Ποιος ο ρόλος της βιοοικονομίας σε μια νέα, πιο βιώσιμη ΚΑΠ;

Περισσότερα από 18 εκατομμύρια άτομα, κυρίως στο πεδίο της γεωργίας και της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών, απασχόλησε το 2015 η βιοοικονομία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με το Κοινό Κέντρο Ερευνών (ΚΚΕρ) της Επιτροπής. Σύμφωνα με τους ειδικούς, αποτελεί ένα τομέα σε συνεχή ανάπτυξη και με μεγάλες δυνατότητες δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας.

Η τελική έκθεση αναγνωρίζει την ανάγκη να αναλυθούν και να κατανοηθούν σε βάθος οι περιφερειακές συνθήκες και οι δυνατότητες ενίσχυσης της βιοοικονομίας σε τοπικό επίπεδο. Παρά το ότι υπάρχουν πολλές διαφορές εντός της ΕΕ, σύμφωνα με κάθε χώρα που αναλύθηκε, πολλές περιοχές της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης έχουν λάβει μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση, συνδυάζοντας πόρους από την Πολιτική Συνοχής και την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ).

Βιοοικονομία, ένας έξυπνος τρόπος αξιοποίησης των γεωργικών πόρων

Το να δίνουμε στους βιολογικούς πόρους, όπως τα υπολείμματα και τα απορρίμματα, μια δεύτερη ζωή, σημαίνει επίσης να κερδίζουμε χρήματα από το κλείσιμο του κύκλου παραγωγής. Η βιοοικονομία προωθεί έναν πιο έξυπνο τρόπο χρήσης και σύλληψης αυτών των πόρων.

Ο στόχος της βιοοικονομίας είναι η προώθηση μιας καινοτόμου οικονομίας χαμηλών εκπομπών, η οποία θα συγκεντρώνει τις απαιτήσεις της αειφόρου γεωργίας και της αλιείας, χωρίς να παραμελείται η επισιτιστική ασφάλεια και η χρήση ανανεώσιμων βιολογικών πόρων στη βιομηχανία, ενώ συγχρόνως η βιοποικιλότητα και το περιβάλλον της ΕΕ θα παραμένουν προστατευμένα.

Διαβάστε ολόκληρο το ρεπορτάζ στη Euroefe.euractiv.es 

X