49 εκατ. ευρώ για την ενημέρωση σε θέματα κλιματικής αλλαγής

[flickr]

Δράσεις για την ανάπτυξη και εφαρμογή τεχνικών έργων στον τομέα του περιβάλλοντος και του κλίματος προωθεί το πρόγραμμα με τίτλο Traditional Projects under the LIFE sub-programme for Climate Action

Το πρόγραμμα αυτό, που εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα «LIFE-Περιβάλλον»,  έχει ενδεικτικό προϋπολογισμό 48.739.000 ευρώ και υποστηρίζει με χρηματοδότηση έως και 55% για δράσεις που θα στοχεύουν σε βέλτιστες πρακτικές, πιλοτικά έργα και έργα επίδειξης που σχετίζονται με την καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών, των σχεδίων ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και διάδοσης που προωθούν την ευαισθητοποίηση σε θέματα κλιματικής αλλαγής.

Συνολικά, το πρόγραμμα «LIFE-Περιβάλλον» θέτει ως κεντρικό άξονα δράσεων τη στροφή προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, ώστε να αντιμετωπιστεί η κλιματική αλλαγή. Επίσης, το πρόγραμμα επικεντρώνεται στην προστασία και στη βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος, καθώς και στην ανάσχεση και αντιστροφή της απώλειας της βιοποικιλότητας, συμπεριλαμβανομένης της στηρίξεως του δικτύου Natura 2000.

Στο ίδιο πλαίσιο, το πρόγραμμα «LIFE-Περιβάλλον» αποσκοπεί στο να βελτιώσει την ανάπτυξη, και εφαρμογή της περιβαλλοντικής και κλιματικής πολιτικής και νομοθεσίας της Ένωσης τόσο στο δημόσιο όσο και στο ιδιωτικό τομέα, μεταξύ άλλων και μέσω της αύξησης των δυνατοτήτων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Μεταξύ των δημόσιων φορέων που μπορούν επίσης να υποβάλλουν αίτηση συμπεριλαμβάνονται οι Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα Επιμελητήρια, η Κεντρική Κυβέρνηση, τα Κοινοβουλευτικά Σώματα και οι Κρατικοί Οργανισμοί και Επιχειρήσεις.

Το πρόγραμμα έχει προθεσμία υποβολής την 12/09/2018 και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη σχετική σελίδα μας.

X