Νέο χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ ύψους έως 150 εκατ. ευρώ για στήριξη των ευρωπαϊκών εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης

[Impossible Works]

Στο Web Summit της Λισαβόνας, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΕ) εξήγγειλαν ένα νέο χρηματοδοτικό μέσο, το οποίο έχει τη μορφή συνεπενδυτικής διευκόλυνσης ύψους έως 150 εκατ. ευρώ, για τη στήριξη των εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ) σε όλη την Ευρώπη.

Η πρωτοβουλία, η οποία εντάσσεται στη γενικότερη ενωσιακή στήριξη προς το ευρωπαϊκό οικοσύστημα αριστείας και εμπιστοσύνης στην ΤΝ και στην ευρωπαϊκή ψηφιακή στρατηγική της Επιτροπής, θα απευθύνεται κυρίως σε εταιρείες σε αρχικό στάδιο και σε στάδιο ανάπτυξης και θα επενδύει στην ανάπτυξη ρηξικέλευθων εφαρμογών και τεχνολογιών ΤΝ που συμπληρώνουν άμεσα την ΤΝ, όπως είναι οι αλυσίδες συστοιχιών, το διαδίκτυο των πραγμάτων και η ρομποτική.

Η πρωτοβουλία συμπληρώνει και αξιοποιεί την τεχνογνωσία που έχουν αναπτύξει η ΕΤΕπ και το ΕΤΕ στον τομέα αυτό, τόσο μέσω του υφιστάμενου πιλοτικού προγράμματος για την ΤΝ και τις αλυσίδες συστοιχιών, ύψους 100 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του InnovFin Equity, όσο και μέσω της άμεσης χρηματοδότησης της ΕΤΕπ σε εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης στο πλαίσιο του μέσου χρηματοδότησης υψηλού κινδύνου.

Ο κ. Τιερί Μπρετόν, Επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς, δήλωσε σχετικά: «Η Ευρώπη έχει ό,τι χρειάζεται για να καταστεί κόμβος πρωτοποριακών εξελίξεων στην τεχνητή νοημοσύνη. Διαθέτουμε το ανθρώπινο ταλέντο και πλούτο βιομηχανικών δεδομένων που θα μας δώσουν ένα σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα στην ΤΝ εάν τα χρησιμοποιούμε έξυπνα. Θεσπίζουμε ένα πλαίσιο για να αξιοποιήσουμε τα δυνατά μας σημεία και να οικοδομήσουμε εμπιστοσύνη μέσω ξεκάθαρων και προβλέψιμων κανόνων. Η συνεπενδυτική διευκόλυνση που εξαγγέλθηκε σήμερα θα παράσχει επιπλέον στήριξη στις εταιρείες ώστε να μπορέσουν να αναπτυχθούν στην ΕΕ χάρη στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη αξιόπιστης ΤΝ».

Συνεργαζόμενη με ιδιώτες επενδυτές, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων προσδοκά ότι θα στηρίξει περί τις 20-30 μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τα νέα κονδύλια θα είναι διαθέσιμα στην ΕΕ και στις συνδεδεμένες χώρες του προγράμματος «Ορίζων 2020» και αναμένεται να διατεθούν κατά την επόμενη τετραετία.