Τεχνητή νοημοσύνη και blockchain στις τηλεπικοινωνίες για καλύτερη ρύθμιση – τί υποστηρίζει ο Πρόεδρος της ΕΕΤΤ

ιστός, δίκτυο, προγραμματισμός, τεχνητή νοημοσύνη, εγκέφαλος,, επιστήμη των υπολογιστών,, τεχνολογία, υπολογιστές, ευφυΐα, πληροφορίες, δεδομένα, ανταλλαγή δεδομένων, ψηφιακή επικοινωνία, τηλεπικοινωνίες, blockchain [Gerd Altmann / Pixabay]

Έμφαση στις νέες τεχνολογίες, την τεχνητή νοημοσύνη και το blockchain, έδωσε ο επικεφαλής της ελληνικής ΕΕΤΤ σε εδκήλωση του ΟΟΣΑ για τις ρυθμιστικές αρχές.

Πιο συγκεκριμένα, η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων ανακοίνωσε ότι ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) οργάνωσε, στις 16 Νοεμβρίου 2020, διεθνή σύσκεψη υψηλού επιπέδου με μορφή συζήτησης στρογγυλής τραπέζης, με θέμα τις νέες ψηφιακές τεχνολογίες, τη συμβολή τους στη βελτίωση του ρυθμιστικού πλαισίου και τη χρήση τους στην άσκηση των αρμοδιοτήτων των Ρυθμιστικών Αρχών. Ειδικότερα, τη διεθνή αυτή σύσκεψη προετοίμασαν τα δύο αρμόδια, σχετικά με το θέμα, όργανα του ΟΟΣΑ, η «Επιτροπή Ρυθμιστικής Πολιτικής» και το «Δίκτυο Οικονομικών Ρυθμιστών».

Η συζήτηση στρογγυλής τραπέζης περιελάμβανε δύο panels,με ομιλητές που εκπροσωπούσαν αρμόδια Υπουργεία και Ρυθμιστικές Αρχές,από Καναδά, Ολλανδία, Αμερική, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία και Κορέα. Επίσης, συμμετείχε ο Γενικός Γραμματέας της Συμβουλευτικής Επιτροπής Εργατικών Συνδικάτων των χωρών μελών του ΟΟΣΑ, καθώς και εκπρόσωπος του World Economic Forum. Τη διεθνή αυτή εκδήλωση  παρακολούθησαν εκπρόσωποι των 37 χωρών μελών του ΟΟΣΑ καθώς και των συνεργαζόμενων χωρών.

Ο Πρόεδρος της ΕΕΤΤ, Καθηγητής Κων/νος Μασσέλος,συμμετείχε ως ομιλητής στο δεύτερο panel, με θέμα την «Αξιοποίηση των νέων τεχνολογικών εξελίξεων για επίτευξη καλύτερης ρύθμισης».

Τεχνολογία για καλύτερη ρύθμιση στις τηλεπικοινωνίες

Στις εισηγήσεις του, ο κ. Μασσέλος αναφέρθηκε ειδικά στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης σε συνδυασμό με web data scrapping εργαλεία, για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη εποπτεία της αγοράς των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Επιπλέον ανέλυσε τη χρήση του “blockchain”, η οποία αποτελεί μία από τις λίγες τεχνολογίες που μπορεί άμεσα να εφαρμοστεί στην καθημερινή άσκηση των καθηκόντων των Ρυθμιστικών Αρχών, μέσω των «έξυπνων συμβολαίων» (smartcontracts), καθώς και στην πρακτική χρήση της τεχνολογίας των DistributedLedgers για την ενίσχυση της διαφάνειας και του ανταγωνισμού.

Ο επικεφαλής της ΕΕΤΤ στάθηκε ιδιαίτερα στην ανάπτυξη συστοιχίας μικροδορυφόρων χαμηλής τροχιάς, για την επιτήρηση του δορυφορικού φάσματος και τη δημιουργία μιας κοινόχρηστης υποδομής εποπτείας φάσματος για τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές τηλεπικοινωνιών.

