ΕΛΚ: Καμία μεταρρύθμιση της ΚΑΠ μέχρι να ξεκαθαριστεί το Brexit

[Daniel Brock/Flickr]

Οι Βρυξέλλες θα πρέπει πρωτίστως να διευθετήσουν την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη συνέχεια να θεσπίσουν ένα σταθερό χρηματοοικονομικό πλαίσιο «πριν από την έναρξη των συζητήσεων για τη μελλοντική αναμόρφωση» της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, υποστηρίζει το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (ΕΛΚ).

Τη Δευτέρα (4 Σεπτεμβρίου) το ΕΛΚ υιοθέτησε ομόφωνα το όραμά του για την ΚΑΠ μετά το 2020, προσδιορίζοντας τις προτεραιότητές του που αφορούν σε μια εμβληματική πολιτική, η οποία αποτελεί τη μερίδα του λέοντος στον προϋπολογισμό της ΕΕ, γύρω στο 40%.

Η EURACTIV έλαβε το έγγραφο, που αποσαφηνίζει την ιδανική μελλοντική ευρωπαϊκή ΚΑΠ, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα.

Ένα από τα βασικά συμπεράσματα αναφέρει ότι «αντί μιας βεβιασμένης αναμόρφωσης, η σημερινή ΚΑΠ θα πρέπει να συνεχιστεί μέχρι το 2024».

Προσθέτει, ακόμη, ότι νέες προκλήσεις, όπως η άμυνα και η ασφάλεια, θα απαιτήσουν πρόσθετους πόρους από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα αφαιρέσουν μέρος των κονδυλίων που προορίζονται για την ΚΑΠ.

Το έγγραφο του ΕΛΚ εστιάζει, επίσης, στην είσοδο νέων τεχνολογιών για τον αγροτικό τομέα, στην ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα στις περιβαλλοντικές επιδόσεις, παράλληλα με την οικονομική βιωσιμότητα, καθώς και στην ανάγκη παροχής ενός σταθερού πλαισίου για την αγροτική πολιτική στην ΕΕ.

Δίκαιες τιμές για τα προϊόντα των γεωργών

Συγκεκριμένα, το έγγραφο αναγνωρίζει ότι η αυξημένη μεταβλητότητα των τιμών πλήττει το εισόδημα των αγροτών.

Για το ΕΛΚ, αποτελεί αδήριτη ανάγκη η ενίσχυση της διαπραγματευτικής θέσης των αγροτών στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων.

«Η θέση των αγροτών στην εφοδιαστική αλυσίδα πρέπει να ενισχυθεί με την αντιμετώπιση των αθέμιτων πρακτικών ανταγωνισμού, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι οι καταναλωτές και οι προμηθευτές σέβονται την ελευθερία των συμβάσεων».

Αναγνωρίζει, επίσης, ότι στην ευρωπαϊκή εφοδιαστική αλυσίδα οι μεταποιητές τροφίμων και οι έμποροι λιανικής δεν αναλαμβάνουν πάντα την ευθύνη για το συμφέρον των παραγωγών, ενώ κάνουν λόγο για έλλειψη εμπιστοσύνης μεταξύ τους, που ενέχει αρνητικές επιπτώσεις στην αλυσίδα τροφίμων.

«Η μελλοντική ΚΑΠ πρέπει να ενθαρρύνει τη βελτίωση της οικονομικής οργάνωσης του γεωργικού τομέα, τόσο με την κάθετη όσο και την οριζόντια συνεργασία, να αυξήσει τη διαφάνεια στην αγορά, να διευκρινίσει περαιτέρω την εφαρμογή του δικαίου του ανταγωνισμού στη γεωργία και να παράσχει στους παραγωγούς και τα κράτη μέλη, το πλαίσιο για την καταπολέμηση των πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού».

«Σε γενικές γραμμές, οι αγρότες θα πρέπει να έχουν μια δίκαιη τιμή για τα προϊόντα τους», κατέληξε.

Στο πλαίσιο διασφάλισης της βιωσιμότητας του ευρωπαϊκού αγροτικού τομέα, το ΕΛΚ ενθαρρύνει τις επενδύσεις σε εναλλακτικούς τρόπους ενίσχυσης εισοδήματος, όπως ο τουρισμός και η παραγωγή ενέργειας.

