2.9 εκατ. ευρώ για την κοινωνική ένταξη των ευάλωτων ομάδων

Δράσεις για την ενδυνάμωση των ευάλωτων ομάδων και την κοινωνική τους ένταξη προωθεί το πρόγραμμα με τίτλο Vulnerable groups empowered.

Το πρόγραμμα αυτό, το οποίο εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα «Active Citizens Fund», έχει συνολικό προϋπολογισμό 2.9 εκατ. ευρώ και προσφέρει 1.000 έως 300.000 ευρώ χρηματοδότηση για την υποστήριξη έργων.

Ειδικότερα, σκοπός της παρούσας πρόσκλησης είναι η ενδυνάμωση των ευάλωτων ομάδων. Τα σχέδια που θα επιλεγούν θα αποβλέπουν στην ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης, στην ενδυνάμωση των ευάλωτων ομάδων και στην προώθηση της ίσης πρόσβασης στην εκπαίδευση, την απασχόληση και την υγειονομική περίθαλψη.

Τι είναι το πρόγραμμα «Active Citizens Fund»

Το πρόγραμμα, ύψους 12 εκατ. ευρώ χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Στην Ελλάδα, το πρόγραμμα ενθαρρύνει την ανάπτυξη διμερών σχέσεων μεταξύ ελληνικών οργανισμών και ΜΚΟ που προέρχονται από τις δωρήτριες χώρες, με στόχο την επίτευξη γόνιμων συνεργασιών και κοινών δράσεων, την ανταλλαγή γνώσης και βέλτιστων πρακτικών για την ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών και την ενίσχυση της βιωσιμότητας των οργανώσεων και του τομέα, συνολικά.

Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active Citizens Fund στην Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow.

Όσοι ενδιαφέρονται, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση εφόσον ανήκουν σε μη κερδοσκοπικό ή μη κυβερνητικό οργανισμό.

Το πρόγραμμα έχει προθεσμία υποβολής την 21/06/2019 και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη σχετική σελίδα μας.

X