Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο: Έμφαση στην προστιθέμενη αξία

[flickr]

Ο προϋπολογισμός που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την περίοδο μεταξύ 2021 και 2027 πρέπει να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στην προστιθέμενη αξία που αποφέρει, σύμφωνα με νέο ενημερωτικό έγγραφο του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Οι ελεγκτές χαιρετίζουν την ενισχυμένη ευελιξία του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) ως προς την αντιμετώπιση απρόβλεπτων γεγονότων. Ωστόσο, προειδοποιούν ότι οι αλλαγές των προτεραιοτήτων μεταξύ των τομέων δαπανών δεν επεξηγούνται με σαφήνεια στην πρόταση ούτε δικαιολογούνται από τα δημοσιευμένα αποτελέσματα της αξιολόγησης στην οποία υπέβαλε η Επιτροπή την προστιθέμενη αξία των προγραμμάτων δαπανών.

«Η προστιθέμενη αξία της ΕΕ αναγνωρίστηκε ως μία από τις κατευθυντήριες αρχές της Επιτροπής για τη μεταρρύθμιση των δαπανών», δήλωσε ο Jan Gregor, Μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και υπεύθυνος για το ενημερωτικό έγγραφο. «Ωστόσο, οι προτάσεις της Επιτροπής δεν επεξηγούνται με σαφήνεια ούτε δικαιολογούνται βάσει της αξιολόγησης στην οποία υπέβαλε η Επιτροπή την προστιθέμενη αξία των προγραμμάτων δαπανών.»

Η Επιτροπή προτείνει αλλαγές τόσο στις προτεραιότητες όσο και στη διάρθρωση του προϋπολογισμού. Η χρηματοδότηση μειώνεται κατά 63 δισεκατομμύρια ευρώ σε έναν μόνο τομέα, τον τομέα «Φυσικοί πόροι και περιβάλλον», μεταξύ άλλων με περικοπές της τάξης του 15 % στην χρηματοδότηση της κοινής γεωργικής πολιτικής από την ΕΕ. Παράλληλα, η Επιτροπή προτείνει να αυξηθεί το επίπεδο συγχρηματοδότησης των κρατών μελών για τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης.

Κατά τα λοιπά, η Επιτροπή προτείνει την αύξηση της συνολικής χρηματοδότησης κατά 115 δισεκατομμύρια ευρώ, συμπεριλαμβανομένων 52 δισεκατομμυρίων ευρώ από νέους πόρους. Προτείνονται αυξήσεις άνω του 10 % για τους τομείς «Γειτονικές χώρες και υπόλοιπος κόσμος» (+13 %), «Ενιαία αγορά, καινοτομία και ψηφιακή οικονομία» –ο τομέας που καλύπτει τις δαπάνες για την έρευνα (+43 %)– και «Μετανάστευση και διαχείριση των συνόρων», από κοινού με τον τομέα «Ασφάλεια και άμυνα» (+359 %).

Οι ελεγκτές εφιστούν επίσης την προσοχή στα ζητήματα που σχετίζονται με το χρονοδιάγραμμα του προτεινόμενου προϋπολογισμού. Αναφέρουν ότι τα στρατηγικά πλαίσια και οι στόχοι δράσης της ΕΕ αλληλεπικαλύπτονται και δεν συγχρονίζονται. Η στρατηγική «Ευρώπη 2020» θα ολοκληρωθεί πριν την έναρξη της περιόδου του νέου ΠΔΠ, και ακόμη δεν έχει καθοριστεί η νέα δέσμη στρατηγικών στόχων της ΕΕ.

Η πρόταση του μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της ΕΕ δεν αντανακλά απλώς τους πολιτικούς στόχους της ΕΕ για την περίοδο μετά το 2020, αλλά λειτουργεί πλέον περισσότερο ως μέσο διαμόρφωσής τους. Σύμφωνα με τους ελεγκτές, η εν λόγω αλληλουχία των γεγονότων δεν είναι ούτε συνήθης ούτε λογική.

Στόχος της Επιτροπής είναι να εγκριθεί η νομοθεσία έως την άνοιξη του 2019. Πρόκειται για θετική προοπτική, καθώς θα βοηθήσει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη στην εκκίνηση νέων προγραμμάτων χωρίς να σημειωθούν καθυστερήσεις.

Οι ελεγκτές χαιρετίζουν τη σημαντικά αυξημένη ευελιξία του προϋπολογισμού όσον αφορά την αντιμετώπιση απρόβλεπτων γεγονότων, αλλά προσδιορίζουν επίσης σειρά προκλήσεων που πρέπει να αντιμετωπιστούν πριν από την έναρξη του νέου ΠΔΠ:

• πρέπει να καταρτιστεί ένα ολοκληρωμένο χρηματοοικονομικό σχέδιο που θα συνοδεύει την πρόταση ΠΔΠ για την περίοδο 2021‑2027,

• οι συζητήσεις για την πρόταση ΠΔΠ άρχισαν πριν ακόμη η ΕΕ να ανακοινώσει ρητά τους στρατηγικούς στόχους της για την περίοδο μετά το 2020,

• τα προγράμματα δαπανών της ΕΕ θα χρειαστούν ισχυρά και συνεκτικά μεταξύ τους πλαίσια επιδόσεων, ευθυγραμμισμένα με τους στρατηγικούς στόχους της ΕΕ και το ΠΔΠ της περιόδου 2021‑2027,

• τα προτεινόμενα νέα και τα αναθεωρημένα χρηματοδοτικά καθεστώτα της Επιτροπής πρέπει επί μονίμου βάσεως να διασφαλίζουν υψηλά επίπεδα δημόσιας λογοδοσίας και διαφάνειας,

• το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να ελέγχει όλους τους οργανισμούς της ΕΕ, περιλαμβανομένων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας και του προταθέντος Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου, και να καλείται να ελέγχει όλους τους οργανισμούς που δημιουργούνται για να υλοποιήσουν πολιτικές της ΕΕ, χωρίς να αποτελούν μέρος της έννομης τάξης της ΕΕ.

X