Δράσεις περιφερειακής εμβέλειας για μικρομεσαίες επιχειρήσεις – Οι προθεσμίες

working_employment_adults_laptop_meeting_pexels [Photo by rawpixel.com from Pexels]

Αντίστροφα αρχίζει να μετρά ο χρόνος για την περίοδο υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης σε δράσεις ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων, στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

Ειδικότερα, για λίγες ημέρες ακόμα, και δη έως τις 30 Σεπτεμβρίου, θα παραμείνουν ανοιχτές οι προσκλήσεις στο πλαίσιο των δράσεων «Επιχειρηματική Εκκίνηση, Ενίσχυση νέων και υπό σύσταση, πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων» στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και «Επανεπενδύω στη Θεσσαλία».

Νέα παράταση, αυτήν τη φορά έως τις 4 Οκτωβρίου, δόθηκε για την πρόσκληση της Δράσης «Ίδρυση και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μεταποίησης και τουρισμού» στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Παράταση δόθηκε και στην πρόσκληση «Ηλεκτρονικό επιχειρείν (e-business) II» στην Περιφέρεια Ηπείρου. Συγκεκριμένα, η καταληκτική ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής των Επενδυτικών Σχεδίων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων και της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης στην αρμόδια υπηρεσία (ΔΙΑΠ) ορίζεται η Πέμπτη 31 Οκτωβρίου. Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν τίθεται θέμα προτεραιότητας κατάθεσης των φακέλων, καθώς η αξιολόγηση για το σύνολο των προτάσεων θα ξεκινήσει τον Νοέμβριο.

Μεγαλύτερο χρονικό περιθώριο, έως την 1η Νοεμβρίου, έχουν οι ενδιαφερόμενοι στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, για να υποβάλουν αίτηση ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της Δράσης «Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την αναβάθμισή τους μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και συστημάτων αυτοματισμού».

X