Το κόμμα υποστηρίζει μια ισχυρή θέση στην παγκόσμια αγορά τροφίμων – διασφαλίζοντας ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου καταπολεμά τις στρεβλώσεις του εμπορίου που πλήττουν τα ευρωπαϊκά συμφέροντα, ενώ ταυτόχρονα διαβεβαιώνει ότι η μελλοντική ΚΑΠ θα επιτρέψει στην Ευρώπη να «υπερασπιστεί πλήρως τις ευελιξίες της αγροτικής πολιτικής της, ώστε να ανταποκριθεί στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο γεωργικός τομέας».

Απλούστευση, εκσυγχρονισμός

Η νέα ΚΑΠ θα πρέπει να «απλοποιηθεί» και «να εκσυγχρονιστεί», με στόχο τον τερματισμό καταγγελιών εκ μέρους των αγροτών περί γραφειοκρατίας και  πολλαπλών ελέγχων.

Ειδικότερα, οι γεωργοί θα πρέπει να υπόκεινται μόνο σε ένα γύρο ελέγχων, που θα πρέπει να διενεργείται από τα κράτη μέλη, μέσω ενός ενιαίου συστήματος. Στόχος αυτού θα είναι η συμμόρφωση των αγροτών με τους ισχύοντες κανόνες και όχι η αστυνόμευσή τους.

«Υπάρχει εν γένει η ανάγκη για μια νέα προσέγγιση ‘’συμβουλευτικής’’». Πρέπει να θεσπιστεί ένα κατάλληλο σύστημα παροχής συμβουλών στη θέση ενός ανεπαρκούς και δυσανάλογου συστήματος κυρώσεων «που μερικές φορές περικόπτει τις πληρωμές των αγροτών για μικρά σφάλματα».

Επιπλέον, το ΕΛΚ αναγνωρίζει ότι ο αγροτικός τομέας είναι «το πρώτο θύμα της κλιματικής αλλαγής και πρέπει να αναπροσαρμοστεί», ασκώντας δριμεία κριτική προς τους περιβαλλοντολόγους αναφορικά με το γεγονός ότι «αγνοούν άλλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο τομέας και συχνά παραβλέπουν το γεγονός ότι η ΚΑΠ έχει ήδη μεριμνήσει για το φυσικό περιβάλλον».

Η απάντηση του κόμματος στην κλιματική πρόκληση είναι η «βιώσιμη εντατικοποίηση της παραγωγής τροφίμων», διότι «χωρίς οικονομική σταθερότητα (υψηλότερο εισόδημα) δεν θα πρέπει να πιστεύουμε ότι οι αγρότες θα συνεχίσουν να καλλιεργούν».

Άμεσες πληρωμές

Το ΕΛΚ δεσμεύεται να στηρίξει τις άμεσες πληρωμές, από τις οποίες εξαρτώνται αρκετές αγροτικές εκμεταλλεύσεις και τις χαρακτηρίζει ως «βασικό στοιχείο σταθεροποίησης του εισοδήματος με ζωτική σημασία για την ευρωπαϊκή γεωργία»», σημειώνοντας ότι «η κατάργησή τους πρέπει να αποφευχθεί με κάθε κόστος».

Επιπλέον, προβλέπεται ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα αφήσει μεγάλη οικονομική τρύπα στα ευρωπαϊκά ταμεία με αρκετούς να προτείνουν ότι ο προϋπολογισμός της ΚΑΠ πρέπει να μειωθεί μετά την αποχώρηση από την ΕΕ.

Επιπλέον, κατέστη σαφές ότι δεν υπάρχει καμία συζήτηση σχετικά με την εισαγωγή συγχρηματοδότησης για τις άμεσες πληρωμές, καθώς αυτό θα σήμαινε την επανεθνικοποίηση της ΚΑΠ, ενώ σύμφωνα με το έγγραφο, οι άμεσες πληρωμές πρέπει να «χρηματοδοτηθούν πλήρως από τον προϋπολογισμό της ΕΕ».

