44.1 εκατ. ευρώ για την επικοινωνία στην άμυνα

[cso]

Δράσεις για την ενίσχυση της επικοινωνίας στον τομέα της άμυνας, προωθεί το πρόγραμμα με τίτλο Positioning, Navigation and Timing (PNT) and satellite communication capabilities.

Το πρόγραμμα αυτό, που εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα «Eυρωπαϊκό Πρόγραμμα Βιομηχανικής Ανάπτυξης (EDIDP)», έχει συνολικό προϋπολογισμό 44.1 εκατομμύρια ευρώ και προσφέρει έως 90% χρηματοδότηση.

Το Σχέδιο Ανάπτυξης Δυνατοτήτων (CDP) υπογραμμίζει την ανάγκη για ανάπτυξη απαιτήσεων άμυνας της Ένωσης σε θέματα Θέσης, Πλοήγησης και Συγχρονισμού (Positioning, Navigation and Timing (PNT) requirements) και ισχυρών, ασφαλών και ανθεκτικών δυνατοτήτων άμυνας PNT της Ένωσης. Το Σχέδιο υπογραμμίζει περαιτέρω την ανάγκη για ανάπτυξη ικανοτήτων που να ανταποκρίνονται στις αυξανόμενες απαιτήσεις για δορυφορική επικοινωνία. Ένα πλήρες σύνολο δυνατοτήτων PNT και SATCOM θα συμβάλλει στην ενίσχυση της διάδοσης και πρέπει να είναι σε θέση να διανέμει έγκαιρα δεδομένα, πληροφορίες, και εξειδικευμένη ανάλυση όλων των πηγών, σε κατάλληλη και προσιτή μορφή, εντός και μεταξύ των δικτύων.

Συνολικά, το Eυρωπαϊκό Πρόγραμμα Βιομηχανικής Ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας, αποσκοπεί στη στήριξη της ανταγωνιστικότητας και της καινοτόμου ικανότητας της αμυντικής βιομηχανίας της Ένωσης, συγχρηματοδοτώντας την κοινή βιομηχανική ανάπτυξη αμυντικού εξοπλισμού και τεχνολογιών σε αέρα, ξηρά, θάλασσα, στο κυβερνοχώρο και το διάστημα.

Το πρόγραμμα έχει τους παρακάτω βασικούς στόχους:

  • ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της αποτελεσματικότητας και της καινοτόμου ικανότητας της αμυντικής βιομηχανίας σε ολόκληρη την Ένωση.
  • στήριξη και ενίσχυση της συνεργασίας, και πέραν των συνόρων, μεταξύ επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ και των εταιρειών μεσαίας κεφαλαιοποίησης, σε ολόκληρη την Ένωση, και της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών, για την ανάπτυξη αμυντικών προϊόντων ή τεχνολογιών.
  • ενίσχυση της αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της έρευνας στον τομέα της άμυνας και συμβολή στην ανάπτυξη μετά το στάδιο της έρευνας και στήριξη της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας στην εσωτερική και την παγκόσμια αγορά.

Όσοι ενδιαφέρονται, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση εφόσον ανήκουν σε ιδιωτικούς φορείς, Κρατικούς Οργανισμούς και Κρατικές Επιχειρήσεις, σε Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμούς, αλλά και Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ).

Το πρόγραμμα έχει προθεσμία υποβολής την 29/08/2018 και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη σχετική σελίδα μας.

X