισοζυγίου νερού

– Κατανάλωση νερού και

– Παρακολούθηση ποιότητας πόσιμου ύδατος

Με την δημιουργία και εγκατάσταση ενός τέτοιου συστήματος τηλεμετρίας/τηλε-ελέγχου θα δίνεται η δυνατότητα στον διαχειριστή του προγράμματος, να επιτύχει την βέλτιστη λειτουργία του υδροδοτικού συστήματος με την μέγιστη αξιοποίηση του υδατικού δυναμικού και μείωσης απωλειών του.  Θα υπάρχει δηλαδή μια άμεση σφαιρική παρουσίαση των αποθεμάτων, της κατανάλωσης, του ισοζυγίου νερού καθώς και παρακολούθηση της ποιότητας νερού και δραστική μείωση του λειτουργικού κόστους.

 

 

Ασ. Μπουσνάκης, Πρόεδρος ΔΕΥΑ Κατερίνης

Όπως τονίζει σε δήλωσή του ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ Αστέριος Μπουσνάκης:

«Στη σημερινή εποχή, στην οποία είναι πλέον ορατά τα αποτελέσματα της υπεράντλησης και άσκοπης κατανάλωσης του νερού, κρίνεται αυτονόητη η ανάπτυξη-εγκατάσταση συστημάτων τηλεμετρίας από όλους τους διαχειριστές του πόσιμου και αρδεύσιμου ύδατος.

Η Δ.Ε.Υ.Α. Κατερίνης δεν θα μπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση στον κανόνα της εξέλιξης και του σεβασμού στο υπέρτατο ανθρώπινο αγαθό το νερό.

Για τον λόγο αυτό ήδη εκτελείται η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΔΕ ΠΑΡΑΛΙΑΣ» προϋπολογισμού 1.209.666,10 ευρώ. Με την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης προμήθειας αλλά και της κατασκευής σειράς άλλων μακρόπνοων έργων όπως η «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΠΟΛΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ» προσδοκούμε πως θα καταφέρουμε να οδηγηθούμε σε ένα σύστημα για: εντοπισμό Διαρροών (και διαθεσιμότητα ανθρώπινου δυναμικού και εξοπλισμού για άμεσο συντονισμό εργασιών και αντιμετώπιση/ελαχιστοποίηση απωλειών), άμεση παρουσίαση των υδατικών αποθεμάτων, ισοζυγίου νερού, κατανάλωση νερού και παρακολούθηση ποιότητας πόσιμου ύδατος

Με την δημιουργία και εγκατάσταση ενός τέτοιου συστήματος τηλεμετρίας/ τηλε-ελέγχου θα δίνεται η δυνατότητα στον/στους διαχειριστή/-στες του προγράμματος, να επιτύχουν την βέλτιστη λειτουργία του υδροδοτικού συστήματος, με την μέγιστη αξιοποίηση του υδατικού δυναμικού και μείωσης απωλειών του, ενώ με τον σωστό χειρισμό λειτουργίας των αντλιών θα υπάρχει και ένα επιπρόσθετο όφελος στην δραστική μείωση του λειτουργικού κόστους.

Παράλληλα όμως δεν σταματάμε εδώ αλλά αντίθετα μελετούμε και στο προσεχές διάστημα θα είμαστε καθόλα έτοιμοι για την κατάθεση αντίστοιχης πρότασης που θα περιλαμβάνει και τις υπόλοιπες Δ.Κ. του Δήμου Κατερίνης. Με την βοήθεια λοιπόν των εν λόγω εφαρμογών θα καταστεί εφικτός ο ορθολογικός τρόπος χρέωσης των καταναλωτών σε όλο το μήκος του Δήμου μας λαμβάνοντας υπόψη της κατά τόπους ειδικές συνθήκες που επικρατούν στις κοινωνίες».

[το άρθρο δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα Ενημέρωση και Αγγελίες και το odelalis.gr και αναδημοσιεύεται στην EURACTIV.gr στο πλαίσιο του έργου «Η Συνοχή Δίπλα μας»]