Επισημαίνει, ακόμη, ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ πιθανότατα να μειωθεί τα επόμενα χρόνια.

«Οι νέες προκλήσεις απαιτούν εκ νέου χρηματικά ποσά και δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν από τον υπάρχοντα προϋπολογισμό, λαμβάνοντας πόρους της ΚΑΠ», τόνισε το ΕΛΚ.

Ευρωπαϊκό Ταμείο για τις κρίσεις

Το έγγραφο προτείνει ότι η επόμενη ΚΑΠ θα πρέπει να παρέχει καλύτερα εργαλεία για την υποστήριξη των γεωργών σε περιπτώσεις κρίσεων της αγοράς, επισημαίνοντας ότι το σημερινό αποθεματικό διαχείρισης κρίσεων ύψους 440 εκατ. ευρώ είναι ιδιαίτερα αδύναμο.

«Το εργαλείο αυτό δεν συμβάλλει στη χρηματοδότηση των μέτρων έκτακτης ανάγκης που απαιτούνται για την αποκατάσταση της ισορροπίας της αγοράς, λόγω της σύνδεσής του με την παροχή άμεσων πληρωμών και της απροθυμίας των κρατών μελών να μειώσουν τις πληρωμές για την υποστήριξη του αποθεματικού» αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Το ΕΛΚ τονίζει ότι θα πρέπει να συσταθεί ένα νέο ταμείο της ΕΕ για τις δυνητικές κρίσεις στον αγροτικό τομέα στην επόμενη ΚΑΠ ως «ανεξάρτητο χρηματοδοτικό μέσο…το οποίο θα πρέπει να τεθεί εκτός της αρχής του προϋπολογισμού της ετήσιας διάρκειας, επιτρέποντας τη μεταφορά του προϋπολογισμού από το ένα έτος στο άλλο».

Έξυπνη γεωργία

Η εισαγωγή σύγχρονων τεχνολογιών στον γεωργικό τομέα βρίσκεται στο επίκεντρο του οράματος του ΕΛΚ για τη μελλοντική ΚΑΠ.

Ειδικότερα, διατείνεται ότι εάν η ΚΑΠ επωφεληθεί από τις τεχνολογίες της γεωργίας 4.0, τότε θα μπορούσε να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ των οικονομικών επιδόσεων και των περιβαλλοντικών στόχων.

Όπως αναφέρεται στο έγγραφο, η μελλοντική ΚΑΠ θα πρέπει να ενθαρρύνει τους αγρότες να προσαρμόζονται στις γεωργικές πρακτικές ακριβείας παρέχοντας «ειδικά προγράμματα οικονομικής υποστήριξης». Το ΕΛΚ αναγνωρίζει ότι η γεωργία ακριβείας μπορεί παράλληλα να αυξήσει τις αποδόσεις, να προστατεύσει το περιβάλλον και να βελτιώσει την ποιότητα των προϊόντων καθώς και την ευημερία των αγροτών.

«Η έξυπνη γεωργία πρέπει να αποτελεί νέο κανόνα στο μέλλον».

Ο ρόλος της πολιτικής συνοχής

Ιδιαίτερη μνεία γίνεται για την κατάσταση των αγροτικών περιοχών στην ΕΕ, λέγοντας ότι πρέπει να πραγματοποιηθούν περισσότερες δράσεις, για να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητά τους, υποστηρίζοντας πλήρως τη Διακήρυξη του Κορκ.

Για το σκοπό αυτό, προτείνεται ένα υποχρεωτικό ποσοστό συγχρηματοδότησης τουλάχιστον 50% για την ενίσχυση της αγροτικής ανάπτυξης.

Επιπροσθέτως, το ΕΛΚ τονίζει την ανάγκη να αποτελεί η πολιτική συνοχής αναπόσπαστο μέρος αυτής της διαδικασίας.

«Τα διαρθρωτικά ταμεία που απευθύνονται σε έργα και υποδομές μεγάλης κλίμακας θα πρέπει να είναι εξίσου διαθέσιμα στις αγροτικές περιοχές» καταλήγει το έγγραφο.

X