4 εκατ. ευρώ για τη στήριξη ανηλίκων σε δικαστικές διαδικασίες

Δράσεις για την υποστήριξη ανηλίκων σε ποινικές, αστικές ή διοικητικές δικαστικές διαδικασίες προωθεί το πρόγραμμα με τίτλο Capacity-building in the area of rights of the child and child-friendly justice.

Το πρόγραμμα αυτό, που εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια», έχει συνολικό προϋπολογισμό 4 εκατομμύρια ευρώ και προσφέρει έως και 80% χρηματοδότηση στην υποστήριξη σχεδίων.

Οι προτεραιότητες της συγκεκριμένης πρόσκλησης είναι οι εξής:

  1. Να συστηματοποιήσει και να αναπτύξει περαιτέρω υποστηρικτικά τεκμήρια σε παιδιά που εμπλέκονται σε ποινικές, αστικές ή διοικητικές δικαστικές διαδικασίες.
  2. Ανάπτυξη ικανοτήτων για τους δικαστικούς και άλλους επαγγελματίες / επαγγελματίες που συμμετέχουν στη συστηματοποίηση αξιόπιστων, πολυεπιστημονικών ατομικών αξιολογήσεων

Συνολικά, το πρόγραμμα «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια» αποτελεί συνέχεια των τριών προγραµµάτων της περιόδου 2007-2013: Θεµελιώδη δικαιώµατα, Daphne III, και του προγράµµατος Απασχόλησης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (PROGRESS), τµήµατα “Καταπολέµηση των διακρίσεων και ∆ιαφορετικότητα” και “Ισότητα των φύλων”.

To πρόγραµµα «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια» υποστηρίζει τις εξής δράσεις:

  • Δράσεις ανάλυση δεδοµένων, στατιστικών, ανάπτυξη κοινών µεθοδολογιών, δεικτών, µελετών, ερευνών, αξιολόγησης αντίκτυπου
  • Δράσεις κατάρτισης όπως για παράδειγµα ανταλλαγές προσωπικού, εργαστήρια, σεµινάρια
  • Δράσεις αµφίδροµης µάθησης, συνεργασίας, διάχυσης, ανταλλαγές, καινοτοµικές προσεγγίσεις
  • Υποστήριξη σε κύριους εταίρους, όπως είναι τα κράτη µέλη που εφαρµόζουν την ενωσιακή νοµοθεσία και πολιτικές

Για να είναι επιλέξιμες οι αιτήσεις, o αιτών και οι εταίροι πρέπει να είναι δημόσιοι φορείς ή ιδιωτικοί οργανισμοί, εγκατεστημένοι σε μία από τις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, ή διεθνείς οργανισμοί. Επιπλέον, οι κερδοσκοπικοί οργανισμοί μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις μόνο σε συνεργασία με δημόσιους φορείς ή ιδιωτικούς μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς.

Όσοι ενδιαφέρονται, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση εφόσον ανήκουν σε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα. Το πρόγραμμα είναι ανοιχτό και σε μη Κερδοσκοπικούς ή μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς. Μεταξύ των δημόσιων φορέων συμπεριλαμβάνονται οι Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης και οι Κρατικοί Οργανισμοί και Επιχειρήσεις. Τέλος, στο πρόγραμμα μπορούν αν υποβάλλουν αίτηση διεθνείς Οργανισμοί, μεγάλες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, κέντρα κατάρτισης, εκπαιδευτικά ιδρύματα αλλά και ερευνητές ή ερευνητικά κέντρα και οργανισμοί.

Το πρόγραμμα έχει προθεσμία υποβολής την 14/05/2019 και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη σχετική σελίδα μας.

X