Πώς θα εξασφαλίσουμε τις αγροδιατροφικές αλυσίδες εδοδιασμού μετά το Brexit και σε ποια τιμή; (βίντεο)

Η οργάνωση της τροφικής αλυσίδας, η μεταποίηση και το marketing γεωργικών προϊόντων, η καλή διαβίωση των ζώων και η διαχείριση κινδύνου αντιπροσωπεύουν το 10,4% των δημόσιων δαπανών για την αγροτική ανάπτυξη στην ΕΕ.

Είτε για υποστήριξη της συμμετοχής σε συστήματα ποιότητας, τοπικές αγορές, σύντομες αλυσίδες εφοδιασμού, οργάνωση ομάδων παραγωγών και διεπαγγελματικές οργανώσεις, τα ταμεία αγροτικής ανάπτυξης παρέχουν βοήθεια σε 945.000 γεωργικές εκμεταλλεύσεις σε ολόκληρη την ΕΕ για την προώθηση και την αποτελεσματικότερη οργάνωση της τροφικής αλυσίδας.

Η τόνωση των βραχύτερων αλυσίδων αξίας και η προώθηση της δημιουργίας τοπικών αγορών μπορούν να αποφέρουν απτά οφέλη για όλους – οι μικροκαλλιεργητές αποκτούν νέο προσανατολισμό στην αγορά και συμμετέχουν σε συνεργατικές δραστηριότητες, διασφαλίζοντας έτσι εισόδημα. Νέες μορφές αλυσίδων αξίας μπορούν επίσης να επιτευχθούν με την οργάνωση ομάδων παραγωγών και διεπαγγελματικών οργανώσεων και τη διαδικτυακή πώληση.

Μέσα σε αρκετές δεκαετίες, οι Ευρωπαίοι παραγωγοί έχουν δημιουργήσει σύνθετες αγροδιατροφικές αλυσίδες εφοδιασμού με τη συμμετοχή σχεδόν όλων των χωρών της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου. Λόγω της αβεβαιότητας μιας συμφωνίας για το Brexit, αυτή η αλυσίδα εφοδιασμού βρίσκεται υπό συζήτηση.

Η EURACTIV διοργάνωσε ένα εργαστήριο υψηλού επιπέδου για τους ενδιαφερόμενους, για να συζητήσουν την ασφάλεια των αλυσίδων εφοδιασμού αγροδιατροφικών προϊόντων μετά το Brexit.

Οι Ερωτήσεις περιελάμβαναν:

  • Ποιος θα είναι ο αντίκτυπος ενός Brexit χωρίς συμφωνία στις αλυσίδες εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων της ΕΕ;
  • Ποιος είναι ο ρόλος που μπορούν να διαδραματίσουν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής για τη διασφάλιση μιας ασφαλούς αγροδιατροφικής αλυσίδας εφοδιασμού στην ΕΕ και στο Ηνωμένο Βασίλειο;
  • Πώς προετοιμάζεται η Ιρλανδία, ενδεχομένως το κράτος μέλος που πλήττεται περισσότερο;
  • Νέες αλυσίδες αξίας – πού είναι τα παραδείγματα βέλτιστης πρακτικής και πού χρησιμοποιήθηκαν σοφά τα κονδύλια της ΕΕ;
  • Οι νέες μορφές αλυσίδων αξίας – περιφερειακές, τοπικές, διαδικτυακές – παρουσιάζουν μια δίκαιη απόδοση για τους αγρότες;
  • Το οικογενειακό μοντέλο αγροκτημάτων έχει μέλλον;
  • Υπάρχουν “κρυφά” οφέλη της ΚΑΠ που ενισχύουν τη γεωργία ως δημόσιο αγαθό στο ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο;

 

[για ελληνικούς υπότιτλους μπορείτε να διαλέξετε την αντίστοιχη ρύθμιση αυτόματης μετάφρασης από τα Αγγλικά στα Ελληνικά στο youtube]