9 εκατ. ευρώ για τη διεθνή προστασία των προσφύγων

[kokkinoslawfirm]

Δράσεις για τη διεθνή προστασία των προσφύγων προωθεί το πρόγραμμα με τίτλο International protection of refugees in a comparative perspective.

Το πρόγραμμα αυτό, που εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020 – Κοινωνικές Προκλήσεις», έχει συνολικό προϋπολογισμό 9 εκατομμύρια ευρώ και προσφέρει 100% χρηματοδότηση για την υποστήριξη έργων.

Ειδικότερα, στόχος της πρόσκλησης είναι η κατάρτιση συστάσεων βασισμένων σε αποδεικτικά στοιχεία για την παγκόσμια και ευρωπαϊκή διακυβέρνηση της μετανάστευσης υπηκόων τρίτων χωρών καθώς και καινοτόμων λύσεων για την επιτυχή ένταξη των μεταναστών στις ευρωπαϊκές κοινωνίες υποδοχής.

Η πρόσκληση θα συμβάλει στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης, επιδεικνύοντας ισχυρή δέσμευση για την υποστήριξη των στόχων αειφόρου ανάπτυξης του ΟΗΕ και συμβάλλοντας στην ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας καθώς και στην καλύτερη κατανόηση και συνειδητοποίηση του ρόλου της διεθνούς ανάπτυξης και των περιφερειακών πολιτικών.

Θα προωθήσει την βελτίωση των αντιδράσεων για τη διεθνή προστασία των προσφύγων, τη διαχείριση του καταναγκαστικού εκτοπισμού και θα προωθήσει στρατηγικές προσαρμοσμένες στην αντιμετώπιση των ανησυχιών στις κοινότητες υποδοχής.

Η πρόσκληση θα παρέχει επίσης στοιχεία που βασίζονται σε τεκμήρια σχετικά με τις επιπτώσεις της μετανάστευσης στα κοινωνικά συστήματα, την πρόσβαση και τις επιπτώσεις στις αγορές εργασίας και την πολιτιστική ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών, ιδίως σε αστικές περιοχές.

Θα αναπτυχθούν λύσεις για τη βελτίωση της πρόσβασης σε πραγματικές πληροφορίες σχετικά με τη μετανάστευση και τη ρύθμιση της μετανάστευσης των υπηκόων τρίτων χωρών, με τη συμμετοχή των μεταναστών και της ατομικής τους εμπειρίας στη διαμόρφωση αφηγήσεων, συμπεριλαμβανομένης της διάστασης του φύλου, και μέσω της προώθησης της διεθνούς συνεργασίας, όπου αρμόζει.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα δέχεται αιτήσεις μόνο από την Κεντρική Κυβέρνηση και έχει προθεσμία υποβολής την 14/03/2019.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη σχετική σελίδα μας.

X