3 εκατ. ευρώ για την ισότητα στην εργασία

Δράσεις για την ισότητα στην εργασία και το εργασιακό περιβάλλον προωθεί το πρόγραμμα με τίτλο Closing gender gaps over the life cycle – work-life balance for women and men – a better sharing of care.

Το πρόγραμμα αυτό, που εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια», έχει συνολικό προϋπολογισμό 3 εκατομμύρια ευρώ και προσφέρει έως και 80% χρηματοδότηση στην υποστήριξη σχεδίων.

Στόχος της συγκεκριμένης πρόσκλησης είναι να προωθήσει την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου.

Συνολικά, το πρόγραμμα «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια» αποτελεί συνέχεια των τριών προγραµµάτων της περιόδου 2007-2013: Θεµελιώδη δικαιώµατα, Daphne III, και του προγράµµατος Απασχόλησης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (PROGRESS), τµήµατα “Καταπολέµηση των διακρίσεων και ∆ιαφορετικότητα” και “Ισότητα των φύλων”.

To πρόγραµµα «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια» υποστηρίζει τις εξής δράσεις:

  • Δράσεις ανάλυση δεδοµένων, στατιστικών, ανάπτυξη κοινών µεθοδολογιών, δεικτών, µελετών, ερευνών, αξιολόγησης αντίκτυπου
  • Δράσεις κατάρτισης όπως για παράδειγµα ανταλλαγές προσωπικού, εργαστήρια, σεµινάρια
  • Δράσεις αµφίδροµης µάθησης, συνεργασίας, διάχυσης, ανταλλαγές, καινοτοµικές προσεγγίσεις
  • Υποστήριξη σε κύριους εταίρους, όπως είναι τα κράτη µέλη που εφαρµόζουν την ενωσιακή νοµοθεσία και πολιτικές

Για να είναι επιλέξιμες οι αιτήσεις πρέπει το έργο να είναι εθνικό ή διακρατικό και μπορεί να περιλαμβάνει έναν ή περισσότερους εταίρους. Επιπλέον, η αιτούμενη επιχορήγηση δεν μπορεί να είναι κατώτερη των 100.000 ευρώ, αλλά μέγιστο όριο δεν υπάρχει.

Όσοι ενδιαφέρονται, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση εφόσον ανήκουν σε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα. Το πρόγραμμα είναι ανοιχτό και σε μη Κερδοσκοπικούς ή μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς. Μεταξύ των δημόσιων φορέων συμπεριλαμβάνονται οι Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης και οι Κρατικοί Οργανισμοί και Επιχειρήσεις.

Το πρόγραμμα έχει προθεσμία υποβολής την 16/05/2019 και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη σχετική σελίδα μας.

X