Ελεγκτικό Συνέδριο ΕΕ: ώρα για εμπεριστατωμένες αποφάσεις στον προϋπολογισμό της Συνοχής

[Cnn.gr]

Nέα συνοπτική επισκόπηση δημοσιεύει σήμερα το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο αναφορικά με τη διαδικασία καθορισμού του ύψους των πόρων Συνοχής που θα διατεθούν στις χώρες της ΕΕ μετά το 2020.

Στην συνοπτική περιπτωσιολογική επισκόπηση εξετάζεται συνολικά ο τρόπος με τον οποίο η ΕΕ κατανέμει πόρους στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής της –σκοπός της οποίας είναι να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ πλουσιότερων και φτωχότερων περιφερειών της Ευρώπης– σε μεμονωμένα κράτη μέλη και μεμονωμένες περιφέρειες. Συγκρίνονται τα ποσά που προτείνονται για την περίοδο 2021‑2027 με τα ποσά της προηγούμενης περιόδου 2014‑2020, και παρατίθενται παραδείγματα που παρουσιάζουν πώς γίνονται οι υπολογισμοί στο πλαίσιο των διαφόρων διαδικασιών.

«Φέτος είναι μια πολύ σημαντική χρονιά για τον επόμενο επταετή προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι επιτακτική η ανάγκη να ληφθούν εμπεριστατωμένες αποφάσεις από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, ούτως ώστε να διασφαλιστεί ότι η πολιτική συνοχής θα αποδώσει ακόμη περισσότερα με μειωμένους πόρους», δήλωσε η Iliana Ivanova, Μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και αρμόδια για την επισκόπηση.

Για την περίοδο 2021‑2027, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε προϋπολογισμό της ΕΕ ύψους 1 279 δισεκατομμυρίων ευρώ, εκ των οποίων 373 δισεκατομμύρια ευρώ προορίζονται για δαπάνες στον τομέα της συνοχής, ήτοι ποσό κατά 10 % χαμηλότερο σε σύγκριση με την προηγούμενη περίοδο. Σε γενικές γραμμές, οι διαδικασίες είναι παρόμοιες με εκείνες που τηρήθηκαν την προηγούμενη περίοδο. Αλλά, μολονότι η Επιτροπή επιδεικνύει περισσότερη διαφάνεια σε σχέση με το παρελθόν, η διαδικασία εξακολουθεί να είναι σχετικά περίπλοκη.

Η απόφαση για το ποσοστό του συνολικού επταετούς προϋπολογισμού της ΕΕ που προορίζεται για την πολιτική συνοχής είναι επί της ουσίας πολιτική. Στο επόμενο στάδιο, η Επιτροπή κατανέμει τους πόρους που διατίθενται για την πολιτική συνοχής –από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Συνοχής+ και το Ταμείο Συνοχής– σε κράτη μέλη και περιφέρειες κατ’ εφαρμογή διαφόρων μεθοδολογιών. Η κατανομή των πόρων στις συναφείς χώρες και περιφέρειες γίνεται, ως επί το πλείστον, βάσει του σχετικού τους πλούτου.

Επίσης, χώρες και περιφέρειες μπορούν να λάβουν χρηματοδότηση βάσει κοινωνικοοικονομικών και περιβαλλοντικών παραγόντων, όπως το ποσοστό της ανεργίας των νέων ή το μορφωτικό επίπεδο. Επιπλέον, για πρώτη φορά, συνυπολογίζονται η μετανάστευση και οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, αλλά, σύμφωνα με τους ελεγκτές, ο αντίκτυπος είναι περιορισμένος.

Για την περίοδο 2021‑2027, υπάρχει επίσης αλλαγή στα προτεινόμενα επίπεδα χρηματοδότησης επιμέρους χωρών στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής, λόγω του ότι πολλές περιφέρειες και ορισμένες χώρες κατέστησαν πλουσιότερες ή φτωχότερες σε σύγκριση με την προηγούμενη περίοδο.

Ωστόσο, το ανώτατο ποσό των πόρων συνοχής που μπορεί να λάβει μια χώρα δεν μπορεί να υπερβαίνει περισσότερο από 8 % το αντίστοιχο της περιόδου 2014‑2020, και το ελάχιστο δεν μπορεί να υπολείπεται περισσότερο από 24 % το ποσό της προηγούμενης περιόδου. Τα εν λόγω ανώτατα όρια και τα δίχτυα ασφαλείας αποτρέπουν τις μεγάλες αποκλίσεις των ποσών που χορηγούνται σε μια χώρα από τη μια επταετή περίοδο στην άλλη.

Οι προτάσεις της Επιτροπής για την επόμενη περίοδο προγραμματισμού περιλαμβάνουν για πρώτη φορά ποσά ανά κράτος μέλος. Στο πλαίσιο των εν λόγω προτάσεων, επτά χώρες αναμένεται να λάβουν περισσότερη χρηματοδότηση, έξι θα λάβουν την ίδια και 14 λιγότερη.

Όπως και κατά τις προηγούμενες περιόδους, τα τρία τέταρτα του συνόλου των πόρων κατανέμονται σε φτωχότερες, λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές. Τα αρχικώς κατανεμόμενα ποσά αποτελούν στη συνέχεια αντικείμενο διαπραγματεύσεων στις οποίες συμμετέχουν τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και κράτη μέλη.

X