400.000 ευρώ για την κοινωνική οικονομία

[ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ]

Δράσεις για την ενίσχυση της κοινωνικής οικονομίας και της διαπεριφερειακής συνεργασίας προωθεί το πρόγραμμα με τίτλο Social economy missions.

Το πρόγραμμα αυτό, που εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα «COSME», έχει συνολικό προϋπολογισμό 400.000 ευρώ και προσφέρει χρηματοδότηση έως 90%.

Ειδικότερα, στόχος της παρούσας πρόσκλησης είναι η υποστήριξη ενός δικτύου περιφερειακών και τοπικών αρχών της ΕΕ με παρόμοιες προτεραιότητες / θέματα και εμπειρογνώμονες στον τομέα και μέσω διαπεριφερειακής συνεργασίας να συμβάλουν στη σταδιακή δημιουργία μιας μόνιμης κοινότητας πρακτικής στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας ως βασικό στοιχείο ενός βιώσιμου ευρωπαϊκού οικονομικού συστήματος.

Το πρόγραμμα COSME ενθαρρύνει την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων της ΕΕ, το επιχειρηματικό πνεύμα και τη δημιουργία και ανάπτυξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Απευθύνεται σε επιχειρηματίες που ενδιαφέρονται για χρηματοδότηση της εταιρείας τους, σε πολίτες που ενδιαφέρονται να ιδρύσουν ή να αναπτύξουν μια επιχείρηση, αλλά και σε κρατικές αρχές που διαμορφώνουν σχετικές πολιτικές.

Όσοι ενδιαφέρονται, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση εφόσον ανήκουν σε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα. Το πρόγραμμα είναι ανοιχτό και σε μη Κερδοσκοπικούς ή μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς, σε Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, καθώς επίσης σε Ερευνητές και Ερευνητικά Κέντρα.

Μεταξύ των δημόσιων φορέων συμπεριλαμβάνονται οι Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα Επιμελητήρια, η Κεντρική Κυβέρνηση και οι Κρατικοί Οργανισμοί και Επιχειρήσεις.

Η κοινοπραξία πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον τρεις διαφορετικές νομικές οντότητες που βρίσκονται σε τουλάχιστον τρία κράτη μέλη της ΕΕ ή σε χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα COSME. Επιπλέον, η κοινοπραξία πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον μία δημόσια αρχή σε περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο από κάθε κομητεία που εκπροσωπείται στην κοινοπραξία.Τελος, όλες οι κοινοπραξίες πρέπει να επαληθεύουν και να δηλώνουν μέσω του αρχηγού / συντονιστή τους ότι κανένα από τα μέλη τους δεν συμμετέχει σε άλλη πρόταση με την ίδια προτεραιότητα στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων.

Το πρόγραμμα έχει προθεσμία υποβολής την 26/09/2019 και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη σχετική σελίδα μας.

X