2 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση της ελληνικής κοινωνίας των πολιτών

Το Active Citizen Fund των χωρών του ΕΟΧ στην Ελλάδα [Active Citizen Fund - Christophe Vander Eeken - FMO]

Δράσεις για την προώθηση της διαφάνειας και της συνεργασίας μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, των μέσων μαζικής ενημέρωσης και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών (ΟΚΠ) στην Ελλάδα, προωθεί το πρόγραμμα με τίτλο Strengthened civil society advocacy and watchdog role.

Το πρόγραμμα αυτό, το οποίο εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα «Active Citizens Fund», έχει συνολικό προϋπολογισμό 1.97 εκατ. ευρώ και προσφέρει 1.000 έως 200.000 ευρώ χρηματοδότηση για την υποστήριξη έργων.

Ειδικότερα, σκοπός της παρούσας πρόσκλησης είναι να ενισχυθεί ο ρόλος της ελληνικής κοινωνίας των πολιτών για την προάσπιση και τον έλεγχο. Τα έργα που θα επιλεγούν θα στοχεύουν στην προώθηση της χρηστής διακυβέρνησης, της λογοδοσίας και της διαφάνειας, στην παρακολούθηση δημόσιων και ιδιωτικών φορέων και στη στήριξη της συνεργασίας των μέσων μαζικής ενημέρωσης και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών (ΟΚΠ) στη διεξαγωγή δραστηριοτήτων υπεράσπισης. Οι ΟΚΠ θα ενθαρρυνθούν επίσης στο να αναλάβουν πρωτοβουλίες με βάση την έρευνα, οι οποίες θα συμβάλλουν στη λήψη αποφάσεων σχετικά με τη δημόσια πολιτική.

Τι είναι το πρόγραμμα «Active Citizens Fund»

Το πρόγραμμα, ύψους 12 εκατ. ευρώ χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Στην Ελλάδα, το πρόγραμμα ενθαρρύνει την ανάπτυξη διμερών σχέσεων μεταξύ ελληνικών οργανισμών και ΜΚΟ που προέρχονται από τις δωρήτριες χώρες, με στόχο την επίτευξη γόνιμων συνεργασιών και κοινών δράσεων, την ανταλλαγή γνώσης και βέλτιστων πρακτικών για την ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών και την ενίσχυση της βιωσιμότητας των οργανώσεων και του τομέα, συνολικά.

Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active Citizens Fund στην Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow.

Όσοι ενδιαφέρονται, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση εφόσον ανήκουν σε μη κερδοσκοπικό ή μη κυβερνητικό οργανισμό.

Το πρόγραμμα έχει προθεσμία υποβολής την 21/06/2019 και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη σχετική σελίδα μας.

X