Ελεγκτικό Συνέδριο ΕΕ: λιγότερη γραφειοκρατία στη χρηματοδότηση της έρευνας στην ΕΕ

Μειώθηκε η η διοικητική επιβάρυνση στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 2020», τόσο στην υποβολή αίτησης επιχορήγησης για έρευνα όσο και στη διαχείριση των επιχορηγήσεων, αναφέρει νέα έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Στην πλειονότητά τους, τα μέτρα απλούστευσης που έλαβε η Επιτροπή υπήρξαν αποτελεσματικά, μολονότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης, αναφέρουν οι ελεγκτές.

«Η απλούστευση της χρηματοδότησης της έρευνας και της καινοτομίας βρίσκεται στην ημερήσια διάταξη της ΕΕ επί πολλά έτη», δήλωσε ο Alex Brenninkmeijer, Μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και αρμόδιος για τον έλεγχο.

Σημαντική είναι επίσης η σταθερότητα των κανόνων γιατί, ακόμη και αν οι δικαιούχοι μπορούν να προσαρμόζονται στην πολυπλοκότητα, οι συχνές τροποποιήσεις προκαλούν σύγχυση και αβεβαιότητα, αναφέρει η έκθεση.

«Η διαδικασία της εξασφάλισης επιχορήγησης είναι πλέον προσιτότερη σε μεγαλύτερο μερίδιο των ερευνητών, αλλά η Επιτροπή μπορεί να βελτιώσει περαιτέρω τη στήριξή της ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα των διαφόρων εργαλείων διασύνδεσης, όπως τα γραφεία υποστήριξης και τα εθνικά σημεία επαφής».

Οι νέες δομές επιδέχονται βελτίωση

Οι ελεγκτές διαπίστωσαν ότι η Επιτροπή αξιοποίησε την πείρα της από τη διαχείριση προηγούμενων προγραμμάτων-πλαισίου. Νέες δομές, και ιδίως το κοινό κέντρο υποστήριξης, συνέβαλαν στη συνεκτικότερη εφαρμογή του προγράμματος. Εντούτοις, η υπηρεσία πληροφοριών για την έρευνα, η οποία παρέχει συμβουλές και στήριξη σε αιτούντες και συμμετέχοντες, δεν ενσωματώθηκε στο κοινό κέντρο υποστήριξης, και ο βαθμός στήριξης και καθοδήγησης που προσφέρουν τα εθνικά σημεία επαφής ποικίλλει.

Υποστηρικτικά εργαλεία, όπως η διαδικτυακή πύλη για τους συμμετέχοντες, βελτιώθηκαν και η χρήση της ηλεκτρονικής υπογραφής είχε ως αποτέλεσμα να απλουστευθούν η χορήγηση και η διαχείριση των επιχορηγήσεων. Ωστόσο, εξακολουθούν να απαιτούνται ορισμένες τεχνικές βελτιώσεις και το εγχειρίδιο για τις επιχορηγήσεις είναι δύσχρηστο, ειδικά για τους άπειρους.

Το διάστημα από την υποβολή της αίτησης μέχρι την υπογραφή της συμφωνίας επιχορήγησης μειώθηκε σημαντικά. Ωστόσο, ένα ελάχιστο ποσοστό των προσκλήσεων υποβολής χρησιμοποιεί την αξιολόγηση σε δύο στάδια, γεγονός που έχει αντίκτυπο ιδίως στους απορριφθέντες αιτούντες. Επιπλέον, η Σφραγίδα Αριστείας που αποσκοπεί να βοηθήσει τις καλύτερες από τις απορριφθείσες προτάσεις να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση από αλλού, δεν έχει ακόμη ανταποκριθεί στις προσδοκίες.

Οι κανόνες για τις δαπάνες προσωπικού παραμένουν περίπλοκοι, με αποτέλεσμα σφάλματα στις δηλώσεις δαπανών. Οι αρνητικές παρενέργειες της νέας προσέγγισης προκάλεσαν κάποια σύγχυση και νομική αβεβαιότητα. Οι επιλογές απλουστευμένου κόστους, όπως τα κατ’ αποκοπή ποσά και τα βραβεία παροχής κινήτρων, μπορούν να μειώσουν τον διοικητικό φόρτο, ωστόσο δεν έχουν ακόμη δοκιμαστεί επαρκώς.

Φόντο

Το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» παρέχει χρηματοδότηση σε ερευνητές, ερευνητικά ιδρύματα, πανεπιστήμια, ιδιωτικές εταιρείες και δημόσιους φορείς, μεμονωμένα ή σε κοινοπραξίες, στο πλαίσιο συνεργατικών ερευνητικών έργων. Κεντρική επιδίωξη του προγράμματος είναι η απλούστευση και η μείωση της γραφειοκρατίας.

Με προϋπολογισμό 76,4 δισεκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2014-2020 είναι το μεγαλύτερο δημόσιο πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας παγκοσμίως.

X