Καρδίτσα: Τα κέντρα κοινότητας στηρίζουν την κοινωνία – Μέσω Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου η χρηματοδότησή τους

kentro-koinotitas-sofades-roma [alithianews.gr]

Τα Κέντρα Κοινότητας χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Περιφερικού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020

Σημαντικό ρόλο στην κοινωνική συνοχή παίζουν τα κέντρα κοινότητας που έχουν αναπτυχθεί σε όλη την περιφέρεια Θεσσαλίας με στόχο να προσφέρουν σημαντικές υπηρεσίες στην κοινωνία.

Τα Κέντρο Κοινότητας χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Περιφερικού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020.

Στον Νομό Καρδίτσας, κέντρα κοινότητας έχουν αναπτυχθεί και στους έξη δήμους με πολύ σημαντικά αποτελέσματα.

Τα Κέντρα Κοινότητας αποτελούν εκτός των άλλων και δομές παροχής συμβουλευτικής ψυχοκοινωνικής στήριξης σε παιδιά, οικογένειες, ενήλικες και ηλικιωμένους. Πρόκειται για παροχή υπηρεσιών, που αφορά μεγάλο πλήθος πολιτών και εύρος αιτημάτων.

Λαμβάνοντας υπόψη πως πρόκειται για έναν τομέα, που πάσχει στις τοπικές κοινωνίες, αποτελεί ανυπέρβλητη ανάγκη η παγίωση των δομών που παρέχουν υπηρεσίες συμβουλευτικής και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης. Άξιον επισημάνσεως, τέλος, είναι επιπλέον το γεγονός, ότι είναι η πρώτη φορά που σε υπαλλήλους με εργασιακή σχέση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου (ΙΔΟΧ), έχουν αποδοθεί προσωπικοί κωδικοί διαπιστευμένων χρηστών, οι οποίοι μέσω της καταγραφής στοιχείων στην Πλατφόρμα των Κέντρων Κοινότητας του Εθνικού Μηχανισμού Συντονισμού, Αξιολόγησης και Παρακολούθησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, αποδίδουν στατιστικά για την χάραξη Κοινωνικής Πολιτικής σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ιδιαίτερα σημαντικότατο ρόλο παίζουν στους Δήμους Καρδίτσας και Σοφάδων τα κέντρα κοινότητας μιας και διαθέτουν παραρτήματα ΡΟΜΑ μιας και δημότες τους είναι χιλιάδες κάτοικοι που ανήκουν στην ιδιαίτερα αυτή κατηγορία πολιτών.

Τα Κέντρα Κοινότητας είναι δομές που σχεδιάστηκαν από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ιδρύθηκαν σε Δήμους και χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020.

Είναι το πρώτο σημείο επαφής του πολίτη με την κοινωνική υπηρεσία του κάθε Δήμου. Από εκεί ο πολίτης ενημερώνεται για όλα τα επιδόματα που δικαιούται, όλους τους φορείς, υπηρεσίες και προγράμματα που του παρέχουν κοινωνική φροντίδα οποιαδήποτε μορφής, σε επίπεδο Δήμου, Περιφέρειας ή επικράτειας.

Ωφελούμενος πληθυσμός είναι :

Πολίτες που κατοικούν στο συγκεκριμένο δήμο.

Ωφελούμενοι του προγράμματος «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ)» (αιτήσεις/τροποποιήσεις/ερωτήσεις ΚΕΑ).

Δικαιούχοι προνοιακών αναπηρικών παροχών

Δικαιούχοι σύνταξης ανασφαλίστων υπερηλίκων

Δικαιούχοι προγράμματος στέγασης

Άτομα ή οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού

Άνεργοι/ες , παιδιά και άτομα που βιώνουν καταστάσεις αποκλεισμού

Γενικότερα ευάλωτες κοινωνικές ομάδες(ΑΜΕΑ, Άστεγοι κλπ)

Δραστηριότητα/ Πλαίσιο Δράσεων

 

Το Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά Δήμου Καρδίτσας

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία που παρατίθενται στον ετήσιος απολογισμός δράσης του Κέντρου Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά Δήμου Καρδίτσας με περίοδο αναφοράς από 1/12/2017 έως 31/12/2018, με την ευκαιρία συμπλήρωσης εντός έτους λειτουργίας.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες του Κέντρου Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά για το έτος 2018 βασίστηκαν στους ακόλουθους άξονες λειτουργίας:

Υποδοχή – Ενημέρωση-Υποστήριξη των πολιτών

Συνεργασία με υπηρεσίες, φορείς και δομές παροχής υπηρεσιών κοινωνικής προστασίας

Παροχή υπηρεσιών που αποσκοπούν στην βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών και διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων

Δράσεις ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης και εκδηλώσεις

Δικτύωση / Συνεργασία με φορείς και Υπηρεσίες

Στατιστικά Δεδομένα / Δείκτες

Το 2018 προσήλθαν στο Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά 2368 μοναδιαίοι ωφελούμενοι από τους οποίους 1278 άνδρες και 1090 γυναίκες.

