Πρόεδρος CPMR: η ΕΕ να εφαρμόσει αποτελεσματικές λύσεις στις καθημερινές προκλήσεις

O πρόεδρος της Διάσκεψης των Απομακρυσμένων και Θαλάσσιων Περιφερειών (CPMR) και πρόεδρος της περιφερειακής κυβέρνησης των Αζορών, Vasco Cordeiro [European Union / Patrick Mascart]

Μόλις λίγες εβδομάδες πριν από τη συνεδρίαση, τον Δεκέμβριο, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που προβλέπεται να καθορίσει την χρηματοδότηση για την περιφερειακή ανάπτυξη σε ολόκληρη την Ευρώπη μετά το 2020, οι περιφέρειες παραμένουν  στο σκοτάδι ως προς το ποια θα είναι η τελική απόφαση για το μέλλον της Πολιτικής Συνοχής.

Και παρά το ότι οι συζητήσεις όσον αφορά το τελικό νομοθετικό πλαίσιο προχωρούν προς τη σωστή κατεύθυνση, πολλά πρέπει ακόμη να γίνουν, δηλώνει σε συνέντευξη με τη EURACTIV, ο πρόεδρος της Διάσκεψης των Απομακρυσμένων και Θαλάσσιων Περιφερειών (CPMR) και πρόεδρος της περιφερειακής κυβέρνησης των Αζορών, Vasco Cordeiro.

Ως πρόεδρος της CPMR, είστε ικανοποιημένος με τη συμμετοχή των Περιφερειών στην προετοιμασία της νέας Πολιτικής Συνοχής;

Δεν είναι στη δικαιοδοσία μου το να κάνω αυτού του είδους την κρίση όσον αφορά περιφέρειες που δεν είναι μέλη της CPMR, αλλά είμαι πολύ ικανοποιημένος με την πρόοδο που κάνουν οι περιφέρειες στο εσωτερικό της CPMR.

Αυτό που θα ήθελα να τονίσω, είναι η ευρύτερη σημασία του να εντάξουμε τις περιφέρειες στη συζήτηση αυτή. Δεν αφορά απλώς τα χρήματα και να το έχουμε ένα εκατομμύριο επιπλέον ή ένα εκατομμύριο λιγότερο από το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠδΠ). Αφορά επίσης τις αλλαγές στην πολιτική. Αυτή είναι η πρώτη φορά που έχουμε περισσότερα χρήματα σε προγράμματα που διαχειρίζεται απευθείας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αντί προγραμμάτων που διαχειρίζονται οι ευρωπαϊκές περιφέρειες και τα κράτη μέλη.

Επομένως, ουσιαστικά πρόκειται για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να προχωρήσουμε. Η CPMR συμμετέχει σε αυτή τη συζήτηση και πιστεύω ότι πρέπει να συμμετέχουν όλες οι περιφέρειες. Όχι μόνο σε σχέση με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, αλλά και στο εσωτερικό των χωρών, μέσω των εθνικών κυβερνήσεων.

Η CPMR φαίνεται να είναι δυσαρεστημένη από τις προτάσεις της Επιτροπής σε σχέση με τα νησιά. Εσείς διακρίνετε περιθώρια βελτίωσης;

Ναι, πιστεύουμε ότι μπορεί να βελτιωθεί. Θεωρούμε ότι η Επιτροπή επέδειξε ανοικτό πνεύμα βελτίωσης και για αυτό το λόγο προχωρούμε σε τακτικές συναντήσεις μαζί τους, ώστε να εξηγήσουμε τη θέση μας, και για αυτό το λόγο εστιάζουμε επίσης στις εθνικές κυβερνήσεις, καθώς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τελικά είναι αυτό που θα λάβει τις τελικές αποφάσεις.

Συνεχίζουμε να καλούμε την Επιτροπή να αναπτύξει μια ισχυρή πολιτική Συνοχής μετά το 2020, με αυξημένη αναγνώριση των περιφερειακών ανισοτήτων που πλήττουν τα νησιά. Μια συνεκτική και ιδιαίτερη προσοχή στον νησιωτικό χαρακτήρα, όπως κατοχυρώνεται στο άρθρο 174 της Συνθήκης της Λισαβόνας, επί του παρόντος λείπει από την πολιτική. Πρέπει να παράσχει νομοθετικές και οικονομικές προϋποθέσεις που θα ξεκλειδώσουν τη δυναμική των νησιωτικών περιοχών, προς όφελος της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνολικά.

Για να βελτιωθεί λοιπόν αυτή η κατάσταση, ο μελλοντικός κανονισμός κοινών διατάξεων σε σχέση με την εταιρική σχέση και την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση δεν πρέπει μόνο να αναφέρεται στην εδαφική συνοχή και στο άρθρο 174, αλλά να προσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο η πολιτική Συνοχής θα αντιμετωπίζει τις ανάγκες και τις προκλήσεις συγκεκριμένων περιοχών, ενώ όλες οι νησιωτικές περιοχές θα πρέπει να απολαμβάνουν τον ίδιο βαθμό ευελιξίας στις απαιτήσεις της θεματικής συγκέντρωσης στο πλαίσιο του ΕΤΠΑ.

