Εγκρίθηκε ο κανονισμός Omnibus για την ΚΑΠ

[Flickr]

Στις 16 Οκτωβρίου 2017 τα κράτη μέλη που εκπροσωπήθηκαν από την Ειδική Επιτροπή Γεωργίας (ΕΕΓ) ενέκριναν τον κανονισμό Omnibus.

Ο κανονισμός Omnibus τροποποιεί τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, καθώς και 15 νομοθετικές πράξεις, μεταξύ άλλων, στον τομέα της γεωργίας.

Η Προεδρία κατέληξε σε προσωρινή συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 12 Οκτωβρίου.

Ακολουθώντας την πρόταση της Επιτροπής, η θέση του Συμβουλίου έχει στόχο να απλουστεύσει περαιτέρω την κοινή αγροτική πολιτική (ΚΑΠ), εισάγοντας σειρά τεχνικών βελτιώσεων στους τέσσερις κανονισμούς της ΚΑΠ:

 • τον κανονισμό για τις άμεσες ενισχύσεις
 • τον κανονισμό για την αγροτική ανάπτυξη
 • τον κανονισμό για την κοινή οργάνωση των αγορών, και
 • τον οριζόντιο κανονισμό

Η ΕΕΓ επιβεβαίωσε τα περισσότερα σημεία της πρότασης της Επιτροπής, όπως:

 • εργαλείο σταθεροποίησης εισοδήματος: θεσπίζεται χαμηλότερο όριο μείωσης του εισοδήματος για την ενεργοποίηση του μηχανισμού αυτού (20% και άνω) και εισάγεται τομεακό εργαλείο
 • ενεργός γεωργός: η προϋπόθεση καθίσταται προαιρετική για τα κράτη μέλη
 • χρηματοδοτικά μέσα: προωθείται η χρήση τους μέσω της χαλάρωσης των εφαρμοστέων κανόνων
 • παραγωγοί οπωροκηπευτικών: απλουστεύεται η διαδικασία χορήγησης εθνικής χρηματοδοτικής συνδρομής
 • δημοσιονομική πειθαρχία: απλουστεύεται η διαδικασία, την οποία πλέον διαχειρίζεται μόνη της η Επιτροπή

Η θέση του Συμβουλίου διαφέρει από την πρόταση της Επιτροπής στα ακόλουθα σημεία:

 • μόνιμοι βοσκότοποι: εισάγονται πρόσθετες τροποποιήσεις όσον αφορά το καθεστώς άμεσων ενισχύσεων, ώστε να παρέχεται στα κράτη μέλη μεγαλύτερη ευελιξία για την εφαρμογή της απαίτησης σε εθνικό επίπεδο
 • καθεστώς για τους γεωργούς νεαρής ηλικίας: ενώ στον κανονισμό για την αγροτική ανάπτυξη διατηρείται η προτεινόμενη ευελιξία, στον κανονισμό για τις άμεσες ενισχύσεις προτιμήθηκαν σταθεροί κανόνες για τους γεωργούς
 • προαιρετική συνδεδεμένη στήριξη: προστίθεται η δυνατότητα ετήσιας επανεξέτασης
 • κανόνας 50/50: το Συμβούλιο απέρριψε την πρόταση της Επιτροπής να καταργηθεί ο λεγόμενος «κανόνας 50/50» για την κατανομή των μη ανακτήσιμων παράτυπων πληρωμών.