Έτινγκερ: παλιές ιστορίες οι συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου της ΕΕ για την OLAF

[European Commission]

Δεν υπάρχει τίποτα το καινούριο στις συστάσεις για την πολιτική καταπολέμησης της απάτης που κατέθεσε το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο την Πέμπτη (10 Ιανουαρίου), δήλωσε ο Επίτροπος για τον προϋπολογισμό Günther H. Oettinger.

«Οι περισσότεροι τομείς βελτίωσης έχουν ήδη εντοπιστεί και αντιμετωπιστεί ήδη, ή πρόκειται να το κάνουμε» υποστήριξε ο κ. Oettinger, υπερασπιζόμενος την Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ωστόσο, η Juhan Parts, υπεύθυνη για την έκθεση, τόνισε ότι η Επιτροπή πρέπει να αναπτύξει ένα αποτελεσματικό σύστημα για την πρόληψη, τον εντοπισμό και την αποτροπή της απάτης. «Η μεταρρύθμιση της OLAF θα αποτελέσει τη λυδία λίθο της δέσμευσης της Επιτροπής να καταπολεμήσει το φαινόμενο της απάτης» δήλωσε η κ. Parts.

Σύμφωνα με τους ελεγκτές, το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ δεν διαθέτει «πλήρη και συγκρίσιμα στοιχεία σχετικά με τα επίπεδα ανιχνευόμενης απάτης στις δαπάνες της ΕΕ» και δεν προέβη σε καμία αξιολόγηση όσον αφορά τις μη εντοπιζόμενες περιπτώσεις απάτης ή σε μια ανάλυση των λόγων που οδηγούν τους οικονομικούς παράγοντες στο να εμπλακούν σε δόλιες δραστηριότητες.

Η τρέχουσα διοικητική έρευνα της OLAF σχετικά με υποθέσεις που εγείρουν υπόνοιες απάτης εμποδίζει επίσης την αποτελεσματική δίωξη, δεδομένου ότι περιλαμβάνει ποινική έρευνα σε εθνική επίπεδο που απαιτεί πολύ χρόνο, σύμφωνα με την έκθεση.

Οι ελεγκτές εκτιμούν επίσης ότι οι τελικές εκθέσεις της OLAF «δεν παρέχουν επαρκείς πληροφορίες για την κίνηση της διαδικασίας ανάκτησης των αχρεωστήτως καταβληθέντων ενωσιακών κονδυλίων» σε ορισμένες περιπτώσεις. Μεταξύ του 2012 και του 2016, μόνο το 15% του συνολικού ποσού ανακτήθηκε στην πραγματικότητα, σύμφωνα με την έκθεση.

Ωστόσο, ο Επίτροπος έσπευσε να υπογραμμίσει ότι η Επιτροπή έχει «μηδενική ανοχή στην  απάτη και τη διαφθορά με κεφάλαια της ΕΕ», σε απάντηση των ισχυρισμών των ελεγκτών.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν είναι τόσο αποτελεσματική όσο θα έπρεπε

Μια άλλη σημαντική ανησυχία για το Ελεγκτικό Συνέδριο είναι οι αρμοδιότητες και οι πόροι που διατίθενται στη μελλοντική Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO).

Η ανίχνευση και η διερεύνηση της απάτης θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τις εθνικές αρχές, τονίζει η έκθεση. Ωστόσο, δεν υπάρχει μηχανισμός που να επιτρέπει στην EPPO να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να διαθέσουν τους απαραίτητους πόρους για τη διερεύνηση της απάτης στις δαπάνες της ΕΕ, σύμφωνα με την έκθεση

Ωστόσο, ο Επίτροπος Oettinger επέμεινε ότι η νέα Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα τεθεί σε λειτουργία έως το 2020 και ότι δεν θα χρειαστεί να βασιστεί σε παραδοσιακά μέσα δικαίου της ΕΕ για συνεργασία μεταξύ των δικαστικών αρχών διαφόρων κρατών μελών.

«Θα διερευνά, θα ασκεί δίωξη και θα οδηγεί στη Δικαιοσύνη εγκλήματα κατά του προϋπολογισμού της ΕΕ στα κράτη μέλη», τόνισε.

Όσον αφορά τα χρήματα για τη Συνοχή, η Επιτροπή διευκρίνισε ότι βρίσκεται σε επαφή με τα κράτη μέλη για κάθε περίπτωση απάτης της οποίας λαμβάνει γνώση.

Ωστόσο, εν τέλει, εναπόκειται στα ίδια τα κράτη μέλη να παρακολουθούν σε πρώτη φάση κάθε περίπτωση απάτης προτού την κοινοποιήσουν στο εκτελεστικό μέλος της ΕΕ.

X