Όσον αφορά την ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία, τα προγράμματα θαλάσσιας διασυνοριακής συνεργασίας δεν θα πρέπει να εγκαταλειφθούν, ενώ θα μπορούσε να καταβληθεί πρόσθετη χρηματοδότηση από την Συνοχή για τα κράτη μέλη με νησιά ή να δημιουργηθούν μηχανισμοί αναδιανομής υπέρ των νησιών σε εθνικό επίπεδο, με χρηματοδότηση του ETΠA και του ΕΚΤ που να προορίζεται για τις νησιωτικές περιοχές.

Για να είμαι περισσότερο σαφής, οι προτάσεις της Επιτροπής για τις ολιτικές της ΕΕ μετά το 2020 είναι ένα πρώτο βήμα, και εμείς οι περιφέρειες της Ευρώπης πρέπει να συνεχίσουμε να επηρεάζουμε την τελική απόφαση.

Τι πιστεύετε για την ιδέα της ενσωμάτωσης της εδαφικής συνεργασίας και της κατάργησης του INTERREG Europe; Ποια είναι η προσέγγισή σας σε αυτό και πόσο έτοιμες είναι οι περιφέρειες να εφαρμόσουν αυτή τη νέα δομή;

Μπορώ να καταλάβω ότι η πρόταση για την ενσωμάτωση της εδαφικής συνεργασίας έχει νόημα, αλλά νομίζω ότι πρέπει να βελτιωθεί. Όταν δημιουργούμε αυτό το είδος μέτρων, πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη ότι οι περιφέρειες σε ολόκληρη την Ευρώπη είναι διαφορετικές. Μερικές φορές δημιουργείται ένας μηχανισμός που έχει νόημα για ορισμένες περιοχές, αλλά τελικά στη συνέχεια αποκλείονται κάποιες άλλες.

Σε κάθε περίπτωση, η CPMR αντιτίθεται στην πρόταση για την κατάργηση του INTERREG Europe, το οποίο έχει αποδείξει την αξία του τα τελευταία χρόνια.

Δεδομένου ότι αντιμετωπίζουμε σοβαρές επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγή σε όλη την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης του επιπέδου της θάλασσας, πιστεύετε ότι οι νησιωτικές περιοχές έχουν ανάγκη από μια ειδική πολιτική σε σχέση με τις περιβαλλοντικές τους ανάγκες;

Οι πρόσφατες φυσικές καταστροφές που έπληξαν την Ευρώπη και τα νησιά της έχουν αποδείξει την επείγουσα ανάγκη για ταχείες και αποτελεσματικές απαντήσεις σε αυτό το πιεστικό ζήτημα. Τα τελευταία χρόνια, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σημειώσει πρόοδο όσον αφορά την παροχή χρηματοδότησης και ένα πλαίσιο που υποστηρίζει την προσαρμογή και τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής. Ωστόσο, απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες.

Οι καταιγίδες και οι πλημμύρες που συνέβησαν πρόσφατα στις Βαλεαρίδες Νήσους αποδεικνύουν σαφώς την επείγουσα ανάγκη να βρεθούν στοχευμένα πολιτικά και τεχνικά μέτρα που θα αντιμετωπίσουν τη γεωγραφική, περιβαλλοντική και κοινωνικοοικονομική ευπάθεια των νησιών.

Η ΕΕ πρέπει να ενισχύσει τα υπάρχοντα συστήματα χρηματοδότησης και τις νομοθετικές διατάξεις για τα νησιά, καθώς και να θεσπίσει νέα καινοτόμα μέτρα για τη βελτίωση της απόδοσης και της αποτελεσματικότητας της δράσης της για την υποστήριξη της προσαρμογής και του μετριασμού της κλιματικής αλλαγής.

Για παράδειγμα, ένα τέτοιο απλό μέτρο εφαρμόστηκε στην περιφέρεια μου, στις Αζόρες, έπειτα από τις ακραίες καιρικές συνθήκες και την ξηρασία που βιώσαμε το 2018. Εισήχθη λοιπόν, ένα έκτακτο καθεστώς στήριξης για την αποζημίωση των αγροτών για την απώλεια της παραγωγής τους ή / και τη συγκομιδή καλλιεργειών όπως καλαμπόκι, λαχανικά και καπνό.

Η ΕΕ πρέπει να δείξει τη δέσμευσή της να αντιμετωπίσει τις περιβαλλοντικές ανάγκες των νησιών, αναπαράγοντας και αξιοποιώντας παραδείγματα όπως αυτό. Η παροχή αποτελεσματικών λύσεων στις καθημερινές προκλήσεις είναι ο μόνος τρόπος να προσεγγίσει η ΕΕ τους πολίτες της.