Το Κέντρο Κοινότητας υποδέχτηκε 1881 μοναδιαίους ωφελούμενους (άνδρες 1065 / γυναίκες 816) ενώ το Παράρτημα Ρομά 487 μοναδιαίους ωφελούμενους (άνδρες 213 / γυναίκες 274).

Συνολικά διεκπεραιώθηκαν από το Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά 6441 αιτήματα εκ των οποίων 4804 από το Κέντρο Κοινότητας και 1637 από το Παράρτημα Ρομά.

 

Ενδεικτικά οι υπηρεσίες που προσφέρθηκαν ήταν:

Ενημέρωση και υποβολή/τροποποίηση αιτήσεων Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ)Σύνδεση με ΤΕΒΑ

Πληροφόρηση/ενημέρωση για τις προϋποθέσεις ένταξης και την νέα ΚΥΑ του υπουργείου για το Κ.Ε.Α

Συνέχιση των επισκέψεων των στελεχών του Κέντρου σε τοπικούς φορείς και υπηρεσίες με στόχο τη γνωριμία και την ενημέρωση για τις παρεχόμενες υπηρεσίες της νέας δομής.

Ψυχοκοινωνική και συμβουλευτική υποστήριξη

Προώθηση στην απασχόληση-υποβολή αιτήσεων σε προγράμματα απασχόλησης κοινωφελούς χαρακτήρα

Συμπλήρωση δικαιολογητικών και ενημέρωση για χορήγηση επιδομάτων

Παραπομπή των ωφελούμενων σε υπηρεσίες και φορείς ανάλογα τις ανάγκες του πληθυσμού

Κατ οίκον επισκέψεις και κοινωνικές έρευνες για διαπίστωση συνθηκών διαβίωσης και αιτήματα καταγραφής αστεγίας

Προγραμματισμός ιατρικών ραντεβού με Νοσοκομεία αλλά και υπηρεσίες ψυχικής υγείας.

Ενημέρωση για διαδικασία έκδοσης κάρτας ανεργίας.

Ανανέωση/θεώρηση κάρτας ανεργίας

Ενημέρωση για το κοινωνικό μέρισμα

Ενημέρωση για το επερχόμενο επίδομα ενοικίου

Υποστήριξη των πολιτών στην διαδικασία χορήγησης σύνταξης ανασφαλίστων υπερηλίκων και σε χορήγηση εξόδων κηδείας

 

Το Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά Δήμου Σοφάδων

Το Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά του Δήμου Σοφάδων με κωδικό πράξης MIS (ΟΠΣ) 5002786 έχει ενταχθεί στον άξονα προτεραιότητας «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού – ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση» του Ε.Π. «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020 Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Σοφάδων ξεκίνησε την λειτουργία του τον Ιούλιο του 2018 και στελεχώνεται από 2 Κοινωνικούς Λειτουργούς, ενώ το Παράρτημα Ρομά λειτουργεί από τον Φεβρουάριο 2017 και αποτελεί μετεξέλιξη του Κέντρου Στήριξης Ρομά πρώην Ιατροκοινωνικό Κέντρο (2005) και στελεχώνεται από μία Κοινωνιολόγο μία Νοσηλεύτρια μια Οικονομολόγο και ένα Διαμεσολαβητή.

Στόχος του είναι η ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς του Δήμου με όλα τα κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες που υλοποιούνται είτε σε τοπικό, είτε σε περιφερειακό, είτε σε εθνικό επίπεδο διασυνδέοντας τα ωφελούμενα άτομα- πολίτες του Δήμου Σοφάδων με επιμέρους φορείς και υπηρεσίες (υπηρεσίες ΟΤΑ, δημόσιες υπηρεσίες, εθελοντικές οργανώσεις, οργανισμούς κοινωνικού χαρακτήρα κλπ) για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους.

Αναλυτικότερα το Κέντρο Κοινότητας κατά το 2018 διαχειρίστηκε 241 αιτήματα εξυπηρετώντας 176 ωφελούμενους εκ των οποίων 112 άντρες και 64 γυναίκες

Το Παράρτημα Ρομά κατά το 2018 διαχειρίστηκε 10.368 αιτήματα εξυπηρετώντας 1776 ωφελούμενους εκ των οποίων 803 άντρες και 973 γυναίκες. Τα αιτήματα αφορούσαν : ενημέρωση και αίτηση για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης, ανασφάλιστους υπερήλικες, πληροφόρηση για επιδόματα, Κοινωνικό Μέρισμα 2018, για συσσίτιο, Κοινωνικό Φροντιστήριο, υπερχρεωμένα νοικοκυριά, Κοινωνικό τιμολόγιο ΔΕΗ, συμβουλευτική εργασίας, ψυχοκοινωνική υποστήριξη, συμβουλευτική υποστήριξη, διαμεσολαβήσεις σε φορείς και υπηρεσίες κ. α.

[το άρθρο δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα Αλήθεια Καρδίτσας και το alithianews.gr και αναδημοσιεύεται στην EURACTIV.gr στο πλαίσιο του έργου «Η Συνοχή Δίπλα μας»]