Επίσης, ο κ. Μασσέλος, αναφορικά με τη χάραξη ρυθμιστικής πολιτικής και τον ρόλο των Ρυθμιστικών Αρχών, τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι τα αρμόδια Υπουργεία και οι Ρυθμιστικές Αρχές θα πρέπει να σχεδιάσουν το κατάλληλο ρυθμιστικό πλαίσιο που θα προωθεί την καινοτομία εξομαλύνoντας τα εμπόδια που παρεμβάλονται, θα διευκολύνει τη χρήση δεδομένων και ψηφιακών τεχνολογιών για τη βελτίωση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, θα εξασφαλίζει την προστασία των χρηστών, τον ανταγωνισμό, την ασφάλεια και διαφάνεια των δεδομένων και θα προωθεί, μέσω της συνεργασίας, την ανάπτυξη περιφερειακών και παγκόσμιων προτύπων (standards) για την ευρύτερη χρήση των τεχνολογιών,

Επιπλέον ο επικεφαλής της ΕΕΤΤ σημείωσε ότι οι παράγοντες που εμποδίζουν την ευρύτερη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών και περιπλέκουν την άσκηση του ρυθμιστικού έργου είναι η δυσκολία διάκρισης των ορίων και αρμοδιοτήτων λειτουργίας των αγορών, καθώς και η αλληλοσύνδεση και τα κοινά σημεία που εμπεριέχονται συγχρόνως στους διάφορους κλάδους τους.

Σύμφωνα με τον κ. Μασσέλο, αυτό οφείλεται στο ότι οι εφαρμογές των νέων τεχνολογιών χρησιμοποιούνται οριζόντια από όλους σχεδόν τους τομείς και κλάδους της οικονομίας. Από την άλλη πλευρά, οι παράγοντες που αποτελούν κίνητρα για την επέκταση της χρήσης των νέων τεχνολογιών είναι η ύπαρξη του κατάλληλου νομοθετικού πλαισίου που προάγει την εισαγωγή και εφαρμογή τεχνολογικών καινοτομιών, αλλά και η οικονομική συγκυρία που ευνοεί το επενδυτικό κλίμα (π.χ. χαμηλά επιτόκια, ρευστότητα).

Τεχνολογική και ρυθμιστική συνεργασία

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος της ΕΕΤΤ τόνισε ότι απαιτείται  η συνεργασία μεταξύ των Ρυθμιστικών Αρχών και των αρμόδιων διϋπουργικών φορέων και υπηρεσιών. Με τον τρόπο αυτό, θα δημιουργηθούν θετικές συνέργειες για τη βελτίωση της εποπτείας και του ελέγχου των αγορών καιτον συντονισμό των κανονιστικών επιβολών. Τέλος, σημείωσε ότι με τη ρυθμιστική συνεργασία σε διεθνές επίπεδο, επιτυγχάνεται η διασυνοριακή ανταλλαγή πληροφοριών, εμπειριών, βέλτιστων πρακτικών, η μείωση ρυθμιστικών εμποδίων στις αδειοδοτήσεις και σε άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες, αποφεύγοντας τόσο τις διενέξεις όσο και την ανάγκη προσφυγής στις διαδικασίες επίλυσης διαφορών. Με τη διεθνή σύγκλιση των ρυθμιστικών πλαισίων δημιουργείται ευνοϊκό περιβάλλον για την ανάπτυξη της ψηφιακής καινοτομίας, τη διαφύλαξη προσωπικών δεδομένων και δικαιωμάτων καταναλωτών/τελικών χρηστών σε διεθνές επίπεδο και προωθείται η ψηφιακή οικονομία.

Σημειώνεται, ότι οι συναντήσεις αυτές του ΟΟΣΑ συνεχίζονται και στις 17-19 Νοεμβρίου 2020, με τις επιμέρους συνεδριάσεις του «Δικτύου Οικονομικών Ρυθμιστών» και της «Επιτροπής Ρυθμιστικής Πολιτικής».