2,5 εκατ. ευρώ για πρόληψη της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

[CBS News]

Δράσεις για πρόληψη της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας προωθεί το πρόγραμμα με τίτλο Counter-Terrorism financing.

Το πρόγραμμα αυτό, που εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα «Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας/ Τομέας Αστυνομικής Συνεργασίας», έχει συνολικό προϋπολογισμό 2,5 εκατ. ευρώ και προσφέρει 90% χρηματοδότηση για την υποστήριξη έργων.

Ειδικότερα, η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων αποσκοπεί στη χρηματοδότηση σχεδίων στον τομέα της ενίσχυσης της χρηματοδότησης της καταπολέμησης της τρομοκρατίας.

Ο αιτών και οι εταίροι μπορούν να ιδιωτικοί και δημόσιοι φορείς. Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί, Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ), Επιμελητήρια και Μεγάλες Επιχειρήσεις. Η Κεντρική Κυβέρνηση, τα Κοινοβουλευτικά Σώματα, οι Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις, οι Διεθνείς Οργανισμοί και οι Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης μπορούν επίσης να συμμετέχουν.

Το πρόγραμμα έχει προθεσμία υποβολής την 19/02/2019 και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη σχετική σελίδα μας.

X