Η ευημερία των ζώων στην Ε.Ε.

1)Βιολογική κτηνοτροφία

Τι είναι η βιολογική κτηνοτροφία;

Για να εμπορεύονται τα προϊόντα τους ως βιολογικά, οι κτηνοτρόφοι πρέπει να πληρούν, μεταξύ άλλων, μια σειρά από προϋποθέσεις καλής διαβίωσης των ζώων. Αυτές περιλαμβάνουν:

 

thumbnail_What is organic livestock farming Graphic

 

Πόσο διαδεδομένη είναι η βιολογική κτηνοτροφία στην Ευρώπη;

 

 

Πηγή: statista

2)Καλή μεταχείριση των ζώων στην Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) της Ε.Ε. και τη Στρατηγική «Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο» (Farm-to-Fork)

Η βελτίωση της καλής διαβίωσης των ζώων είναι ένας από τους στόχους της εμβληματικής πρωτοβουλίας της ΕΕ για τα τρόφιμα, της Στρατηγικής «Farm-to-Fork», καθώς και της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ). Οι κτηνοτροφικές πρακτικές που έχει προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα κράτη μέλη να προωθήσουν μέσω των πληρωμών της ΚΑΠ περιλαμβάνουν μέτρα για την κτηνοτροφία και την καλή διαβίωση των ζώων.

thumbnail_Animal Welfare strategies Graphic

3)Το μοντέλο των «Πέντε Ελευθεριών» για την καλή διαβίωση των ζώων

Το νομικό πλαίσιο της Ε.Ε. για την καλή διαβίωση των εκτρεφόμενων ζώων θεσπίζει κανόνες για την προστασία των ζώων που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή τροφίμων και άλλων προϊόντων, οι οποίοι αντικατοπτρίζουν τις λεγόμενες «Πέντε Ελευθερίες»:

thumbnail_5 freedoms of animal welfare graphic

4)Μεταφορά ζωντανών ζώων

Τα ζώντα ζώα μεταφέρονται εντός και εκτός της Ε.Ε. για λόγους όπως η πάχυνση, η αναπαραγωγή ή η σφαγή. Ενώ ο κανονισμός για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά τους καθορίζει τους όρους καλής διαβίωσης των ζώων, έλεγχοι που διενεργήθηκαν στο πλαίσιο της παρούσας ευρωπαϊκής συνθήκης ανέδειξαν χαμηλά επίπεδα συμμόρφωσης και σημαντικά προβλήματα σχετικά με την καλή διαβίωση των ζώων. Ανταποκρινόμενη στο ζήτημα, η Επιτροπή πρόκειται να προβεί σε αναθεώρηση του ισχύοντος κανονισμού, ενώ έχει συσταθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Εξεταστική Επιτροπή για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά (ANIT).

5)Εκτροφή ζώων σε κλουβιά

Αφού το δίκτυο της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών «End the Cage Age» («Τέλος στα κλουβιά») συγκέντρωσε πάνω από ένα εκατομμύριο υπογραφές, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύτηκε να υποβάλει νομοθετικές προτάσεις για την κατάργηση της εκτροφής ζώων σε κλουβιά. Παρόλα αυτά, μέχρι και σήμερα πολλά εκτρεφόμενα ζώα εξακολουθούν να κρατούνται σε κλουβιά.

Πηγή: «Συμπόνια για την Παγκόσμια Κτηνοτροφία»