Δημοπρατείται η επέκταση του ΧΥΤΑ στο Δήμο Κιλκίς με 8,5 εκατ. ευρώ

Kilkis [eidisis.gr]

Σε δημοπράτηση είναι τα κατασκευαστικά έργα για χώρους αποθήκευσης απορριμμάτων στο Δήμο Κιλκίς στη θέση «Κρηστώνη» με χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ.

Πρόκειται για το έργο «Κατασκευή της Β’ φάσης και αναβάθμιση τής Εγκατάστασης Επεξεργασίας Στραγγισμάτων (Ε.Ε.Σ.) του Χ.Υ.Τ. Κιλκίς». Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Περιφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας.

Οι σχετικές προκηρύξεις δημοσιεύθηκαν στις εφημερίδες ΕΙΔΗΣΕΙΣ και ΠΡΩΙΝΗ ΤΟΥ ΚΙΛΚΙΣ στις 28-10-2020.

Το κόστος του έργου εκτιμήθηκε σε 8.5 εκατ. ευρώ (ποσό με ΦΠΑ, ποσό χωρίς ΦΠΑ 6.9 εκατ. ευρώ). Η δημοπράτηση της εργολαβίας θα πραγματοποιηθεί την 2η Δεκεμβρίου 2020 ενώ η αποσφράγιση των προσφορών για την ανάδειξη του μειοδότη θα γίνει στις 9 του ίδιου μήνα. Η διάρκεια του έργου ορίστηκε σε 78 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Το έργο έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ 2014-2020 μέσω του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 – 2020» (ΥΜΕ-ΠΕΡΑΑ) όσον αφορά το πρώτο τμήμα του έργου, ενώ το δεύτερο θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους το ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας, όπως αναφέρουν οι ypodomes.com.

Το έργο διαιρείται σε 2 τμήματα με το πρώτο να περιλαμβάνει την κατασκευή και την 6μηνη λειτουργία του έργου και το δεύτερο την 5ετή λειτουργία του, η οποία ενδέχεται να επεκταθεί για άλλα 5 έτη και ενεργοποιείται μονομερώς από το ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας.

Ταυτότητα του Έργου

Το αντικείμενο του έργου αφορά στην κατασκευή της επέκτασης του Χ.Υ.Τ.Α. και την περιβαλλοντική του αποκατάσταση, συμπεριλαμβανομένης της 6μηνης δοκιμαστικής λειτουργίας του, καθώς και της κανονικής λειτουργίας του Χ.Υ.Τ.Α., διάρκειας 5 ετών.

H λεκάνη της Β’ φάσης του Χ.Υ.Τ.Α. θα έχει έκταση 26 στρέμματα και η ελάχιστη χωρητικότητά της θα είναι 483.700 m3, ενώ θα καλύπτει τις ανάγκες διάθεσης των απορριμμάτων για περίπου 31,5 έτη.

Το έργο κατασκευής περιλαμβάνει:

– την επέκταση του Χ.Υ.Τ.Α. με την κατασκευή της Β’ φάσης,
– την αναβάθμιση της Ε.Ε.Σ.,
– την κατασκευή όλων των σχετικών έργων υποδομής.

Η δημοπρατούμενη σύμβαση είναι μεικτή σύμβαση και περιλαμβάνει τα εξής 2 διακριτά τμήματα:

Α ) τμήμα 1: την κατασκευή και 6μηνη δοκιμαστική λειτουργία του έργου

β) τμήμα 2: την 5ετή κανονική λειτουργία του έργου.

Ο ακριβής προϋπολογισμός, τα 2 τμήματα της σύμβασης και το δικαίωμα επέκτασης της σύμβασης

Η δημοπρατούμενη σύμβαση είναι μεικτή και περιλαμβάνει τα εξής 2 διακριτά τμήματα:

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης της σύμβασης ανέρχεται σε 6 963 056,04 EUR πλέον ΦΠΑ, και αναλύεται σε:

α) προϋπολογισμός τμήματος 1: κατασκευή και δοκιμαστική λειτουργίας:

– δαπάνη εργασιών: 3 146 175,16 EUR,

– γενικά έξοδα και όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.): 566 311,53 EUR,

– απρόβλεπτα (ποσοστού 15 % επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.): 556 873,00 EUR, που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3. (α) του Ν.4412/2016,

– στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές, ποσού 27 372,79 EUR, σύμφωνα με το άρθρο 153 του Ν.4412/2016.

Η δαπάνη εργασιών (με Γ.Ε.+Ο.Ε. και απρόβλεπτα) ανά κατηγορία πτυχίου αναλύεται ακολούθως:

Υδραυλικά έργα: 2 400 472,55 EUR

Έργα καθαρισμού και επεξεργασίας νερού, και υγρών, στερεών και αέριων αποβλήτων: 1 222 636,16 EUR

Η/Μ έργα: 432 202,84 EUR·

β) προϋπολογισμός τμήματος 2: 5ετής κανονική λειτουργία 1 333 161,78 EUR πλέον ΦΠΑ

Στην περίπτωση ανανέωσης της σύμβασης από το ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας, ο προϋπολογισμός προεκτιμάται σε 266 632,36 EUR ανά έτος εφαρμογής του δικαιώματος προαίρεσης, ήτοι συνολικά προϋπολογισμός δικαιώματος προαίρεσης 1 333 161,78 EUR πλέον ΦΠΑ.

[το άρθρο δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα ΕΙΔΗΣΕΙΣ Κιλκίς και το eidisis.gr και αναδημοσιεύεται στην EURACTIV.gr στο πλαίσιο του έργου «Η Συνοχή Δίπλα μας»]