Ένα καινοτόμο σύστημα τηλεπαρακολούθησης και ελέγχου του δικτύου υδροδότησης στο Αίγιο προσφέρει αειφορία στην περιοχή.

[Fusion For Energy]

Με την υποστήριξη της χρηματοδότησης της ΕΕ, η αρχή υδροδότησης και αποχέτευσης Αιγίου έχει θέσει σε λειτουργία ένα σύστημα τηλεπαρακολούθησης και τηλεελέγχου για τον εκσυγχρονισμό του δικτύου υδροδότησης. Το αποτέλεσμα είναι καλύτερος σχεδιασμός, λιγότερη σπατάλη νερού και ηλεκτρική ενέργεια, αλλά και καλύτερη ποιότητα του πόσιμου νερού.

Κάθε χρόνο η πόλη του Αιγίου σπαταλούσε περίπου 1 εκατομμύριο κυβικά μέτρα νερού – ως αποτέλεσμα των μη ανιχνεύσιμων διαρροών στο δημοτικό σύστημα υδροδότησης. Αυτό δεν ήταν μόνο τεράστια σπατάλη πόρων, αλλά και μη αξιόπιστη υπηρεσία για τους πολίτες με αυξημένο κόστος. Επένδυσε σε ένα καινοτόμο σύστημα τηλεελέγχου/τηλεανίχνευσης για την παρακολούθηση του δικτύου υδροδότησης.

Το σύστημα αποτελείται από έναν κεντρικό σταθμό ελέγχου που εγκαταστάθηκε στα γραφεία των τεχνικών υπηρεσιών του δήμου. Είναι συνδεδεμένο, μέσω συσκευών ασύρματης επικοινωνίας, με 39 τοπικούς σταθμούς ελέγχου που, με τη σειρά τους, είναι συνδεδεμένοι με μονάδες του δικτύου υδροδότησης όπως οι σταθμοί άντλησης.

Αυτό καθιστά δυνατή τη συλλογή δεδομένων σχετικά με στοιχεία όπως το κόστος διασωλήνωσης, το επίπεδο των υδάτων των δεξαμενών και την πίεση σε αγωγούς. Αυτό επιτρέπει στις τεχνικές υπηρεσίες του Αιγίου να είναι συνέχεια ενήμερες σχετικά με την κατάσταση λειτουργίας ολόκληρου του συστήματος και να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα που ανιχνεύονται.

Μετά από μόλις τρεις μήνες λειτουργίας, ανιχνεύτηκαν και επισκευάστηκαν πάνω από 30 διαρροές. Χάρη στη δυνατότητα ταχείας ανίχνευσης ζημιών, η χρονική διάρκεια για την οποία διακόπτεται το δίκτυο για επισκευές έχει μειωθεί, όπως και ο αριθμός των ζημιών γενικότερα.

Ο Νίκος Θωμόπουλος από την Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας δηλώνει ότι: «Αυτό το έργο σχεδιάστηκε για την εξοικονόμηση πόρων πόσιμου νερού. Εκτιμάται ότι το έργο θα εξασφαλίσει μακροπρόθεσμη εξοικονόμηση περίπου 1 000 000 m3 πόσιμου νερού ετησίως. Επιπλέον, θα επιτευχθεί μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας για τις διαδικασίες άντλησης και μεταφοράς της παραπάνω ποσότητας νερού.»

Το νέο σύστημα απαιτούσε πολλές εγκαταστάσεις και αναβαθμίσεις, συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας και εγκατάστασης όλου του ηλεκτρονικού εξοπλισμού παρακολούθησης για τον κεντρικό σταθμό ελέγχου, 10 τοπικών σταθμών άντλησης δεξαμενών, 18 σταθμών μείωσης της πίεσης και 11 σταθμών υδροδότησης. Μετά την εγκατάσταση του απαραίτητου λογισμικού και του υλισμικού εξ αποστάσεως επικοινωνίας, το σύστημα εγκαταστάθηκε επίσημα. Τέλος, μέσω του έργου παρασχέθηκε κατάρτιση στο τεχνικό προσωπικό του δήμου.

Η συνολική επένδυση για το έργο «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος παρακολούθησης, τηλεελέγχου, τηλεχειρισμού και ανίχνευσης διαρροών του εξωτερικού και εσωτερικού δικτύου υδροδότησης της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Αιγίου» είναι 1 188 082 ευρώ, με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της ΕΕ να συνεισφέρει 950 465 ευρώ μέσω του επιχειρησιακού προγράμματος «Δυτική Ελλάδα» για την προγραμματική περίοδο 2014-2020. Η επένδυση αυτή εμπίπτει στον τομέα προτεραιότητας «Προστασία του περιβάλλοντος και αποδοτικότητα πόρων».