220 εκατ. ευρώ για το περιβάλλον εγκρίνει η ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε επενδυτικό πακέτο ύψους 222,7 εκατ. ευρώ από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, προκειμένου να στηρίξει τη μετάβαση της ΕΕ προς ένα πιο βιώσιμο μέλλον, με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Η χρηματοδότηση της ΕΕ θα ενεργοποιήσει νέες επενδύσεις με αποτέλεσμα να επενδυθούν συνολικά 398,6 εκατ. ευρώ σε 144 νέα έργα σε 23 κράτη μέλη.

Η χρηματοδότηση προέρχεται από το πρόγραμμα LIFE για το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα. Συγκεκριμένα, 323,5 εκατ. ευρώ θα χορηγηθούν σε περιβάλλοντικά έργα και της αποδοτικής χρήσης των πόρων, στον τομέα της φύσης και της βιοποικιλότητας, καθώς και στους τομείς της περιβαλλοντικής διακυβέρνησης και της πληροφόρησης.

«Τα έργα που υποστηρίζει το πρόγραμμα LIFE χρησιμοποιούν σχετικά μικρή χρηματοδότηση και απλές ιδέες για τη δημιουργία επικερδών πράσινων επιχειρήσεων, που συμβάλλουν στη μετάβαση προς μια κυκλική οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα», δήλωσε ο Επίτροπος της ΕΕ για το περιβάλλον, τη θαλάσσια πολιτική και την αλιεία, κ. Καρμένου Βέλα.

Επίσης, ο Επίτροπος της ΕΕ αρμόδιος για τη δράση για το κλίμα και την ενέργεια, κ. Μιγκέλ Αρίας Κανιέτε έδωσε έμφαση στην εφαρμογή της Συμφωνίας του Παρισίου για την κλιματική αλλαγή και στη τήρηση των δεσμεύσεων της ΕΕ. Όπως ανέφερε, «τα έργα αυτά θα δημιουργήσουν τις κατάλληλες συνθήκες για την προαγωγή καινοτόμων λύσεων και θα διαδώσουν τις βέλτιστες πρακτικές όσον αφορά στη μείωση των εκπομπών και στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με τον τρόπο αυτό υποστηρίζουν την εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού από την ΕΕ».

Η Επιτροπή εντείνει τις προπάθειές της, ώστε να ενισχυθεί η κυκλική οικονομία. Στο πλαίσιο του προγράμματος, επίσης απονέμονται πολλά βραβεία με σκοπό να υποστηριχθούν τα κράτη μέλη που θα μεταβούν ομαλότερα σε μια κυκλικότερη οικονομία. Ως παραδείγματα αναγνωρισμένων έργων το 2016 μπορούν να αναφερθούν τα νέα απορριμματοφόρα εξοικονόμησης ενέργειας στο Βέλγιο, που κινούνται με υδρογόνο-ηλεκτρισμό, οι τεχνολογίες μείωσης των κινδύνων για την υγεία από την ιλύ των λυμάτων, οι οποίες πρωτοαναπτύχθηκαν στην Ιταλία, και ένα έργο που βοηθά τους ελληνικούς δήμους, όπως το δήμο Αρχαίας Ολυμπίας, να αυξήσουν τα ποσοστά ανακύκλωσης.

Στον τομέα της δράσης για το κλίμα, η επένδυση θα υποστηρίξει έργα για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και για την κλιματική διακυβέρνηση και την ενημέρωση, συνολικού ύψους 75,1 εκατ. ευρώ. Επιλεγμένα έργα, που υποστηρίζουν τον στόχο της ΕΕ για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου τουλάχιστον κατά 40 % έως το 2030, συμβάλλουν στη μετάβαση προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και ανθεκτική στην κλιματική αλλαγή. Ως παραδείγματα έργων του 2015 μπορούν να αναφερθούν, μεταξύ άλλων, η αποκατάσταση και η αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα σε τυρφώνες σε πέντε χώρες της ΕΕ (Γερμανία, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία και Πολωνία), η επίδειξη της παραγωγής προϊόντων τσιμέντου και σκυροδέματος χαμηλών εκπομπών στη Γαλλία, η ενίσχυση της ανθεκτικότητας των αμπελώνων της Γερμανίας στο κλίμα και η εφαρμογή μέτρων προσαρμογής σε αστικές περιοχές της Κύπρου.

Το πρόγραμμα LIFE στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα θα χρηματοδοτηθούν συνολικά 5 έργα, συνολικού ύψους 9,3 εκατομμυρίων ευρώ. Συγκεκριμένα, στα πλαίσια της προτεραιότητας «Φύση και βιοποικιλότητα» θα χρηματοδοτηθούν δύο έργα, το «LIFE AMYBEAR», που έχει στόχο την προστασία σαρκοβόρων από θανατηφόρα χτυπήματα στους ελληνικούς αυτοκινητοδρόμους, καθώς και το «LIFE Prespa Waterbirds», το οποίο στοχεύει στη βελτίωση της κατάστασης διατήρησης συγκεκριμένων ειδών πουλιών στην περιοχή της Μικρής Πρέσπας στη βόρεια Ελλάδα.

Στα πλαίσια της προτεραιότητας «Περιβάλλον & αποδοτική χρήση των πόρων» εγκρίνονται 2 καινοτόμα σχέδια, το «LIFEPOSITIVEMgOFGD», με σκοπό την ανακύκλωση των στερεών αποβλήτων, όπως και το «LIFE-F4F» για την ασφαλή μετατροπή απορριμμάτων τροφίμων από ξενοδοχεία σε ζωοτροφές.

Τέλος, ένα ακόμη σχέδιο εγκρίνεται στα πλαίσια της «Περιβαλλοντικής Διακυβέρνησης και Πληροφόρησης», με στόχο την εφαρμογή των κανονισμών της ΕΕ σχετικά με την αειφορική χρήση των χημικών προϊόντων στην Ελλάδα και την Κύπρο. Το «LIFE CHEREE» θα παράσχει καθοδήγηση, κατάρτιση και υποστήριξη σε επιθεωρητές και άλλους υπευθύνους στην Ελλάδα και την Κύπρο.