Μια δύσκολη ισορροπία: Επιστήμη, πολιτική και χάραξη πολιτικής για τα τρόφιμα

[Igor Strukov/Shutterstock]

Η συζήτηση για τις πολιτικές τροφίμων στην Ευρώπη αποτελεί συχνά αντικείμενο έντονων αντιπαραθέσεων.

Η σωστή ισορροπία μεταξύ της επιστήμης, της πολιτικής και της χάραξης πολιτικής ήταν πάντα δύσκολο να επιτευχθεί. Ο κλάδος καλεί τους υπεύθυνους για τη λήψη αποφάσεων της ΕΕ να επικεντρωθούν στην επιστήμη όσον αφορά τις πολιτικές για τα τρόφιμα, ενώ ένα μεγάλο μέρος των οργανώσεων της Kοινωνίας των Πολιτών έρχεται αντιμέτωπο με τη βιομηχανία γεωργικών ειδών διατροφής, ασκώντας δριμεία επίθεση για το γεγονός ότι δεν υπάρχει διαφάνεια.

Ορισμένες περιπτώσεις, που κυμαίνονται από τη γλυφοσάτη έως τα νεονικοτινοειδή, έχουν προκαλέσει διχασμό στα ενδιαφερόμενα μέρη και έχουν θέσει την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) στο κέντρο πολλών συγκρούσεων.

Σε αυτή την ειδική έκθεση, η ΕURACTIV θα εξετάσει τα επόμενα βήματα στη λήψη αποφάσεων, όσον αφορά τις πολιτικές τροφίμων, τον μελλοντικό ρόλο της EFSA υπό το πρίσμα των νέων προτεινόμενων κανόνων διαφάνειας, καθώς και τη συμβολή της αγροδιατροφικής βιομηχανίας και των ΜΚΟ.

Υποστηρικτές

Measure co-financed by the European Union