4.6 εκατ. ευρώ για την δικαστική εκπαίδευση στο ποινικό δίκαιο

Δράσεις για την καλύτερη εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας στο αστικό και ποινικό δίκαιο, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δικαστική ηθική χρηματοδοτεί το πρόγραμμα δικαστικής εκπαίδευσης, με τίτλο Transnational projects to enhance the rights of persons suspected or accused of crime and the rights of victims of crime.

Το πρόγραμμα αυτό, που εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα «Δικαιοσύνη», έχει συνολικό προϋπολογισμό 4.6 εκατ. ευρώ και προσφέρει χρηματοδότηση ως και 80% για σεμινάρια, εκδηλώσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα με διευρωπαϊκό χαρακτήρα.

Στα πλαίσια της πρόσκλησης αυτής επιδιώκεται η αποτελεσματική και συνεπής εφαρμογή του ποινικού δικαίου της ΕΕ στον τομέα των δικαιωμάτων των προσώπων που είναι ύποπτα ή κατηγορούνται για εγκληματικότητα. Δεύτερον, σκοπός είναι η ενίσχυση της αποτελεσματικής και συνεπούς εφαρμογής του ποινικού δικαίου της ΕΕ στον τομέα των δικαιωμάτων των θυμάτων εγκληματικών πράξεων.

Ευρύτερος στόχος του προγράμματος «Δικαιοσύνη» είναι η καλλιέργεια ενός ευρύτερου ευρωπαϊκού χώρου δικαιοσύνης, μέσω της δικαστικής συνεργασίας, της εκπαίδευσης των επαγγελματιών του δικαστικού χώρου και της αποτελεσματικής εφαρμογής της ευρωπαϊκής νομοθεσίας στον τομέα του αστικού και ποινικού δικαίου.

Οι βασικές προυποθέσεις για να μπορεί κάποιος οργανισμός να υποβάλλει αίτιση είναι να υπάρχει διακρατική συνεργασία που θα περιλαμβάνει οργανισμούς από τουλάχιστον δύο συμμετέχουσες χώρες.

Ο αιτών και οι εταίροι πρέπει να είναι δημόσιοι φορείς ή ιδιωτικοί οργανισμοί, εγκατεστημένοι σε μία από τις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, ή διεθνείς οργανισμοί. Κερδοσκοπικοί οργανισμοί μπορούν επίσης να συμμετέχουν αλλά πάντα σε συνεργασία με δημόσιους φορείς ή ιδιωτικούς μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς.

Το πρόγραμμα έχει προθεσμία υποβολής την 19/09/2018 και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη σχετική σελίδα μας.

X