65 εκατ ευρώ για τις χερσαίες και θαλάσσιες αρτηρίες

[EFT]

Δράσεις για την ενίσχυση των υποδομών χερσαίων και θαλάσσιων υποδομών προωθεί το πρόγραμμα με τίτλο Projects on the Comprehensive Network.

Το πρόγραμμα αυτό, που εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα CEF Transport και το πρόγραμμα «Συνδέοντας την Ευρώπη», έχει συνολικό προϋπολογισμό 65 εκατομμύρια ευρώ.

Η παρούσα πρόσκληση αφορά την προτεραιότητα «Διασυνοριακά τμήματα για τους σιδηροδρόμους, τις οδούς και τις οδικές αρτηρίες” των εσωτερικών πλωτών οδών, των συνδέσεων και της ανάπτυξης θαλάσσιων λιμένων του συνολικού δικτύου TEN-T».

Εν γένει, η CEF Transport επικεντρώνεται στην υλοποίηση της ευρωπαϊκής πολιτικής υποδομών μεταφορών. Στόχος της είναι η στήριξη των επενδύσεων για την οικοδόμηση νέων υποδομής μεταφορών στην Ευρώπη ή για την αποκατάσταση και αναβάθμιση των υπαρχόντων.

Η CEF Transport επικεντρώνεται σε διασυνοριακά έργα και έργα που στοχεύουν στην αποσυμφόρηση ή στη γεφύρωση ελλειπουσών ζεύξεων σε διάφορα τμήματα του βασικού δικτύου, καθώς και σε προτεραιότητες όπως τα συστήματα διαχείρισης της κυκλοφορίας. Υποστηρίζει επίσης την καινοτομία στο σύστημα μεταφορών προκειμένου να βελτιωθεί η χρήση των υποδομών, να μειωθούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις των μεταφορών, να βελτιωθεί η ενεργειακή απόδοση και να αυξηθεί η ασφάλεια.

Όσοι ενδιαφέρονται, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση εφόσον ανήκουν σε φορέας της κεντρικής κυβέρνησης.

Το πρόγραμμα έχει προθεσμία υποβολής την 25/04/2019 και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη σχετική σελίδα μας.

X