Ταχυδρομικές υπηρεσίες: Η Επιτροπή ξεκίνησε διαβούλευση για την κοινοτική οδηγία

Series of mailboxes outside a Post Office in Athens. L-R:Bussiness express post, Athens and Attica priority mail, Domestic priority mail, International priority mail [Badseed - Wikimedia Commons]

Η Επιτροπή ξεκίνησε ανοικτή δημόσια διαβούλευση σχετικά με την οδηγία για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες.

Η δημόσια διαβούλευση αποσκοπεί στην αξιολόγηση των επιπτώσεων της οδηγίας και στην καλύτερη κατανόηση των αναγκών του ταχυδρομικού τομέα, ιδίως λαμβανομένης υπόψη της ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου.

Ο κ. Τιερί Μπρετόν, Επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς, δήλωσε σχετικά: «Οι ταχυδρομικές υπηρεσίες αποτελούν καθοριστικό παράγοντα για την οικονομία μας, καθώς επιτρέπουν την αποστολή αυξανόμενων όγκων εμπορευμάτων σε όλο τον κόσμο. Η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου έχει επιφέρει τον ταχύ μετασχηματισμό του τομέα, τίποτα όμως δεν κατέδειξε τη σημασία του περισσότερο από την πρόσφατη κρίση του κορονοϊού, στη διάρκεια της οποίας συνέβαλε στην παροχή βασικών αγαθών και υπηρεσιών σε αναρίθμητους πολίτες και επιχειρήσεις σε όλη την ΕΕ. Αυτή η δημόσια διαβούλευση θα μας βοηθήσει να αξιολογήσουμε καλύτερα τις ανάγκες του τομέα και να διασφαλίσουμε τη δυνατότητα επιτυχούς προσαρμογής του στις νέες προκλήσεις της εποχής μας». Η οδηγία για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες διασφαλίζει ισότιμους όρους ανταγωνισμού στην ευρωπαϊκή αγορά ταχυδρομικών υπηρεσιών.

Στην Ευρώπη, ο τομέας αυτός εκτιμάται στα 90 δισ. ευρώ ετησίως, ποσό που αντιστοιχεί στο 0,52 % του ΑΕΠ της ΕΕ, ενώ απασχολεί περίπου 1,8 εκατομμύρια άτομα σε όλη την ΕΕ.

Η δημόσια διαβούλευση σχετικά με την οδηγία, η οποία αναθεωρήθηκε τελευταία φορά το 2008, θα αποτελέσει ευκαιρία να αξιολογηθεί ο τρόπος με τον οποίο η αγορά ταχυδρομικών υπηρεσιών έχει συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής, της προστασίας των καταναλωτών, της καινοτομίας και της ολοκλήρωσης της αγοράς.

Όλοι είναι ευπρόσδεκτοι να συμμετάσχουν στη δημόσια διαβούλευση, συμπεριλαμβανομένων των πολιτών και των επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν ταχυδρομικές υπηρεσίες, των ταχυδρομικών φορέων, των κοινωνικών εταίρων και των δημόσιων αρχών.

Το ερωτηματολόγιο της δημόσιας διαβούλευσης είναι διαθέσιμο σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ και θα παραμείνει ανοικτό έως τις 9 Νοεμβρίου 2020.

Βάσει της ανατροφοδότησης που θα ληφθεί και περαιτέρω έρευνας, η Επιτροπή φιλοδοξεί να εγκρίνει την αξιολόγηση της οδηγίας για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες το 2021.