Δράσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των φωτισμών δημόσιων χώρων στους Δήμους Φλώρινας, Καστοριάς και Γρεβενών – Με χρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ

H σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης [Myanmar Business Today]

Δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης θα προχωρήσουν σε περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Δυτικής Μακεδονίας.

Πιο συγκεκριμένα, τις τελευταίες ημέρες η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας εξέδωσε τρεις προσκλήσεις για την υποβολή προτάσεων για τους δήμους Φλώρινας, Καστοριάς και Γρεβενών, για δράσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των φωτισμών δημόσιων χώρων εντός των περιοχών ΕΣΒΑΑ (Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης).

Πρόκειται για τον άξονα προτεραιότητας 4 «Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς» ο οποίος χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Οι προσκλήσεις αφορούν τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των φωτισμών των δημόσιων χώρων εντός των περιοχών που  εντάσσονται στην «Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης», για τους Δήμους Γρεβενών, Καστοριάς και Φλώρινας, με στόχο τη μείωση της ενεργειακής  κατανάλωσης των δημόσιων υποδομών και της μείωσης των εκπομπών του CO2, μέσω της βελτίωσης της ενεργειακής  απόδοσης και της χρήσης ΑΠΕ στις δημόσιες υποδομές, μέσω της υιοθέτησης ενεργειακά αποδοτικών συστημάτων για φωτισμό  κοινόχρηστων χώρων και μέσω εφαρμογής σύγχρονων τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας.

Περιλαμβάνει τη στήριξη επεμβάσεων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των φωτισμών των κοινόχρηστων χώρων, όπως  εγκαταστάσεις οδοφωτισμού και φωτισμού πλατειών.

Ενδεικτικά αναφέρονται η προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων και λαμπτήρων σύγχρονης τεχνολογίας και μέγιστης  ενεργειακής απόδοσης με ταυτόχρονη αποξήλωση των παλαιοτέρων, η προμήθεια και εγκατάσταση συνοδευτικού εξοπλισμού κ.α.  Οι δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης εναρμονίζονται με το Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης, σε συμφωνία με το

άρθρο 24 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ.  Προβλέπεται συνέργεια και συμπληρωματικότητα με τις δράσεις ενίσχυσης της ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια κτίρια και σε  ιδιωτικές κατοικίες τόσο με το ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 όσο και από το τομεακό «ΕΠΑΝΕΚ».

Στόχος των δράσεων είναι η υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του  άνθρακα σε όλους τους τομείς και συγκεκριμένα τη στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών  ενέργειας στις δημόσιες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κτηρίων, και στον τομέα της στέγασης.
Ειδικός στόχος των προγραμμάτων είναι η αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και χρήσης ΑΠΕ με έμφαση στις  υποδομές του δημόσιου τομέα, με στόχο να μειωθεί η ετήσια μείωση των εκπομπών  των αερίων θερμοκηπίου.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών των προτεινόμενων πράξεων ορίζεται η 31/12/2023.

[το άρθρο δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα Εορδαϊκός Παλμός και το e-ptolemeos.gr και αναδημοσιεύεται στην EURACTIV.gr στο πλαίσιο του έργου «Η Συνοχή Δίπλα μας»]