3 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας

[OneClass]

Δράσεις για την ενίσχυση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας προωθεί το πρόγραμμα με τίτλο Transaction cost support for social enterprise finance.

Το πρόγραμμα αυτό εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα «Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Απασχόληση και την Καινοτομία» (EaSI), έχει συνολικό προϋπολογισμό 3 εκατ. ευρώ και προσφέρει χρηματοδότηση έως 80%.

Ειδικότερα, στόχος του προγράμματος είναι η προώθηση της απασχόλησης, της κοινωνικής ανάπτυξης και της ενσωμάτωσης, βελτιώνοντας την πρόσβαση των κοινωνικών επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση και υποστηρίζοντας την ανάπτυξη της αγοράς χρηματοδότησης των κοινωνικών επιχειρήσεων.

Για να είναι επιλέξιμος, ο κύριος αιτών, οι συν-αιτούντες και ο συνδεδεμένος φορέας πρέπει να είναι:

  • Ένα επενδυτικό ταμείο, ένα Ταμείο Αμοιβαίων Κεφαλαίων, ένας φορέας ειδικού σκοπού, υπό οποιαδήποτε μορφή, που έχει θεσπιστεί ή καθιερωθεί.
  • Ένα (συν)επενδυτικό πρόγραμμα υπό οποιαδήποτε μορφή (συμπεριλαμβανομένων των διαχειριζόμενων λογαριασμών και άλλων τύπων συμβατικές ρυθμίσεις) που έχουν καθιερωθεί ή πρόκειται να συσταθούν.
  • Οι ενέργειες ενδέχεται να περιλαμβάνουν κοινοπραξίες.

Το πρόγραμμα έχει προθεσμία υποβολής την 21/03/2019 και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη σχετική σελίδα μας.

X