6 εκατ. ευρώ για δίκτυα και συμπράξεις παρόχων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης

[Ευρωπαϊκό Δίκτυο EQAVET]

Δράσεις για την ενίσχυση Δικτύων και συμπράξεων παρόχων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης προωθεί το πρόγραμμα με τίτλο Networks and partnerships of Vocational Education and Training (VET) providers.

Το πρόγραμμα αυτό, που εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα «Erasmus+», έχει συνολικό προϋπολογισμό 6.000.000 ευρώ και προσφέρει 80% χρηματοδότηση για την υλοποίηση έργων στον τομέα της εκπαίδευσης.

Οι προτάσεις θα πρέπει να υποβληθούν ως εξής:

Σκέλος 1: Πάροχοι ΕΕΚ σε εθνικό, περιφερειακό ή τομεακό επίπεδο
Τα έργα που λαμβάνουν στήριξη στο πλαίσιο του σκέλους 1 θα δημιουργούν ή θα ενισχύουν δίκτυα και συμπράξεις μεταξύ παρόχων ΕΕΚ σε εθνικό, περιφερειακό ή τομεακό επίπεδο. Οι στόχοι αυτοί θα επιτευχθούν μέσω διακρατικών έργων που αποσκοπούν στην ανάπτυξη ικανοτήτων και την ανταλλαγή βέλτιστων εμπειριών μεταξύ των εν λόγω παρόχων ΕΕΚ, ιδίως σε χώρες με περιορισμένες ρυθμίσεις όσον αφορά την εκπροσώπηση των παρόχων ΕΕΚ.

Σκέλος 2: Ευρωπαϊκές κεντρικές οργανώσεις (οργανώσεις ομπρέλα) παρόχων ΕΕΚ
Τα έργα που λαμβάνουν στήριξη στο πλαίσιο του σκέλους 2 θα πρέπει να ενισχύουν τη συνεργασία μεταξύ των ευρωπαϊκών κεντρικών οργανώσεων παρόχων ΕΕΚ, στηρίζοντας παράλληλα τη μελέτη πολιτικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο και την ικανότητα ενημέρωσης των εθνικών μελών ή των συνδεδεμένων φορέων των οργανώσεων. Οι ευρωπαϊκές κεντρικές οργανώσεις θα διαδραματίζουν επίσης σημαντικό ρόλο στην ευαισθητοποίηση του κοινού και στην υποστήριξη της εφαρμογής των ευρωπαϊκών πολιτικών ΕΕΚ μέσω των εθνικών, περιφερειακών και τομεακών παρόχων ΕΕΚ.

Ο αιτών και οι εταίροι μπορούν να είναι ιδιωτικοί φορείς, μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί και μη κυβερνητικοί οργανισμοί και Επιμελητήρια. Η Κεντρική Κυβέρνηση, Σύνδεσμοι ή Σωματεία, Κοινοβουλευτικά Σώματα, Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις και Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης μπορούν επίσης να συμμετέχουν.

Το πρόγραμμα έχει προθεσμία υποβολής την 31/01/2019 και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη σχετική σελίδα μας.

X