4 εκατ. ευρώ για την καταπολέμηση των κοινωνικών διακρίσεων

Δράσεις για την καταπολέμηση κάθε μορφής κοινωνικής διάκρισης προωθεί το πρόγραμμα με τίτλο Promote the effective implementation of the principle of non-discrimination.

Το πρόγραμμα αυτό, που εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια», έχει συνολικό προϋπολογισμό 4 εκατομμύρια ευρώ και προσφέρει έως και 80% χρηματοδότηση για την υποστήριξη σχεδίων.

Στόχος της συγκεκριμένης πρόσκλησης είναι η προώθηση της αποτελεσματικής εφαρμογής της αρχής της μη διάκρισης λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού και ο σεβασμός της αρχής της μη διάκρισης.

Το πρόγραμμα «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια» αποτελεί συνέχεια των τριών προγραµµάτων της περιόδου 2007-2013: Θεµελιώδη δικαιώµατα, Daphne III, και του προγράµµατος Απασχόλησης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (PROGRESS), τµήµατα “Καταπολέµηση των διακρίσεων και ∆ιαφορετικότητα” και “Ισότητα των φύλων”.

To πρόγραµµα «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια» υποστηρίζει τις εξής δράσεις:

  • Δράσεις ανάλυση δεδοµένων, στατιστικών, ανάπτυξη κοινών µεθοδολογιών, δεικτών, µελετών, ερευνών, αξιολόγησης αντίκτυπου
  • Δράσεις κατάρτισης όπως για παράδειγµα ανταλλαγές προσωπικού, εργαστήρια, σεµινάρια
  • Δράσεις αµφίδροµης µάθησης, συνεργασίας, διάχυσης, ανταλλαγές, καινοτοµικές προσεγγίσεις
  • Υποστήριξη σε κύριους εταίρους, όπως είναι τα κράτη µέλη που εφαρµόζουν την ενωσιακή νοµοθεσία και πολιτικές

Ο αιτών και οι εταίροι πρέπει να είναι δημόσιοι φορείς ή ιδιωτικοί οργανισμοί, εγκατεστημένοι σε μία από τις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, ή σε διεθνείς οργανισμούς. Οι κερδοσκοπικοί οργανισμοί μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις μόνο σε συνεργασία με δημόσιους φορείς ή ιδιωτικούς μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς. Στο πλαίσιο του προγράμματος REC, οντότητες που συνδέονται με δικαιούχο και συνδεδεμένα τρίτα μέρη δεν θεωρούνται ως συμμετέχοντες στο σχέδιο, εκτός εάν συμπεριληφθούν ως εταίροι στην πρόταση.

Όσοι ενδιαφέρονται, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση εφόσον ανήκουν σε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα. Το πρόγραμμα είναι ανοιχτό και σε μη Κερδοσκοπικούς ή μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς. Μεταξύ των δημόσιων φορέων συμπεριλαμβάνονται οι Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης και οι Κρατικοί Οργανισμοί και Επιχειρήσεις.

Το πρόγραμμα έχει προθεσμία υποβολής την 20/06/2019 και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη σχετική σελίδα μας.

X