ΕΚΤ: χειροτέρευσε η εικόνα των ευρωπαϊκών τραπεζών το 2018

EKT αποτελέσματα SREP 2018

Η εικόνα στην τραπεζική εποπτεία χειροτέρευσε το 2018 σύμφωνα με την ΕΚΤ.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε επίσημα η ΕΚΤ, “η τραπεζική διακυβέρνηση και η διαχείριση των κινδύνων έχουν επιδεινωθεί, όπως δείχνουν τα αποτελέσματα του ετήσιου ελέγχου και αξιολόγησης εποπτείας του 2018 – παρά το γεγονός ότι οι περισσότερες τράπεζες κατέχουν περισσότερα κεφάλαια υψηλής ποιότητας από τα απαιτούμενα”.

Ειδικότερα, σημαντικά ευρήματα προκύπτουν από τα βασικά συμπεράσματα των αποτελέσματων της Διαδικασίας Εποπτικού Ελέγχου και Αξιολόγησης (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP) του 2018 που διενήργησε η Ευρωπαική Κεντρική Τράπεζα.

Σαράντα δύο τράπεζες της ευρωζώνης αντιμετωπίζουν προβλήματα ρευστότητας τα οποία συνδέονται με ποιοτικά (και όχι ποσοτικά) χαρακτηριστικά του ενεργητικού τους, μία εξ αυτών αντιμετωπίζει και ποσοτικό πρόβλημα (διαθέτοντας δείκτες ρευστότητας χαμηλότερους από αυτούς που ορίζει η ΕΤΚ), ενώ δύο τράπεζες αντιμετωπίζουν τόσο ποσοτικό όσο και ποιοτικό πρόβλημα με τη ρευστότητα τους.

Ωστόσο η ΕΚΤ τονίζει ότι τα σημαντικότερα ιδρύματα έχουν ήδη κεφαλαιακά επίπεδα υψηλότερα από τα επίπεδα CET1 και τα αποθέματα ασφαλείας που απαιτούνται από την ΕΚΤ και τις εθνικές αρχές, αντίστοιχα. Το CET1 είναι το η υψηλότερης ποιότητας κεφάλαιο μιας τράπεζας, που αποτελείται κυρίως από κοινές μετοχές, και μετρά τη δύναμη του κεφαλαίου μιας τράπεζας.

Οι συνολικές ανάγκες για κεφάλαιο κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 (common equity tier 1 – CET1) βάσει της SREP αυξήθηκαν σε 10,6% το 2018 από 10,1% το 2017, γεγονός που αποδίδεται στην τελευταία φάση της σταδιακής υλοποίησης του αποθέματος ασφαλείας διατήρησης κεφαλαίου.

Στην επίσημη ανακοίνωση τονίζεται ότι εκτός από το να ζητά από τις τράπεζες να κατέχουν ορισμένα κεφάλαια, η ΕΚΤ επέβαλε επίσης μέτρα ρευστότητας στο πλαίσιο του SREP, τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν τη βελτίωση της διαδικασίας εκτίμησης των αναγκών ρευστότητας, των σχεδίων χρηματοδότησης και / ή της ενδοημερήσιας ρευστότητας. Επιπλέον, η ΕΚΤ επέβαλε ποιοτικά μέτρα σε περισσότερες από ογδόντα τράπεζες, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα αδυναμιών από την εσωτερική διακυβέρνηση και τη διαχείριση του κινδύνου έως τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και την ποιότητα των δεδομένων.

Η έκθεση εποπτείας είναι αρκετά μεγάλη και τεχνική και κατά πάγια πρακτική δεν χαρακτηρίζει ή αναφέρεται δημοσίως σε συγκεκριμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, παρότι η ΕΚΤ προετοιμάζει μια μεμονωμένη απόφαση SREP για κάθε τράπεζα που εποπτεύει.

Μπορείτε να δείτε και να διαβάσετε την παρουσίαση ολόκληρης της έκθεσης εδώ.