Κασίμης: «ανοικτά» σημεία στις προτάσεις της Κομισιόν για τη μελλοντική ΚΑΠ

Σε συνέχεια των συζητήσεων για τη μελλοντική ΚΑΠ στη  σύνοδο του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας & Αλιείας στο Λουξεμβούργο χθες (18 Ιουνίου), ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων Χαράλαμπος Κασίμης τόνισε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν «ανοικτά» σημεία στις προτάσεις της Κομισιόν.

Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων στη βάση Έκθεσης Προόδου, την οποία εκπόνησε η απερχόμενη Ρουμανική Προεδρία, ο ίδιος σημείωσε ότι πολλές από τις αλλαγές που προτείνονται στον κανονισμό για τα Στρατηγικά Σχέδια είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, όπως αυτές στον ορισμό του γνήσιου γεωργού, του μόνιμου βοσκοτόπου και του επιλέξιμου εκταρίου, ενώ επαίνεσε τη προσπάθεια της Ρουμανικής Προεδρίας για επίτευξη συμβιβασμού αναφορικά με το πλαίσιο επιδόσεων, προτείνοντας διετή ορόσημα και διετή εκκαθάριση επιδόσεων, σε συνδυασμό με τα αυξημένα ποσοστά αποκλίσεων που βαίνουν μειούμενα ξεκινώντας από 45%. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι οι προτάσεις αναδιατύπωσης της Προεδρίας δεν φαίνεται να συνεισφέρουν στο στόχο της απλούστευσης, και επέμεινε στην εξαίρεσή τους από τους ελέγχους της αιρεσιμότητας.

Αναφορικά με τις τομεακές παρεμβάσεις, συμφώνησε με τον συνυπολογισμό των αγροπεριβαλλοντικών δράσεων των μελών των Οργανώσεων Παραγωγών στην επίτευξη του στόχου του 15% των δαπανών των επιχειρησιακών προγραμμάτων για περιβαλλοντικές δράσεις, αν και υπογράμμισε τη θέση της Ελλάδας για διατήρηση του τρέχοντος ποσοστού 10%.

Επιπλέον, συμφώνησε με την προσθήκη πρόβλεψης για την εφαρμογή διαθρωτικών δράσεων στον τομέα του ελαιόλαδου, ενώ στήριξε την αρχική θέση της Επιτροπής για ποσοστό έντασης ενίσχυσης στις παραγωγικές επενδύσεις 75% και επανέλαβε την ελληνική θέση για συμπερίληψη των δαπανών για περιοχές με φυσικούς ή άλλους περιορισμούς στο υποχρεωτικό ποσοστό χρηματοδότησης 30% από το ΕΓΤΑΑ για περιβαλλοντικές δράσεις. Τέλος, συμφώνησε με την εθελοντική χρήση των εργαλείων διαχείρισης κινδύνου στο Στρατηγικό σχέδιο.

Αναφορικά με τον Οριζόντιο Κανονισμό, ο Γενικός Γραμματέας χαιρέτισε τη διατήρηση του κατωφλίου των 2.000 ευρώ στην δημοσιονομική πειθαρχία, ενώ εξέφρασε επιφύλαξη αναφορικά με τη συμμόρφωση των κρατών μελών με το νέο μοντέλο επίδοσης και τις πιθανές δημοσιονομικές επιπτώσεις, όπως μειώσεις ή αναστολές πληρωμών και σχέδια δράσης, αλλά και προϋποθέσεις του ενιαίου ελέγχου, εν αναμονή οριστικοποίησης του πλαισίου επιδόσεων.

Τέλος, σε σχέση με τον Κανονισμό της ΚΟΑ επανέλαβε τη θέση της χώρας για διατήρηση του status quo στον τομέα του οίνου, εκφράζοντας αντίθεση στη δυνατότητα χρήσης προϊόντων διασταύρωσης Vitis vinifera και άλλων ποικιλιών Vitis για τις ΠΟΠ ποικιλίες.

Όσον αφορά στα θέματα αλιείας, το Συμβούλιο αντάλλαξε απόψεις σχετικά με πρόταση της Προεδρίας για «μερική γενική προσέγγιση» για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας. Ο κ. Κασίμης υπογράμμισε την ιδιαίτερη σημασία για την Ελλάδα της παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας για την κοινωνικο-οικονομική συνοχή των απομακρυσμένων νησιωτικών περιοχών, αλλά και της υδατοκαλλιέργειας για το εξαγωγικό εμπόριο της χώρα. Πρόσθεσε ότι η πρόταση για το Ταμείο στη νέα προγραμματική περίοδο, θα μπορούσε να βελτιωθεί, εξασφαλίζοντας πιο συμπαγή στήριξη βάση των προτεραιοτήτων μας. Παρ’ όλα αυτά, θα μπορούσε να αποτελέσει μια αποδεκτή συμβιβαστική πρόταση για την επίτευξη Μερικής Γενικής Προσέγγισης από το Συμβούλιο.

Επιπλέον, στο Συμβούλιο παρουσιάστηκε από την Επιτροπή Ανακοίνωσή της σχετικά με την πορεία της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής. Ο Γενικός γραμματέας επεσήμανε ότι υπάρχουν πολλές προκλήσεις στη Μεσόγειο και μεγάλη αβεβαιότητα, καθώς μεγάλο μέρος του στόλου αποτελείται από σκάφη μικρής κλίμακας και τόνισε την ανάγκη να δοθεί έμφαση στην προσπάθεια για βελτίωση της επιστημονικής συμβουλής και για ευελιξία, ειδικότερα για την πολυειδική αλιεία μικρής κλίμακας.

X